Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


12.11.2014, 23:45 - Wasze życie na ziemi jest sprawdzianem waszej miłości do Mnie

Moja szczerze umiłowana córko, to naturalne, że ludzie obawiają się nieznanego i dlatego boją się śmierci. Śmierć jest jedną z najbardziej przerażających rzeczy w umysłach ludzi, gdyż wielu z nich jest ślepych na Moją Obietnicę Życia Wiecznego. Gdyby ujrzeli oni Moje Chwalebne Królestwo, wówczas śmierć nie miałaby nad nimi władzy.
Serdecznie witam wszystkie dusze w Moim Królestwie. Nie rezerwuję miejsca tylko dla świętych i wybranych, choć dla nich jest szczególne miejsce w Moim Królestwie. Witam wszystkich grzeszników, w tym tych, którzy popełnili straszliwe grzechy, ponieważ Ja Jestem przede wszystkim Bogiem Wielkiej Miłości. Przyjmę z radością każdego kto woła do Mnie odczuwając wyrzuty sumienia i pragnienie pojednania. Kiedy tak się stanie, zanim nadejdzie śmierć, każda taka dusza będzie powitana przeze Mnie i wezmę ją w swoje ramiona.
Jedyną barierą między duszą człowieka a Moim Królestwem jest grzech pychy. Pyszny człowiek nawet gdy wstydzi się swojego grzechu, zawsze będzie dążył do usprawiedliwienia go w jakiś sposób. Mówię teraz do niego. Dwie niewłaściwe rzeczy nie sprawią, że dany zły czyn stanie się sprawiedliwym. Pyszny człowiek będzie tracił zbyt wiele czasu na zastanawianie się czy potrzebuje on odkupienia przeze Mnie czy nie. Ale śmierć może przyjść w jednej chwili i to wtedy, gdy się jej najmniej spodziewa. Człowiek, który jest wolny od pychy padnie przede Mną i będzie prosił Mnie, abym Mu wybaczył i on zostanie wywyższony.
Nie bójcie się śmierci, gdyż jest ona bramą, która prowadzi do Mojego Królestwa. Proszę tylko, abyście przygotowali się na ten dzień, żyjąc tak, jak was nauczyłem. Nie proszę was, abyście powstrzymali się od tego wszystkiego, za co jesteście na co dzień odpowiedzialni. Macie obowiązki wobec innych; nigdy nie powinniście odczuwać, że musicie odizolować się od swoich bliskich, kiedy idziecie za Mną. Pragnę, abyście kochali swoje rodziny i przyjaciół i poświęcali im czas, którego potrzebują, aby miłość wzajemna mogła się między wami otwarcie wyrażać. Kochajcie wszystkich tak, jak Ja was kocham. Ujawnia się to poprzez sposób w jaki traktujecie ludzi; poprzez czas spędzany w harmonii z innymi; poprzez to, co mówicie o nich innym i jak pomagacie tym, którzy nie mogą sami sobie pomóc. Wasze życie na ziemi jest sprawdzianem waszej miłości do Mnie. Okazujcie swoją miłość do Mnie przez miłość, jaką okazujecie innym, także tym, którzy was przeklinają.
Zawsze jest ważne to, aby codziennie ze Mną rozmawiać, choćby przez kilka minut. W tym właśnie czasie Ja was Błogosławię. Proszę, nigdy nie pozwólcie, aby strach przed nowym światem, który nadchodzi, skłaniał was do odizolowania się od tych, którzy są przy was. Musicie skupić się na Mnie, a kiedy tak zrobicie, odnajdziecie pokój. Wtedy musicie zanieść ten Dar pokoju do waszych bliskich. Wiedzcie jednak, że będziecie cierpieli z powodu waszej miłości do Mnie i doświadczycie nienawiści od innych. Aby wznieść się ponad tę nienawiść, musicie odpowiadać na nią jedynie miłością. Zawsze.
Przynoszę wam wolność od więzów śmierci i nie będzie ona miała nad wami władzy. Przez Moje Zmartwychwstanie znów staniecie się zdrowi w doskonałym ciele i duszy w Moim Nowym Królestwie. Czego się bać, gdy przynoszę wam ten dar Życia Wiecznego?
Wasz umiłowany Jezus


12th November 2014, 23:45 - Your life on earth is a test of your love for Me

My dearly beloved daughter, it is only natural for people to fear the unknown and this is why they fear death. Death is one of the most frightening things in the minds of man for many are blind to My Promise of Eternal Life. Were they to witness My Glorious Kingdom then death would have no power over them.
I welcome all souls into My Kingdom. I do not reserve a place only for the holy and the elect, although there is a special place in My Kingdom for them. I welcome all sinners, including those who have committed terrible sins, for I Am first most a God of Great Love. I will welcome anyone who calls out to Me in reconciliation and remorse. Once this happens, before the point of death, every soul will be greeted by Me and I will embrace them.
The only barrier between a man's soul and My Kingdom is the sin of pride. The proud man, while he may be ashamed of his sin, will always strive to justify it in some way. I say to him now. Two wrongs do not make an evil act right. The proud man will waste too much time pondering on whether or not he needs to be redeemed by Me. But death can come in but just an instant and when it is least expected. The man who is free from pride will fall down before Me and beg Me to forgive him and he will be exalted.
Do not fear death, for it is a door which leads to My Kingdom. All I ask is that you prepare for that day by living life as I have taught you. I do not ask you to stop every daily responsibility. You have a duty to others; you must never feel that you must isolate yourselves from your loved ones when you follow Me. I desire that you love your families and your friends and give them the time they need to ensure that love is expressed openly to one another. Love everyone as I love you. You do this in the way you treat people; the time you spend living in harmony with others; what you say about them to others and how you help those who cannot help themselves. Your life on earth is a test of your love for Me. You show your love for Me by the love you show for others, including those who curse you.
It is important, always, to speak with Me daily, even if it is just for a few minutes. It is during this time that I Bless you. Please, never allow fear of the new world to come to encourage you to desert those who are close to you. You must focus on Me, and when you do this you will find peace. You must then take this Gift of peace to your loved ones. Know, though, that you will suffer because of your love for Me and you will experience hatred from others. To rise above this hatred you must respond only with love. Always.
I bring you freedom from the bonds of death and it will have no hold over you. Because of My Resurrection you will become whole again, in perfect body and soul, in My New Kingdom . What is there to fear if I bring you this Gift of Eternal Life?
Your beloved Jesus