Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


‪05.11.2014, 13:30‬ - ‪Bóg Ojciec: Niech żaden człowiek spośród was nie ignoruje Mojej Sprawiedliwości‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Moja najdroższa córko, kochajcie Mnie i wiedzcie, że Ja kocham i miłuję wszystkie Moje dzieci. Jednak wiedzcie także, że należy obawiać się Mojej Sprawiedliwości. Niech żaden człowiek spośród was nie ignoruje Mojej Sprawiedliwości, gdyż rozpęta się ona jak przerażająca burza i zmiecie dusze tych, którzy odrzucają Moje Miłosierdzie.
Wielu nie zna Mojego Gniewu, ale wiedzcie o tym. Jeśli człowiek, który Mnie zna, bluźni przeciw Duchowi Świętemu, Ja nigdy mu nie wybaczę. Nic nie może, ani nie będzie mogło zmienić tego faktu, ponieważ taki człowiek wybrał swój własny los i nie może nastąpić pojednanie. Niech człowiek, który staje przede Mną i usprawiedliwia odbieranie życia, wie, że Ja odbiorę mu jego życie. Jeśli człowiek zaprzedaje swoją duszę szatanowi, nie mogę zabrać jej z powrotem, gdyż staje się on jednym ze złym duchem. Kiedy człowiek, który przemawia w Imię Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, niszczy dusze tych, którzy są Moi, Ja odrzucę go na wieczność. Bójcie się teraz Mojego Gniewu, ponieważ ukarzę każdą duszę, która do końca będzie się sprzeciwiała Mojej Woli.
Nie wolno wam obawiać się Powtórnego Przyjścia Mojego Syna, gdyż to jest Dar. Nie wolno wam również bać się żadnego cierpienia, które może będziecie znosili przed tym dniem, bo będzie ono krótkotrwałe. Obawiajcie się jedynie o dusze tych, których Ja nie mogę uratować i które nie będą pragnęły się uratować. Są to dusze, które wiedzą, że Ja istnieję, ale zamiast Mnie wybrały Mojego wroga.
Będę interweniował na wiele sposobów, aby uratować tych, którzy w ogóle Mnie nie znają. Ogołocę dusze tych, którzy przeciwstawiają się wszystkim Prawom, które ustanowiłem i będą oni cierpieli ból Piekła i Czyśćca na tej ziemi. Przez to zostaną oczyszczeni i będą Mi wdzięczni za okazanie im teraz tego Miłosierdzia. Znacznie lepiej, aby znosili go teraz, niż żeby cierpieli na wieczność w zjednoczeniu ze złym duchem. Nigdy nie wolno wam kwestionować Moich Dróg, ponieważ wszystko, co robię, jest dla dobra Moich dzieci, aby mogły żyć ze Mną w Wiecznej Chwale.
Moja kara, którą spuszczę na człowieka, boli Mnie. Serce Mi pęka z tego powodu, ale jest ona konieczna. Cały ten ból zostanie zapomniany, a światło zniszczy ciemność. Ciemność nie będzie rzucać swojej straszliwej klątwy na Moje dzieci. Mówię to wam, gdyż przez oszustwa szatana jesteście prowadzeni do strasznej ciemności. Jeśli nie powiem wam o tych konsekwencjach, wtedy nie będziecie mieli żadnej przyszłości w Moim Raju.
Jak szybko cała pamięć o Moich Przykazaniach została utracona. Jak szybko człowiek odpada od łaski, gdy nie udaje mu się podtrzymywać Mojego Słowa.
Wasz ukochany Ojciec


5th November 2014, 13:30 - God the Father: Let not one man amongst you be ignorant of My Justice

My dearest daughter, love Me and know that I love and cherish all My children. Know too, however, that My Justice is to be feared. Let not one man amongst you be ignorant of My Justice, for it will be unleashed like a terrifying storm and it will sweep away the souls of those who refuse My Mercy.
My anger is unknown to many, but know this. If a man who knows Me, blasphemes against the Holy Spirit, I will never forgive him. Nothing can, nor will, change this fact, for such a man has chosen his own fate and there can be no reconciliation. To the man, who stands up before Me and justifies the taking of life, know that his own life will be taken by Me. If a man sells his soul to Satan, I cannot take it back, for he becomes one with the evil one. When a man, who speaks in the Name of My Son, Jesus Christ, destroys the souls of those who are Mine, he will be cast away by Me for eternity. Fear now My Wrath, for I will punish every soul who defies My Will to the end.
You must not fear the Second Coming of My Son, for this is a Gift. You must not fear, either, any suffering, which you may endure before that day, for this will be short-lived. Fear only for the souls of those I cannot save and who will not have any desire to save themselves. They are the souls who know I exist but who chose instead My enemy over Me.
I will intervene in many ways to save those who do not know Me at all. I will strip bare the souls of those who defy every Law I made and they will endure the pain of Hell, and Purgatory, on this earth. By this, they will become purified and they will be grateful to Me for showing them this Mercy now. Far better they endure this now than suffer for eternity in union with the evil
one. You must never question My Ways, because all that I do is for the good of My children, so that they can be with Me for a life of Eternal Glory.
My punishment, to be cast upon man, pains Me. It breaks My Heart, but it is necessary. All this pain will be forgotten about and light will destroy darkness. Darkness will no longer cast its terrible curse upon My children. I tell you this for you are being led into a terrible darkness through the deceit of the devil. Unless I inform you of the consequences, you will have no future in My Paradise.
How quickly all memory of My Commandments has been forgotten. How quickly man falls from Grace when he fails to uphold My Word.
Your beloved Father God the Most High