Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


‪17.10.2014, 15:30‬ - ‪Matka Zbawienia: Wielu zostanie pozbawionych tytułów‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Moje drogie dzieci, proszę módlcie się za wierne wyświęcone sługi mojego Syna, gdy przyszłe wydarzenia będą miały miejsce.‬ ‪Wielu zostanie pozbawionych swoich tytułów i zesłanych na pustkowie w niełasce.‬ ‪Zamęt i zamieszanie będą się szerzyć w Kościele mojego Syna, a zdrajcy będą rośli w liczbę i wielu za nimi pójdzie.‬ Inne Kościoły chrześcijańskie staną się bliskie na nowo przeformułowanemu kościołowi, a wtedy już wszystko będzie gotowe, by powstała nowa światowa religia. ‪Dla wielu, którzy pragną zmian, ta nowa forma kościoła będzie z początku wydawała się powiewem świeżego powietrza.‬ ‪Potem stanie się jasne, że służy on tylko tym, którzy chcą zmienić Prawa Boże, by dostosować je do swojego grzesznego życia.‬ ‪Ten kościół utraci całą wiarę.‬ ‪Będzie miał wszystkie pozory nowego, odnowionego kościoła Bożego, ale jakiekolwiek symbole, oznaczające uwielbienie dla mojego Syna, stracą to znaczenie.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‪Potem, gdy czas dojrzeje, zostanie ogłoszony nowy Jeden Światowy Kościół i będzie postrzegany jako wielka instytucja humanitarna. Będzie on nierozerwalnie związany ze światem polityki i biznesu.‬ ‪Wtedy dołączą do niego ci, którzy nigdy nie należeli do żadnego wyznania.‬ ‪Jak bardzo będą się cieszyli, ponieważ wszystkie grzechy zostaną usprawiedliwione, a to przyniesie ulgę wielu ludziom, gdyż będą oni mogli przeżywać swoje życie tak, jak chcą.‬ ‪Już nie będą musieli się martwić, że obrażają Boga, ponieważ nie będą traktowali grzechu, jako powodu do niepokoju. ‪ Aby nadać sobie wartość, ten nowy kościół będzie wspierał działania humanitarne i charytatywne i cały świat będzie go oklaskiwał.‬ ‪Wkrótce nie będzie różnicy między nim a światowymi sojuszami politycznymi i organizacjami biznesowymi, poświęconymi filantropii.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‪Tymczasem prawdziwy Kościół mojego Syna, ponieważ został przez Niego założony, pozostanie żywy, choć osłabiony.‬ ‪Niewielki liczebnie Kościół reszty nigdy się nie podda, nawet gdy władzę przejmie antychryst.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‪Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby wyświęceni słudzy mego Syna przezwyciężyli swój strach i stanęli do głoszenia Prawdy, nawet gdy ich głosy będą zagłuszane przez tych, którzy zdradzają mojego Syna.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‪Wasza ukochana Matka‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‪Matka Zbawienia‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬


17th October 2014, 15:30 - Mother of Salvation: Many will be stripped of their titles

My dear children please pray for my Son's loyal sacred servants as future events take place. Many will be stripped of their titles and sent out into the wilderness, in disgrace. Turmoil and confusion will spread within my Son's Church but the traitors will rise in great numbers and many will follow them. Other Christian Churches will become close to the newly adapted church, and then all will be set in place for a new global religion to rise up. This new form of church will, at first, seem to be a breath of fresh air for many who desire change. Then, it will become clear that it serves only those who want the Laws of God changed in order to suit their sinful lives. This church will lose the entire faith. It will have all the appearances of a new, renewed church of God but any symbols, which are meant to glorify my Son, will be nothing of the sort.
Then, as the time becomes ripe, the new One World Church will be announced and it will be seen as a great humanitarian institution. It will be intrinsically linked to the world of politics and business. Then those who never belonged to any creed will join it. How they will rejoice because every sin will be excused, and so many people will be relieved, because they will be able to live their lives as they choose. No longer will they have to worry about offending God because they will not regard sin as something to worry about.
The new church, in order to exude a sense of worthiness, will promote humanitarian works and charities and the whole world will applaud it. Soon afterwards, there will be no distinction made between it and global political alliances and business organisations, dedicated to philanthropy.
Meanwhile, my Son's true Church, as it was built by Him, will remain alive but weakened. Small in numbers, the remnant church, will never give up even when the Antichrist takes over.
Pray, pray, pray that my Son's sacred servants will overcome their fear and stand up to proclaim the Truth, even when their voices are drowned out by those who betray my Son.
Your beloved Mother Mother of Salvation