Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


12.10.2014, 21:20 - Najpierw przychodzę do tych, którzy najmniej zasługują na Moje Miłosierdzie

Moja szczerze umiłowana córko, Ja Jestem Obrońcą wszystkich dzieci Bożych - każdego z was, bez względu na płeć, wiek czy wyznanie. Ja Jestem Opiekunem Mojego Kościoła na ziemi i żaden człowiek go nie pokona. Pozostanie on nienaruszony, choć wielu Mnie opuści.
Ci, którzy Mnie opuszczą, którzy zmienią Słowo Boże, nie mogą mówić, że są z Mojego Kościoła, ponieważ nie mogę chronić kościoła, który nie mówi Prawdy. Prawdziwy sprawdzian waszej wiary już się zaczął i wkrótce będziecie zdezorientowani i nie będziecie wiedzieli gdzie się zwrócić. Zapewniam was, że choć Ja Jestem miłosierny, to nigdy nie będę stał bezczynnie pozwalając zdrajcom bezcześcić Moje Ciało. Będą to czynić tylko do czasu, nim nie rozlegnie się grzmot siły z Ręki Boga.
Musicie skoncentrować się na Mnie i zaakceptować to, że ten Ucisk się nasila i że wszystkie rzeczy przepowiedziane muszą się wydarzyć. Dopiero wtedy, gdy proroctwa przekazane Światu na Początku staną się oczywiste, człowiek w pełni zrozumie, że Mój Czas już prawie nastał. Nigdy nie wolno wam się Mnie obawiać, gdyż Moja Miłość i Miłosierdzie są ogromne. Bójcie się tylko tych, którzy nie pochodzą ode Mnie, ponieważ to zły duch nimi kieruje, by robili straszne rzeczy. Już przez samą modlitwę możecie pomóc zadośćuczynić za ich grzechy i przez tak szczodry akt możecie rozwiać dym szatana. Jego wyziewy ogarniają w tym czasie świat, ale rozpoznanie jego obecności jest trudniejsze niż możecie sobie wyobrazić. Jego wpływ jest zawsze ukryty pod płaszczykiem troski; kryje się za humanitarnymi aktami i jest przedstawiany w najbardziej nieoczekiwany, lecz pełen szacunku sposób. Człowiek, który jest pobłogosławiony darem rozeznania zrozumie jak działa szatan. Rozpozna on jego dzieła, bez względu na to, jak starannie zamaskowane będą one przedstawiane światu, który jest ślepy na Prawdę.
Wkrótce Mój Głos obudzi w sercach ludzi ich duchowość; poczucie tego, kim są; zrozumienie do kogo należą; Ja przyniosę im świadomość życia wiecznego. Wiedzcie, że gdy to przebudzenie się rozpocznie, Moc Boża da się odczuć tak, jakby Boża Sprawiedliwość powstawała z popiołów, a Światło znów przynosiło życie na ogołocone pole, które zły duch pozostawi po sobie w obumarłym stanie. Mój Głos będzie usłyszany i wielu dozna szoku, gdy nastanie ten dzień. Rozlegnie się jak grzmot, a każdy sprawiedliwy człowiek przyklęknie na chwałę Boga. Najpierw przyjdę po tych, którzy najmniej zasługują na Moje Miłosierdzie. Są to ci, którzy powinni być ostatnimi, ze względu na sposób, w jaki Mnie traktowali. A jednak oni pierwsi zostaną przywołani do Mojego Królestwa. Sprawiedliwi przybędą jako ostatni. Nikczemnicy zostaną pominięci.
Poruszę wszystko co możliwe, działając aż do ostatniej sekundy i ci, którzy będą wołali o Moje Miłosierdzie, otrzymają je. Ci, którzy będą Mnie przeklinali, zostaną przeklęci.
Wasz Jezus


12th October 2014, 21:20 - I Am coming for those who are most undeserving of My Mercy, first

My dearly beloved daughter, I Am the Protector of all God's children - every single one of you, irrespective of your sex, age or creed. I Am the Protector of My Church on earth and no man will prevail against it. It will remain intact, although many will have deserted Me.
Those who desert Me, who change the Word of God, cannot say that they are of My Church, for I cannot protect a church that does not speak the Truth. The true test of your faith has begun and, soon, you will be confused and won't know where to turn. Be assured, that merciful though I Am, I will never stand and allow traitors to desecrate My Body. They will only go so far before the thundering force of the Hand of God will be heard.
You must focus on Me and accept that The Tribulation has intensified, and that all things foretold must be witnessed. Only when the prophecies, given to the World in the Beginning, become apparent, will man fully understand that My Time is almost upon him. Your must never fear Me, for My Love and Mercy is expansive. Fear only those who do not come from Me, for it is the spirit of evil that drives them to do terrible things. By prayer alone, you can help to atone for their sins, and through such a generous act, you can diffuse the smoke of Satan. His fumes engulf the world at this time, but to be able to recognise his presence is more difficult, than you can imagine. His influence is always hidden behind an exterior of concern; humanitarian acts and is presented in the most unexpected, but respectful way. The man who is blessed with the Gift of discernment will understand how Satan operates. He will recognise his works, no matter how carefully disguised they are presented to a world, which is blind to the Truth.
Soon, My Voice will awaken within the hearts of men, their spirituality; a sense of who they are; an understanding as to whom they belong; and an awareness of the eternal life I will bring them. Know that when this awakening begins, that the Power of God will be felt, as God's Justice arises out of the ashes, and when a beacon of Light brings life back into the barren field, which will have been left in a withered state, by the evil one. My Voice will be heard and many will be shocked when that day begins. It will peel out like thunder and every righteous man will bend down on one knee, in praise of God. I Am coming for those who are most undeserving of My Mercy, first. They are the ones who should be last, because of the way they treated Me.
And, yet, they will be beckoned into My Kingdom first. The just will come last. The wicked will be left behind.
No stone will be left unturned, up to the last second, and those who scream for My Mercy will be given it. Those who curse Me will be cursed.
Your Jesus