Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


02.11.2014, 17:20 - Przyjdę w czasie, gdy nie będziecie się spodziewali

Moja szczerze umiłowana córko, pragnę, abyście wszyscy, Moi drodzy wyznawcy, ufali we wszystko, czego was uczyłem i we wszystko, co wam teraz mówię, gdyż wszystkie Moje Plany są zgodne z Wolą Mojego Ojca Przedwiecznego. Nigdy nie powinniście obawiać się przyszłości ponieważ wszystko jest w Jego Świętych Dłoniach.
Ufajcie, a odnajdziecie pokój. Mój Plan zostanie ostatecznie zrealizowany i każde cierpienie zostanie pokonane, a wszelkie zło usunięte. To jest czas, aby przyjąć Prawdę, choć może być ona przerażająca. Kiedy całkowicie Mi zaufacie, zmniejszę wasz ciężar, a Moje Łaski napełnią was Moją Miłością, która pocieszy was w tych straszliwych czasach.
Przyjdę w czasie, gdy będziecie się tego najmniej spodziewali i do tego czasu musicie się modlić, modlić, modlić za tych, którzy Mnie nie znają, a także za tych, którzy Mnie znają, ale nie chcą uznać Kim Ja Jestem.
Nadal wylewam na was Dar Pocieszyciela, aby być pewnym, że nie pobłądzicie oddalając się ode Mnie. Wszelkie Dary będą przekazywane tym, którzy kochają Mnie pokornymi i skruszonymi sercami. Jednak Moja Miłość nie dosięgnie tych dusz, które zdecydują, by oddawać Mi cześć na swoich własnych, błędnych warunkach. Ani też nie dotknie serc tych upartych dusz, które wierzą, że Mnie znają, ale których pycha zaślepia na Prawdę daną im od samego początku.
Prawda pochodzi od Boga. Prawda będzie żyć do końca czasu. Prawda wkrótce zostanie ujawniona w całości, a następnie przeszyje ona serca tych, którzy odrzucili Moją Dłoń interwencji. Wtedy Moja Armia powstanie razem w Chwale Boga, aby głosić Prawdziwe Słowo Boże, aż do ostatniego dnia. Przyprowadzą ze sobą dusze pogan, którzy uświadomią sobie, że jest tylko jeden Bóg. Nie będzie pogan, którzy Mnie nie przyjmą. Będą natomiast dusze chrześcijan, którzy otrzymali Prawdę, ale którzy popadną w poważny błąd. To za tymi duszami chrześcijan najbardziej tęsknię i to za nie proszę was o modlitwę w każdej godzinie dnia.
Wasz Umiłowany Jezus


2nd November 2014, 17:20 - I will come at a time when you least expect

My dearly beloved daughter, I desire that all of you, My precious followers, trust in everything that I taught you and everything that I tell you now, for all My Plans are according to the Will of My Eternal Father. You must never fear the future for all is in His Holy Hands.
Trust and you will find peace. My Plan will finally be realized and every suffering will be defeated and every evil abolished. It is time to accept the Truth, although it may be frightening. When you place all your trust in Me I will ease your burden and My Graces will fill you with My Love, which will bring you great comfort in these harrowing times.
I will come at a time when you lease expect and until then you must pray, pray, pray for those who do not know Me as well as those who do, but who refuse to acknowledge Who I Am.
I continue to pour over you the Gift of the Paraclete to ensure you do not wander away from Me. Every Gift will be bestowed on those who love Me with humble and contrite hearts. My Love will not, however, reach those souls who chose to honour Me on their own flawed terms. Nor will it touch the hearts of stubborn souls who believe they know Me, but whose pride blinds them to the Truth, given to them from the beginning.
The Truth comes from God. The Truth will live on to the end of time. The Truth will be revealed in its entirety, soon, and then it will cut through the hearts of those who refused My Hand of intervention. Then, My Army will rise together in the Glory of God to proclaim the True Word of God until the last day. They will bring with them the souls of pagans who will realise that there is only one God. It will not be the pagans who will not accept Me. Instead, it will be the souls of Christians who were given the Truth but who will fall into grave error. It is for these Christian souls that I pine for the most and it is for them that I ask you to pray, every hour of the day.
Your Beloved Jesus