Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


31.10.2014, 18:25 - Ci, którzy sprzeciwiali się Mojemu Pierwszemu Przyjściu, odmówili przyjęcia Woli Bożej

Moja szczerze umiłowana córko, Moja Wola jest wykuta w kamieniu i ci wszyscy, którzy naprawdę Mnie kochają, zostaną spleceni ze Świętą Wolą Pana. Odrzucając Moją Wolę nie możecie stać się Moimi. Powstając przeciwko Mnie nie będziecie mogli wejść do Mojego Królestwa, gdyż tylko ci, którzy przychodzą do Mnie poddając ostatecznie własną wolną wolę mogą naprawdę powiedzieć, że należą do Mnie. Jeśli nie jesteście Moi, jak mogę zdobyć wasze niewdzięczne serca? Wy, którzy Mnie przeklinacie; wylewacie pogardę na tych, którzy podtrzymują Moje Słowo; lub próbujecie przeszkadzać Świętej Woli Boga, zostaniecie wrzuceni w otchłań, kiedy wszelki wysiłek ratowania was zostanie wyczerpany.
Kiedy się urodziłem, wielu Moich wrogów, których dusze zostały zaatakowane przez złe duchy, utrudniało życie Mojej Matce. Ci, którzy ją prześladowali podczas Mojego Czasu na ziemi, w wielu przypadkach nie wiedzieli czemu odczuwali do niej taką nienawiść. A ona cierpiała w Moje Imię. Ci, którzy sprzeciwiali się Mojemu Pierwszemu Przyjściu, odmówili przyjęcia Woli Bożej, która miała przynieść im wolność od kajdan, jakimi demony spętały ich nogi.
Dużą część Mojej Misji na ziemi poświęciłem wypędzaniu złych duchów z dusz cierpiących, a także oświecaniu tych, którzy nie znali Woli Boga. Teraz, gdy przygotowuję się do ponownego przyjścia, Moja Misja będzie jeszcze cięższa. Do was wszystkich z zatwardziałymi sercami, którzy nie chcą Mnie słuchać, to mówię. Jeśli nie oddacie Mi się prawdziwie, przez życie modlitwą i poświęceniem, nie ukończycie tej wędrówki do Życia Wiecznego przy pomocy samej wiary. Nie jesteście pobłogosławieni ani wystarczającym wglądem ani znajomością Mojego Słowa, aby odrzucić Moje Ostrzeżenie w tym czasie. Dlaczego więc teraz wylewacie na Mnie pogardę? Co waszym zdaniem uczyni was godnymi, by stanąć przede Mną, kiedy prosicie Mnie o życie wieczne? Mówię wam, że wasz upór zaślepia was na prawdę Bożego Objawienia, którego jesteście świadkami przez te Moje Święte Orędzia dla świata.
Niewdzięczne dusze, brakuje wam wiedzy, która została dokładnie przekazana wam w Najświętszej Biblii. Niczego nie nauczyliście się z żadnej lekcji. Wasza pycha i wasze dążenie do samozadowolenia irytują Mnie. Wasze oczy nie potrafią widzieć, a wy, w rezultacie, będziecie na Mnie nieprzygotowani. Za każde wasze oszczerstwo rzucone na tych, którzy mówią Prawdę i którzy podtrzymują Moje Święte Słowo - mimo protestów z waszej strony - będziecie musieli stanąć przede Mną twarzą w twarz. Poproszę was wtedy o wytłumaczenie się ze swoich słów, swoich czynów i swoich działań przeciwko Mnie. Nigdy nie możecie powiedzieć, że jesteście za Mną, kiedy Mnie zwalczacie poprzez Moje Słowo dane wam z Miłosierdzia Boga, który nigdy nie ustaje w swoim Dążeniu do zbawiania waszych dusz.
Kiedy otrzymaliście Dar prywatnych objawień, macie prawo rozeznawać. Ale nie macie władzy, by sądzić innych czy im szkodzić, nawet jeśli oni nie pochodzą ode Mnie. Ja, Jezus Chrystus, przekazałem wam, że człowiek nie ma prawa oceniać jakiejkolwiek duszy. Jeśli przeciwstawiacie się Mnie i to nawet wtedy, gdy żywicie urazę do fałszywych proroków, osądzę was i ukarzę, tak jak wy karzecie tych, których nienawidzicie. Nie wolno wam nienawidzić innej osoby w Moje Imię. Jeśli nienawidzicie kogoś, to robicie to w imię szatana. Zmyję waszą winę dopiero wtedy, gdy do Mnie przyjdziecie i poprosicie, abym odkupił was z tego grzechu. Ale wielu z was nigdy tego nie zrobi, ponieważ postawiliście się nade Mną i za to będziecie cierpieli.
Niech żaden człowiek spośród was nie oświadcza, że inna dusza jest od złego ducha, bo szatan cieszy się z tych, którzy są winni popełnienia takiego błędu. Nikt z was nie jest na tyle wolny od grzechu, aby mógł dokonać takiego osądu.
Ten, który jest Mój i kto naprawdę Mnie zna, nigdy nie biczuje innej duszy w Moje Imię.
Wasz Jezus


