Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


23.11.2014, 18:20 - Zły duch Jezabel zrobi wszystko, co może, aby przeniknąć Mój Kościół na ziemi

Moja szczerze umiłowana córko, zły duch Jezabel planuje wielki szturm na Moją Misję ratowania dusz.
Ta zdrajczyni i niszczycielka proroków Bożych, ustanowiła siebie na ziemi jako Bożą nauczycielkę i objawia się pośród Mojego ludu, aby ich uwieść i odciągnąć od Mojego Kościoła w tym, co będzie największą apostazją wszechczasów. Będzie ona odpowiedzialna za to, że Mój Kościół popełni cudzołóstwo z książętami świeckiego świata, co doprowadzi do unii, która jest wstrętna Bogu i jest obrzydliwością w Jego Oczach.
Obecna, zarówno w sercach mężczyzn jak i kobiet, Jezabel jest jednym z najbardziej złych, inteligentnych i przebiegłych demonów w hierarchii szatana i działa na wiele sposobów, aby wprowadzić w błąd Moich ludzi. Ona działa poprzez grupę ludzi, którzy twierdzą, że pochodzą ode Mnie, ale którzy są zaangażowani w kult satanistyczny. Ten demoniczny duch, biegły w teologii, mówi do tej grupy za pomocą różnych języków i powoduje wielki zamęt, ból i rozłam wśród tych, którzy przyjęli Mój Kielich. Ci samozwańczy eksperci Mojego Słowa nie pochodzą ode Mnie. I chociaż ich nienawiść do Mnie jest oczywista przez ohydę, która wylewa się z ich ust, istnieją inne sposoby, za pomocą których będą próbowali zaszkodzić Mojej ostatniej Misji.
Rozpoznacie tego wroga Boga przez ciągłe usiłowanie, by oznajmiać, że jej wyznawcy są prorokami Boga. Wielu z nich wystąpi i stwierdzi, że Ja, Jezus Chrystus, mówię przez nich. Jezabel będzie rozkwitać i rodzić kłamstwa łącząc swojego nikczemnego i aroganckiego ducha z samozwańczymi prorokami, którzy następnie będą próbowali wykorzystać tę Misję, aby uwiarygodnić swoje głosy.
Zły duch Jezabel zrobi wszystko, co tylko może, aby przeniknąć Mój Kościół na ziemi, przy użyciu wszelkich możliwych taktyk. Przez swój wpływ, odciągnie wiele dobrych dusz ode Mnie w Moim Kościele i podważy Słowo Boże. Działając wśród mężczyzn i kobiet, będzie używała magii i czarów, aby wytworzyć wrażenie cudów. Jest jeszcze jeden Mój przeciwnik, który pod wpływem Baala będzie starał się zaszkodzić prawdziwym wizjonerom i prorokom Bożym w tej ostatecznej bitwie o dusze.
Strzeżcie się tych, którzy przechwalają się swoją wiedzą teologiczną i którzy ośmielają się twierdzić, że pochodzą ode Mnie, podczas gdy to wszystko, co mówią wypływa z zazdrości i zaciekłej nienawiści do proroków Bożych. Takie porażone dusze będą próbowały zmanipulować i zastraszyć każdego, kto im się sprzeciwi. Gdy nadal będziecie iść za Moją ostatnią Misją na ziemi, aby ocalić dusze, będą oni robili wszystko, co tylko potrafią, aby was złamać.
Ci, którzy znajdują się pod wpływem ducha Jezabel będą działać bez wytchnienia, by Mnie atakować. Ten zły duch, przez słabe dusze, które zdobył, użyje demonicznych środków, by szkalować, poniżać i podsycać nienawiść wobec tych, którzy idą za Mną. Uciekajcie, gdy macie do czynienia z tymi skażonymi duszami. Nie lekceważcie ich, ponieważ pod wpływem Jezabel, będą starali się wyrządzić niewyobrażalne szkody tym, którzy wchodzą z nimi w kontakt.
Uczcie się, jak rozpoznać złego ducha Jezabel, ponieważ będzie ona mówiła o Mnie z wielkim autorytetem, przez tych, których opętała. Będą oni mówili z głęboką wiedzą o Sakramentach Świętych używając fragmentów z Pisma Świętego, ale jedynie po to, by cytując je mylnie osłabiać Moje Słowo. Zobaczycie jak Jezabel atakuje tę Misję ze złośliwą rozkoszą. Jej oddani zwolennicy są uparci, apodyktyczni, pełni pychy i głęboko oddani Moim przeciwnikom, którzy uwiedli ich dusze pod jej silnym wpływem. Nigdy nie wolno wam zajmować się duchem Jezabel, bowiem jeśli tak zrobicie, ona was zniszczy, tak jak to uczyniła ze swoimi kohortami.
Uważajcie na każdego, kto pojawia się i mówi, że został wysłany przeze Mnie, aby pomóc rozpowszechniać Moje słowo. Wiedzcie, że nie powołałem żadnego proroka, aby głosił Moje Słowo światu od chwili rozpoczęcia tej Misji. Ale gdy masowo pojawią się ci fałszywi prorocy, każdy będzie starał się przewyższyć pozostałych. Potem będą oni próbowali wykorzystać tę Misję, aby uzyskać wsparcie, by móc szerzyć nieprawdę. Wszyscy ci, którzy mogą zostać uwiedzeni przez złego ducha Jezabel i którzy w jakikolwiek sposób odpowiedzą temu duchowi, wkrótce stwierdzą, że wszelka miłość do Mnie nagle się zakończy. Wystawicie swoje dusze na wielkie niebezpieczeństwo, gdy dacie się nabrać na kłamstwa Jezabel wysyłane z wnętrzności otchłani, by zniszczyć Mój Kościół i Moich Proroków w tych czasach.
Wasz Jezus


