Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015

27.10.2014, 16:20 - Matka Zbawienia: Moja rola jako Matki dzieci Bożych jest podważana

Moje dziecko, ważne jest, aby każdego dnia pamiętać o odmawianiu mojego Najświętszego Różańca, po to, by chronić tę Misję i inne misje, ustanowione dla świata przez mojego Ojca Przedwiecznego.
Chrześcijanom, którzy podtrzymują Wiarę, będzie bardzo trudno w tych czasach nadal okazywać przywiązanie do mnie, Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Boga. Moja rola jako Matki dzieci Bożych jest podważana i odrzucana, a w szczególności przez niektóre grupy katolików, którzy nie pochodzą od mojego Syna. Takie grupy stwarzają wrażenie, że są wierne Kościołowi mojego Syna, ale nie praktykują tego, czego On nauczał. Prześladują oni tych, którzy podtrzymują Prawdę i zadają sobie wiele trudu, aby odrzucić jako nonsens wszelkiego rodzaju objawienia prywatne dawane ludzkości od śmierci mojego Syna na Krzyżu. Gdyby nie objawienia prywatne, przekazywane światu przeze mnie, Matkę Boga jako wysłanniczkę Chrystusa, wielu nigdy nie nawróciłoby się na Prawdę. Przeciwnie, wielu z nich nadal chodziłoby w ciemności, odrzucając istnienie Boga i unikając modlitwy - drzwi, które po otwarciu, oświecają duszę. Moja rola jako Matki Bożej jest atakowana na całym świecie ze względu na moc, jaką otrzymałam, by zniszczyć niegodziwego przeciwnika. Zmiażdżę głowę węża, jak przepowiedziano, ale ci, którzy okazują mi oddanie będą pogardzani i wyśmiewani przez oszustów, którzy ośmielają się ogłaszać siebie ekspertami w nauczaniu Kościoła.
Mój Syn brzydzi się wszelkiego rodzaju nienawiścią okazywaną przez człowieka swojemu bratu. Wylewa On łzy, gdy ktoś, kto twierdzi, że reprezentuje Kościół mojego Syna, a podżega do nienawiści wobec dzieci Bożych. Cierpi ból swojego Ukrzyżowania za każdym razem, gdy sługa w Jego Kościele rani innych albo zadaje straszne cierpienia niewinnym.
Dzieci, musicie ze wszystkich sił modlić się za Kościół mojego Syna, ponieważ jest on najbardziej atakowany od czasu swojego założenia. Nieprzyjaciele mojego Syna mają wiele planów, aby go zniszczyć, a większość z nich będzie pochodzić od wewnątrz. Weźcie pod uwagę moje ostrzeżenie i to, co objawiłam światu w Fatimie. Wróg czeka i wkrótce będzie miał całkowitą władzę nad Kościołem mojego Syna na ziemi i wprowadzi w błąd miliony.
Zamykajcie uszy, gdy słyszycie, że słudzy mojego Syna są lekceważeni lub oczerniani za obronę Słowa Bożego. Zawsze musicie pamiętać, że tylko miłość pochodzi od Boga i jakakolwiek osoba lub organizacja, która zachęca do wydawania wyroku na człowieka - bez względu na to, co zrobił - ma być zakwestionowana. Nie możecie twierdzić, że jesteście sługami Bożymi, a przy tym kazać światu, by obrzucał kogoś oszczerstwami. Nigdy nie wolno wam tolerować podżegania do jakiegokolwiek rodzaju nienawiści. Ktokolwiek tak robi w Imię mojego Syna, nie może być do tego zachęcany, bo to nigdy nie mogłoby pochodzić od Boga. Mój Różaniec musi być odmawiany tak często, jak to tylko możliwe, by zmiażdżyć zło, które opanowuje świat w tym czasie, gdy wszelkiego rodzaju okrucieństwo jest uznawane za słuszne.
Miłość człowieka do swojego brata stała się rzadkością, a miłosierdzie wśród chrześcijan zmalało. Musicie otworzyć oczy na Prawdę i przypomnieć sobie, czego mój Syn was nauczał. Jest ona jasna jak słońce, gdyż nauczanie to zostało spisane, by świat je czytał w Najświętszej Biblii.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


27th October 2014, 16:20 - Mother of Salvation: My role as the Mother of God's children is being undermined

My child, it is important to remember to recite my most Holy Rosary each day in order to protect this mission, and other missions, sanctioned by my Eternal Father for the world.
Christians who uphold the Faith will find it very difficult to continue to declare their devotion to me, the Immaculate Virgin Mary, Mother of God, in these times. My role as the Mother of God's children is being undermined and discarded and, in particular, by certain Catholic groups who do not come from my Son. Such groups give the impression that they are devotees of my Son's Church but they do not practice what He taught. They persecute those who uphold the Truth and go to extraordinary lengths to dismiss, as nonsense, every kind of private revelation given to humanity since my Son's Death on the Cross. Were it not for private revelations, given to the world by me, the Mother of God as Christ's messenger, many
would never have converted to the Truth. Instead, many would have continued to walk in the dark, dismissed the Existence of God and avoided prayer - the door that, when opened, enlightens the soul. My role as the Mother of God is being attacked across the world because of the power I have been given to destroy the wicked adversary. I will crush the head of the serpent as foretold but those who display devotion to me will be scorned and ridiculed by impostors, who dare to proclaim themselves experts in the teachings of the Church.
My Son abhors any kind of hatred shown by man for his brother. He sheds tears when anyone, who says that he represents my Son's Church, and then incites hatred against a child of God. He suffers the pain of His Crucifixion every time a servant in His Church hurts another or causes terrible suffering to innocents.
Children, you must pray hard for my Son's Church as it is under the greatest attack since its foundation. The enemies of my Son have many plans to destroy it and most of these will come from within. Heed my warning, and those I revealed to the world at Fatima. The enemy awaits and soon he will control, completely, my Son's Church on earth and millions will be led into error.
Close your ears when you hear of my Son's servants being scorned or slandered for defending the Word of God. Always remember that only love comes from God and any person or organisation that encourages you to cast judgement upon a man - irrespective as to what he has done - is to be questioned. You cannot declare yourself to be a servant of God and then tell the world to cast aspersions upon another person. You can never condone incitement to hatred of any kind. Any person who does this, in my Son's Name, must never be encouraged for this could never come from God. My Rosary must be recited as often as possible to crush the evil, which grips the world at a time when cruelty of any kind is deemed to be just.
Man's love for his brother has become scarce and charity amongst Christians has been diluted. You must open your eyes to the Truth and remind yourselves what my Son taught you. It is as clear as day, for it was written for the world to read in the most Holy Bible.
Your beloved Mother Mother of Salvation