Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


16.11.2014, 14:20 - Matka Zbawienia: Jeśli nie prosicie, to jak mój Syn może wam pomóc?

Moje drogie dzieci, w czasie niedoli i strapienia zawsze musicie prosić Mnie, waszą Matkę, abym pomogła zmniejszyć wasze troski, bez względu na to w jak trudnej jesteście sytuacji.
Pamiętajcie, że jeśli przedstawię Mojemu Synowi waszą szczególną prośbę, to jeśli dotyczy ona zbawienia waszej duszy lub duszy kogoś innego, On zawsze odpowie na moje prośby. Jeśli jest prośba o specjalne błogosławieństwo lub uzdrowienie, to zawsze będę interweniowała w waszym imieniu. Żadna prośba nie zostanie zignorowana i jeśli taka jest Wola Boga, wasze modlitwy zostaną wysłuchane. Nie ma na ziemi takiej duszy, która nie może prosić mojego Syna o pomoc, jeśli błaga Go ona o swoje zbawienie.
Mój Syn udzieli szczególnej ulgi każdej duszy, za którą się modlicie. Jego Miłosierdzie jest ogromne, Jego Miłość niezgłębiona. Nigdy nie bójcie się zbliżyć do Niego, by prosić Go o Jego Miłosierdzie. Modlitwa, moje drogie dzieci, jest bardzo potężnym środkiem, dzięki któremu dostępujemy Bożego Miłosierdzia. Żadna modlitwa nigdy nie jest ignorowana. Ale, jeśli nie prosicie, to jak mój Syn może wam pomóc?
Módlcie się, módlcie się, módlcie się własnymi słowami, bo Bóg zawsze wam odpowie.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


16th November 2014, 14:20 - Mother of Salvation: if you do not ask, then how can my Son help you?

My dear children, at times of sorrow and distress you must always call on me, your Mother, to help ease your worries, no matter how difficult your circumstances are.
Remember that when I present my Son with your special request, if it involves a plea for the salvation of your soul, or that of someone else, He will always respond to my pleas. If it is to ask for a special blessing or healing then I will always intervene on your behalf. Not one request will be ignored and if it is the Will of God your prayers will be answered. There is not one soul on earth who cannot ask for the help of my Son, if they beg Him for their salvation.
My Son will make special concessions for every soul you pray for. His Mercy is great, His Love unfathomable. Never fear to approach Him to ask Him for His Mercy. Prayer, my dear children, is a very powerful means by which to gain the Mercy of God. Not one prayer is ever ignored. But, if you do not ask, then how can my Son help you?
Pray, pray, pray in your own words, for God will never fail to respond to you.
Your beloved Mother Mother of Salvation