23rd November 2014, 18:20 - The evil spirit of Jezebel will do all she can to infiltrate My Church on earth

My dearly beloved daughter, the evil spirit of Jezebel has planned a great assault against My Mission to salvage souls.
This traitor and destroyer of God's prophets, has established herself on earth as God's teacher, and manifested amongst My people, to seduce them and lead them away from My Church, in what will be the greatest apostasy of all time. She will be responsible for My Church committing adultery with the princes of a secular world, that will bring about a union, which is abhorrent to God and an abomination in His Eyes.
Present, both in the hearts of men and women alike, Jezebel is one of the most evil, intelligent and cunning demons in Satan's hierarchy, and works in many ways to mislead My people. She works through a group, who claim to be of Me, but who are involved with a satanic cult. Well versed in theology, this demonic spirit speaks to this group using different languages and causes great confusion, hurt and division, among those who have accepted My Cup. These self-appointed experts of My Word do not come from Me. And, while their hatred of Me is evident, by the filth that pours out of their mouths, there are other ways in which they will try to harm My final mission.
You will recognise this enemy of God by constant attempts to declare her followers to be prophets of God. Many of them will come forward and declare that I, Jesus Christ, speak through them. Jezebel will flourish and breed lies by attaching her wicked and arrogant spirit to self-appointed prophets, who will then try to use this mission to give their voices legitimacy.
The evil spirit of Jezebel will do all she can to infiltrate My Church on earth, using every conceivable tactic. Through her influence, she will lead many good souls away from Me in My Church, and undermine the Word of God. Working amongst men and women, she will use sorcery and witchcraft, to create the impression of miracles. This is yet another adversary of Mine, who under the influence of Baal, will try to harm God's genuine visionaries and prophets in the final battle for souls.
Beware of those who boast of their knowledge of theology, and who dare to say they come from Me when all that they speak springs from jealousy and an intense hatred of God's prophets. Such infested souls will try to manipulate you and intimidate anyone who opposes them. If you continue to follow My final mission on earth, to salvage souls, they will do all they can to wear you down.
Those who are influenced by the spirit of Jezebel will work, relentlessly, to attack Me. This wicked spirit, through the weak souls she captures, will use demonic means to slander, belittle and incite hatred against those who follow Me. Run, when you are confronted by these infested souls. Do not underestimate them because, under the influence of Jezebel, they will try to cause unimaginable harm to those who engage with them.
Learn to recognize the evil spirit of Jezebel because she will speak with great authority about Me, through those she possesses. They will speak with an in-depth knowledge of the Holy Sacraments and use extracts from the Holy Bible but only so they can misquote them, to undermine My Word. You will see Jezebel attack this mission with spiteful relish. Her devoted followers are stubborn, domineering, full of pride and deeply committed to this adversary of Mine who has seized their souls under her powerful influence. You must never engage with the spirit of Jezebel, because if you do she will destroy you, just as she has done, those cohorts of hers.
Be wary of any one who comes forward and who says they have been sent by Me, to help spread My word. Know that I have not appointed one single prophet to communicate My Word, to the world, since this Mission began. But out they will come, these false prophets, in their droves, each one trying to outdo the other. They will then try to use this mission to garner support so that they can spread untruths. All those who may be seduced by the evil spirit of Jezebel, and who respond in any way to this spirit, will soon find that all love for Me will come to an abrupt end. You place your soul in great danger when you fall for the lies of Jezebel sent from the bowels of the abyss to destroy My Church and My Prophets in these times.
Your Jesus