Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


28.11.2014, 23:50 - Nazwy tytułów, które są związane ze Mną zostaną zmienione na nowe

Moja szczerze umiłowana córko, świat jest przygotowywany do Mojego Powtórnego Przyjścia i zaangażowane są dwa oddzielne podmioty w wytyczanie drogi do tego Dnia.
Tak jak Ja, Jezus Chrystus, przez Moją Interwencję przygotowuję was do tego, tak też szatan przygotowuje swoją armię. Od wielu lat mnóstwo planów jest opracowywanych przez Moich wrogów, którzy znają Prawdę, a mimo to zdecydowali się zniszczyć Mój Plan Zbawienia. Wielu upadło, łącznie z wybranymi i oddało się okultyzmowi.
Moi wrogowie stworzyli wiele skomplikowanych planów, które obejmują ludobójstwo niewinnych bez ich wiedzy. Podczas gdy aranżują oni liczne nikczemne działania przeciwko ludzkości z powodu chciwości i żądzy władzy, najambitniejszy czyn uwidoczni się wtedy, kiedy w końcu przejmą oni władzę nad Moim Domem.
Plany rzucenia na kolana Mojego Świętego Domu są w toku. Przygotowania zostały poczynione, by bestia zajął swoją pozycję. Aby mieć pewność, że zostanie on z radością powitany przez świat, został wprowadzony szczegółowy plan, który obejmie każdy aspekt światowej polityki i religii. Jednak zanim nastąpi koronacja bestii i zasiądzie on na tronie w Moim Kościele, w tajemnicy odbędzie się wiele aktów profanacji na ołtarzach Mojego Kościoła. Czarne msze będą się szerzyły, dając tym samym wielkie moce szatanowi i jego hierarchii. Będą oni pożerali wszystko, co jest święte i zadadzą sobie wiele trudu, aby zniszczyć chrześcijaństwo, posuwając się do tego, co będzie największym oszustwem w historii Mojego Kościoła na ziemi. Dopuszczą się tego oszustwa, udając, że przyjmują chrześcijaństwo. Nic już nie będzie takie, jakie się będzie wydawało i tylko ci, którzy są pobłogosławieni darem rozeznania, zobaczą, co naprawdę się dzieje.
Każdy grzech zostanie uznany za dopuszczalny. Ja, Jezus Chrystus, będę przeklęty, ale Moje Imię zostanie wykorzystane, by uzyskać zgodę na akceptację grzechu śmiertelnego. Diabeł przez swoje wierne kohorty odwróci tyłem do przodu wszystko, co pochodzi ode Mnie. Nazwy tytułów, które są związane ze Mną i z tymi, którzy Mnie reprezentują, zostaną zmienione na nowe. Ich dawne tytuły zostaną zastąpione nowymi, które, jak będzie się mówiło światu, będą stanowić nowe, innowacyjne i pełne miłosierdzia podejście do równości.
Grzechy człowieka zostaną wyniesione na Moich Oczach i umieszczone przed Moimi Ołtarzami w geście wyzwania. Wiedzcie, że ci, którzy twierdzą, że pochodzą ode Mnie to kłamcy, jeśli nie przestrzegają Mojego Świętego Słowa i jeśli odmawiają głoszenia Prawdy. To są oszuści. Mam być wyszydzany nie tylko przez same słowa, działania i zmiany w Świętej Doktrynie, ale także przez starannie inscenizowane rytuały, które będą się odbywały się na Moich Ołtarzach.
Nadejdzie dzień, kiedy Mój Ojciec wkroczy i powstrzyma tę ostateczną profanację. Próby wprowadzenia życia w te nowe, pogańskie obrzędy, podejmowane przez Moich wrogów, będą daremne. Zaprezentują oni wyszukane i rozrywkowe imprezy, by "oddawać cześć Bogu", ale nic dobrego nie będzie mogło z tego wyniknąć, ponieważ zabraknie Płomienia Ducha Świętego. Będą natomiast widoczne kłęby dymu z ognia nie dającego się rozpalić. To jest dym szatana, który będzie dusił dzieci Boże.
Wasz Jezus


28th November 2014, 23:50 - New names will be given to titles, which are associated with Me.

My dearly beloved daughter, the world is being prepared for My Second Coming, and there are two separate entities involved in paving the way for this Day.
Just as I, Jesus Christ, prepare you through My Intervention so, too, does Satan prepare his army. Much planning has been undertaken for many years by My enemies who know the Truth but who have chosen to destroy My Plan of Salvation. Many have fallen including the elect and are devoted, instead, to the occult.
My enemies have created many elaborate plans, which include genocide of the innocents, without their knowledge. While many wicked acts are being orchestrated against the human race, because of greed and a desire to control, the most ambitious act will be seen when they finally seize control of My House.
Plans are underway to bring, to its knees, My Holy House. Preparations have been made for the beast to take up his position. To ensure that he will be welcomed by the world, a detailed plan, which will touch every aspect of global politics and religions, has been put in place. But, before the beast is crowned and takes his seat on his throne in My Church, there will take place, in secret, many acts of desecration on the altars of My Church. Black masses will become rampant thereby giving great powers to Satan and his hierarchy. They will devour all that is Holy and will go to extraordinary lengths to destroy Christianity, in what will be the greatest deceit in the history of My Church on earth. They will do this by pretending to embrace Christianity. Nothing will be as it seems and only those who are blessed with the Gift of discernment, will see what is really happening.
Every sin will be adjudged to be acceptable. I, Jesus Christ, will be cursed but My Name will be used to condone the acceptance of mortal sin. The devil, through his faithful cohorts, will turn everything that comes from Me back to front. New names will be given to titles, which are associated with Me, and those who represent Me. Their former titles will be replaced with new ones, which the world will be told represent a new, innovative and caring approach to equality.
The sins of man will be elevated before My Eyes and placed before My Altars, as a gesture of defiance. Know that those who claim to come from Me are liars, if they do not uphold My Holy Word and if they refuse to proclaim the Truth. They are impostors. I Am to be mocked, not only through mere words, actions and changes in Holy Doctrine, but by carefully staged rituals, which will take place on My Altars.
The day will come when My Father will intervene and stop this final desecration. Attempts by My enemies, to inject life into their new pagan ceremonies, will be futile. They will present sophisticated and entertaining events of 'worship to God', but no good can come from it because the Flame of the Holy Spirit will be missing. Instead, all that will be seen will be the smoldering fumes of a fire that could not be lit. This is the smoke of Satan and it will choke God's children.