Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


19.11.2014, 14:47 - Matka Zbawienia: Pozwólcie mi nieść miłość i pocieszenie strapionym

Moje dziecko, pozwólcie mi nieść miłość i pocieszenie strapionym, a zwłaszcza tym, którzy cierpią na straszne choroby.
Przynoszę wam wielkie Błogosławieństwa od mojego umiłowanego Syna, który pragnie dotrzeć do tych, którzy cierpią w ten sposób. On pomoże wam, którzy jesteście zniszczeni przez cierpienia fizyczne, napełniając was swoją Świętą Obecnością. On was prosi, abyście zwrócili się do Niego w godzinie potrzeby i błagali Go, aby przyniósł wam pokój i spokój.
Proszę, poproście mojego Syna, aby wziął was w swoje Ramiona i uchronił was przed waszym bólem. Poproście Go, aby zabrał wasze cierpienie na swoje Ramiona i On wam pomoże. Mój Syn będzie interweniował na wiele sposobów, aby udowodnić światu, że mówi do was przez te orędzia.
Mój Syn odpowie tym wszystkim, którzy proszą o uzdrowienie duszy, jak i ciała i którzy odmawiają Modlitwę Krucjaty (94), przez tych, których wybrał, aby wypełniali Jego Świętą Wolę.
Nigdy nie wolno wam tracić nadziei, ponieważ kiedy całkowicie ufacie mojemu Synowi, On zawsze odpowie na wasze wołania o pomoc.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


19th November 2014, 14:47 - Mother of Salvation: Let me bring love and comfort to the afflicted

My dear child, let me bring love and comfort to the afflicted and especially to those who are suffering from terrible diseases.
I bring you great Blessings from my beloved Son, Who desires to reach out to those of you who suffer in this way. He will help you, who are ravaged by physical sufferings, by filling you with His Holy Presence. He asks that you turn to Him in your hour of need and beg Him to bring you peace and calm.
Please ask my Son to take you into His Arms and protect you from your pain. Ask Him to take your suffering upon His Shoulders and He will help you. My Son will intervene in many ways to prove to the world that He is speaking to you through these messages.
To all those who ask for healing of the soul, as well as of the body, and who recite the Crusade Prayer (94), my Son will respond to those souls, through whom He chooses, to fulfil His Holy Will.
You must never lose hope for when you trust completely in my Son He will always respond to your cries for help.
Your beloved Mother Mother of Salvation
Crusade Prayer (94) To cure the mind, body and soul
"O dear Jesus, I lay myself before You, weary, sick, in pain and with a longing to hear Your Voice.
Let me be touched by Your Divine Presence, so that I will be flooded by Your Divine Light, through my mind, body and soul. I trust in Your Mercy.
I surrender my pain and suffering completely before You and I ask that You give me the Grace to trust in You, so that You can cure me of this pain and darkness, so that I can become whole again and, so that I can follow the Path of Truth and allow You to lead me to life in the New Paradise. Amen."