Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


‪18.11.2014, 12:18‬ - ‪Wkrótce chrześcijanie staną się jak poganie‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Moja szczerze umiłowana córko, Mój Głos jest jedynym Głosem, który usłyszycie na czterech krańcach ziemi, gdy przygotowuję ludzkość do wielkiego natarcia.‬ ‪Możecie usłyszeć wiele głosów z ust fałszywych wizjonerów i proroków, ale żaden z nich nie przeszyje waszych dusz tak, jak Płomień Ducha Świętego.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‪Musicie mieć się na baczności, ponieważ głosy fałszywego spirytualizmu, które choć nie pochodzą od Boga, to jednak będą wyczuwane w różnych częściach świata.‬ ‪Wpływ złych duchów będzie można zobaczyć w wojnach terrorystycznych, gdzie słodkie głosy promujące błędne ideologie będą próbowały usprawiedliwić nikczemne okrucieństwa, których dokonują w imię Boga.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‪Wkrótce głosy, które będą promować pogaństwo, będą słyszane w Domach, które oddają Mi cześć i będą bezcześcić Moje Ołtarze.‬ ‪Głosy, które pochodzą od złego ducha, będą postrzegane jako ekscytujące interpretacje aspiracji ludzi, którzy szukają spełnienia w życiu.‬ ‪Będą wznosić okrzyki, wychwalać fałszywych bogów, niszczyć dusze ludzi słabych i bluźnić przeciwko Mnie.‬ ‪Są to dusze, które wywołują mój największy Gniew, ponieważ są bardzo przekonujące i powodują wielkie zamieszanie.‬ ‪Będą działać jak magnes, odciągając wielu chrześcijan ode Mnie.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‪Moi wrogowie zaślepią Moich ludzi na Prawdę i wkrótce chrześcijanie staną się jak poganie.‬ ‪Zostanę wyrzucony do rynsztoka jak nędzarz, a drzwi Mojego Kościoła zostaną zatrzaśnięte przed Moim Obliczem.‬ ‪A kiedy będę pukał do drzwi, ci, którzy twierdzą, że pochodzą ode Mnie zaryglują je od wewnątrz.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‪Ostrzegałem was przed tymi dniami, które już wkrótce będą nad wami.‬ ‪Ponownie wam mówię, Moje Słowo jest Świętością.‬ ‪Są to ostatnie orędzia z Nieba i dane są światu, który jest obojętny na Mnie, gdyż jest niewdzięczny.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‪Obudźcie się i spójrzcie Prawdzie w oczy.‬ ‪Jest tylko jeden Mistrz.‬ ‪Nie możecie pozostać Mi wierni, jeśli służycie więcej niż jednemu panu.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‪Wasz Jezus‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬


18th November 2014, 12:18 - Soon Christians will become like pagans.

My dearly beloved daughter, My Voice is the only Voice you will hear, in the four corners of the earth, as I prepare humanity for the great assault. You may hear many voices from the mouths of false visionaries and prophets but none will cut through your souls like the Flame of the Holy Spirit.
You must be on your guard, for the voices of false spiritualism, which do not come from God, but which will be felt in different parts of the world. The influence of evil spirits will be seen in wars of terrorism, where sweet voices promoting misguided ideologies will try to justify the wicked atrocities they carry out in the Name of God.
Soon, voices, which will promote paganism, will be heard in Houses, which honour Me, and they will desecrate My Altars. Voices, which come from the spirit of evil, will be seen as exciting interpretations of people's aspirations who seek fulfilment in their lives. They will shout, praise false gods, destroy the souls of the vulnerable and blaspheme against Me. These are the souls who anger Me the most, because they are very convincing and cause great confusion. They will be like magnets as they draw many Christians away from Me.
My enemies will blind My people to the Truth and soon Christians will become like pagans. I will be thrown out into the gutter like a pauper and the doors of My Church will be slammed in My Face. And when I knock at the door it will be bolted from the inside by those who claim to come from Me.
I have warned you of these days and they will soon be upon you. Again I say to you, My Word is Sacrosanct. These are the final messages from Heaven and are given to a world that is indifferent to Me as it is ungrateful.
Wake up and face the Truth. There is only one Master. You cannot remain loyal to Me if you serve more than one master. Your Jesus