Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


03.11.2014, 23:50 - Eutanazja jest odrażającym aktem w Moich Oczach

Moja szczerze umiłowana córko, eutanazja jest grzechem śmiertelnym i nie może być wybaczona. Kto pomaga, asystuje i postanawia odebrać sobie życie z jakiejkolwiek przyczyny, popełnia straszny grzech w Oczach Boga.
Jest to jeden z największych grzechów ze wszystkich, by odebrać życie, a następnie oświadczyć, że świadome zaplanowana śmierć jakiejkolwiek osoby jest rzeczą dobrą. Wśród wielu starannie zaplanowanych czynów przeciwko Bogu, które z premedytacją są przedstawiane światu w tym czasie, w celu zachęcania ludzi, by grzeszyli przeciwko Bogu, jest grzech eutanazji. Nie popełnijcie błędu, eutanazja jest odrażającym czynem w Moich Oczach, a on niesie ze sobą poważne konsekwencje dla tych, którzy w nim uczestniczą.
Zabicie jakiejkolwiek duszy jest grzechem śmiertelnym, a dotyczy to dusz począwszy od momentu ich poczęcia, aż do tych, które przeżywają swoje ostatnie miesiące na ziemi. Nic nie może usprawiedliwić odebrania ludzkiego życia, kiedy przeprowadzane jest to z pełną wiedzą, że śmierć nastąpi w ustalonym czasie. Śmierć zadana innej żyjącej duszy zaprzecza istnieniu Boga. Kiedy ci, którzy są winni tego aktu akceptują istnienie Boga, wtedy przez dokonanie takiego czynu łamią piąte Przykazanie.
W tym czasie istnieje plan, aby zachęcać miliony do skracania życia człowieka - zarówno życia ciała jak i życia duszy. Gdy stajecie się chętnymi uczestnikami czynu, który bezcześci świętość ludzkiego życia, nie będziecie mieli żadnego życia - żadnego Życia Wiecznego - a zbawienie nie może być, ani też nie będzie waszym udziałem.
Wasz Jezus


3rd November 2014, 23:50 - Euthanasia is an abhorrent act in My Eyes

My dearly beloved daughter, euthanasia is a mortal sin and cannot be forgiven. He who aids, assists or decides to take his or her life, for whatever reason, commits a terrible sin in the Eyes of God.
It is one of the greatest sins of all to take a life, and to then declare that the deliberate planned death of any person, to be a good thing. Among the many carefully planned acts against God, which are being deliberately presented to the world at this time, in order to encourage people to sin against God, is through the sin of euthanasia. Make no mistake, euthanasia is an abhorrent act in My Eyes, and it carries with it grave consequences for those who participate in the act.
It is a mortal sin to kill any soul and this includes souls from the moment of their conception, to those living in their final months on earth. Nothing can justify the taking of human life, when it is carried out in the full knowledge that death will occur at a given time. Death caused to another living soul denies the existence of God. When those who are guilty of this act accept the existence of God then, by carrying out such an act, they break the 5th Commandment.
There is a plan, at this time, to encourage millions to curtail the life of man - both life of the body and life of the
soul. When you become a willing participant in an act, which defiles the sanctity of human life you will have no life - no Eternal Life - and salvation cannot, nor will it, be yours.
Your Jesus