31st October 2014, 18:25 - Those who opposed My First Coming refused to accept the Will of God

My dearly beloved daughter, My Will is cast in stone and all those who truly love Me, will become entwined within the Divine Will of the Lord. Deny My Will and you cannot become Mine. Rise against Me and I will not allow you to enter My Kingdom, for only those who come to Me, in final surrender of their own free will can truly say that they are of Me. If you are not of Me, how can I win over your ungrateful hearts? Those of you who curse Me; pour scorn on those who uphold My Word; or try to interfere with the Holy Will of God will be thrown into the abyss, when every effort to save you has been exhausted.
When I was born, many of My enemies whose souls were infested by evil spirits, made the life of My Mother very difficult. Those who persecuted her during My Time on earth were unaware, in many cases, as to why they felt such hatred towards her. But suffer she did, in My Name. Those who opposed My First Coming, refused to accept the Will of God, which was to give them freedom from the shackles, which were locked around their ankles and placed there by demons.
I spent much of My Mission on earth casting out evil spirits in the souls of the afflicted, while also enlightening those who were ignorant of the Will of God. Now as I prepare to come again, My Mission will be even more trying this time around. To all of you with hardened hearts, who refuse to listen to Me, I say this. Unless you are truly devoted to me, through a life of prayer and devotion, you will not complete this journey to Eternal Life on your faith alone. You are not blessed with enough insight, or knowledge of My Word, to dismiss My Warning at this time. Why do you pour scorn on Me now? What do you believe will make you worthy to stand before Me, when you ask Me for eternal life? I say to you that your obstinance blinds you to the truth of Divine Revelation, which you are witnessing through these, My Holy Messages for the world.
Ungrateful souls, you are lacking in the knowledge, which was painstakingly given to you in the most Holy Bible. For every lesson you were taught, you have learnt nothing. Your pride and your quest for self-gratification, frustrates Me. Your eyes cannot see and you will, as a result, be unprepared for Me. For every slur you cast upon those who speak the Truth, and who uphold My Holy Word - despite opposition from you -you will have to face Me. I will ask you then to justify your words, your deeds and your actions against Me. You can never say that you are for Me when you fight Me, through My Word, given to you out of the Mercy of God, Who will never tire in His Quest to save your souls.
When you are given the Gift of private revelation you have the right to discern. But, you do not have authority to judge others or harm them, even if they do not come from Me. I, Jesus Christ, have made it known that man does not have the right to judge any soul. If you defy Me, and even if you feel grievance towards false prophets, I will judge you and punish you, just as you punished those you hated. You cannot hate another person in My Name. If you hate another person then you do this in the name of Satan. I will wash away your iniquity only when you come and beg Me to redeem you from such a sin. But many of you will never do this for you have placed yourselves above Me, and for this you will suffer.
Let not one man amongst you declare another soul to be of the evil one for he, Satan, delights in those who are guilty, of making this error. Not one of you is so clean of sin that you can make such a judgment.
He who is of Me and who really knows Me, would never scourge another soul in My Name.
Your Jesus