Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


12.10.2014, 18:40 - Bóg Ojciec: Ziemia będzie oczyszczona, tak jak Moje dzieci zostaną oczyszczone z wszystkich nieprawości

Moja najdroższa córko, nastąpi wiele zmian, gdy przybliża się czas nadejścia Powtórnego Przyjścia Mojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.
Moje dzieci, nie lękajcie się tych rzeczy, które muszą się wydarzyć, aby Moje dzieci zostały oczyszczone, by mogły się radować, kiedy na świecie nastanie ten Dzień, gdy rozpocznie się świat bez końca. Moje Obietnice zawsze się spełniają i wszystko dobrze się zakończy.
Pragnę, abyście błagali o Miłosierdzie dla każdej pojedynczej duszy żyjącej w świecie, aby ludzkość mogła zjednoczyć się jako jedno w Moich Oczach. Wkrótce nienawiść, zło i niesprawiedliwość na świecie dojdzie do nagłego końca, a nad wami zajaśnieje Światło Mojego Królestwa. Zapanuje pokój, a miłość wypełni ziemię, gdy Nowy Raj odsłoni całą swoją wspaniałość. Moja Sprawiedliwość wykorzeni wszelkie zło, a ci, którzy mimo Moich Interwencji będą trzymali się diabła, zostaną odrzuceni. Wtedy nie będzie się już więcej wylewać łez i zakończy się ostatnia część Mojego Przymierza.
Powstańcie, Moje dzieci, podnieście swoje serca z nadzieją i ufnością. Zainterweniuję na wiele sposobów, by uchronić was od zniszczenia poprzez złe czyny, oszukańcze zdrady i herezje. Mój Czas nastał, a Moi wrogowie zostaną powaleni, gdyż dążę do ustawienia wszystkiego w odpowiedniej kolejności, aby wszystko było gotowe. Ziemia będzie oczyszczona, tak jak Moje dzieci zostaną oczyszczone ze wszystkich nieprawości i podniosę cichych, pokornych i tych o czułych sercach, by zajęli miejsce w Nowym Niebie i Nowej Ziemi.
Nigdy nie wolno tracić nadziei, ponieważ cała Moc należy do Mnie. Przyjdźcie do Mnie, Moje maleństwa i znajdujcie pocieszenie w Mojej bezwarunkowej Miłości do was. Ufajcie Mi, a cała chwała będzie wasza.
Wasz ukochany Ojciec
Bóg Najwyższy


12th October 2014, 18:40 - God the Father: The land will be purified, just as My children will be cleansed of all iniquities

My dearest daughter, many changes will come about as the time for the Second Coming of My Beloved Son, Jesus Christ, draws closer.
Fear not My children for these things must come to pass in order that My children are purified, so they can rejoice, when the Day comes for the world without end to begin. My Promises have always been fulfilled and all will end well.
I desire that you beg for Mercy, for every single soul alive in the world, so that the human race can unite, as one, in My Eyes. Soon, the hatred, the evil and the injustices in the world will come to an abrupt end, and the Light of My Kingdom will shine down upon you. Peace will reign and love will fill the earth, as the New Paradise is unveiled in all its splendour. My Justice will eradicate all evil, and those who cling to the devil, despite My Intervention, will be cast away. Then, no more tears will be shed and the final part of My Covenant will be concluded.
Rise, My children, lift up your hearts in hope and trust. I will intervene in many ways to prevent evil acts, deceitful betrayals and heresy from destroying you. My Time has dawned and My enemies will be struck down as I strive to set everything in its correct order, so that all will be ready.The land will be purified, just as My children will be cleansed of all iniquities, and I will raise up the meek, the humble and those with tender hearts, to take their places in the New Heaven and New Earth.
Never lose hope, for all Power is Mine. Come to Me, My little ones, and draw comfort from My unconditional Love for you. Trust in Me and all glory will be yours.
Your beloved Father God the Most High