Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


02.12.2014, 23:10 - Każdy człowiek posiada cechy Mojego Ojca

Moja szczerze umiłowana córko, pomimo dni ciemności, które was czekają, gdy świat będzie oczyszczany z grzechu i kiedy Ja zostanę odrzucony, jako już pozbawiony znaczenia, Ja nadal Jestem Bogiem Wielkiego Miłosierdzia.
Przypominam, że wybaczam łatwo i kocham wszystkich, każdą częścią Mojej Istoty, choć wielu dręczy Mnie swoją obojętnością i nienawiścią do Mnie. Przyjmuję fakt, że Ja nie Jestem kochany tak, jak niegdyś i że wiara Mojego ludu stała się zimna, gdyż to zostało przepowiedziane. Moim Obowiązkiem jest teraz uwolnić człowieka z niewoli narzuconej mu przez szatana poprzez kuszenie. Dopóki człowiek nie uwierzy w szatana - największej plagi, jaka spotkała ludzkość - nie zaakceptuje Mojej Boskości, Mojej Miłości czy Mojego Istnienia.
Wam wszystkim, którzy Mnie znacie, trudno jest pozostawać w stanie łaski. Pomyślcie, jak bardzo zagubione są te dusze, które w ogóle nie zważają na Mnie; te, które dobrze wiedzą, Kim Ja Jestem, lecz które w ogóle nie poświęcają Mi swojego czasu; chodzi o te dusze, które otrzymały Sakramenty i Prawdę, ale które zrzekły się swego prawa do Mojego Królestwa. Wielu z nich ubóstwia fałszywych bogów i prawie codziennie udowadniają swoje dążenie do rzeczy, które nie pochodzą ode Mnie. Nikt z tych ludzi Mnie nie kocha, lecz Ja ich kocham i zawsze będę kochał, ponieważ są częścią Mojego Ciała.
Następnie są te dusze, które nie są Mi wierne, które Mnie zdradzają i które są gotowe uwierzyć w nowe objawienia, które podważają Moją Boskość. Oni też pozwolili, by ich miłość do Mnie osłabła, ale Ja kocham ich tak samo, jak kocham tych, którzy kochają Mnie z całego serca. Nigdy się nie poddam szukając miejsca w ich sercach, szukając chwili, w której mogliby Mi odpowiedzieć lub kiedy w końcu może przyjmą Moje Wielkie Miłosierdzie.
Człowiek jest uczyniony na Obraz Boży. Jak każdy rodzic, Bóg widzi siebie w swojej własności i to przynosi Mu wielką radość. Każdy człowiek posiada cechy Mojego Ojca. Dobro jest w każdym i właśnie ta dobroć udowadnia wam, że Bóg jest obecny. Cieszcie się, gdy jesteście świadkami dobroci, miłości, cierpliwości i wielkich dzieł miłosierdzia, gdyż możecie być pewni, że obecność Boga działa w duszach, które wykazują te cechy. To właśnie dobroć w sercach grzeszników jest tym, co pokona zło. Nigdy nie wolno wam tracić nadziei, ponieważ Ja Jestem wszechmiłosierny, a Moje Miłosierdzie jest wszechogarniające. Nigdy nie odrzucę nikogo, kto będzie do Mnie wołał. Ja tylko pragnę przynieść im Moją Miłość, Mój Pokój i Moje Chwalebne Królestwo.
Módlcie się, Moi drodzy wyznawcy, abym mógł rozpalić miłość w sercach tych, którzy odpadli ode Mnie. Będę walczył do samego końca, tak bym mógł zebrać wszystkie dzieci Boże, a zwłaszcza Moich wrogów i przynieść im wieczne zbawienie.
Wasz Jezus


2nd December 2014, 23:10 - Every man possesses traits of My Father

My dearly beloved daughter, despite the days of darkness, which lie ahead, as the world is purged of sin, and when I will be rejected as being no longer relevant, I Am a God of Great Mercy.
I remind you that I forgive easily and love everyone with every part of My Being, although many torment Me with their indifference and their hated of Me. I accept the fact that I Am not loved like I once was and that the faith of My people has turned cold because this was foretold. My Duty now is to relieve man from the slavery imposed upon him by Satan, through temptation. As long as man does not believe in Satan - the greatest scourge facing humanity - he will not accept My Goodness, My Love or My Existence.
It is difficult for all of you who know Me to remain in a state of grace. Think how lost those souls are, who pay me no heed at all; the ones who do know Who I Am but who give Me nothing of their time; the same souls who were given the Sacraments and the Truth but who waiver their right to My Kingdom. Many of them idolize false gods and pledge themselves, almost daily, to the pursuit of things, which do not come from me.None of these people love Me but I love them and I always will for they are part of My Flesh.
Then there are those souls who are disloyal to Me, who betray Me and who are willing to believe in new revelations, which question My Divinity. They, too, have allowed their love for Me to dwindle, yet I love them just as much as I love those who love Me with all their heart. I will never give up searching for a place in their hearts, seeking a moment when they might respond to Me, or when they may finally accept My Great Mercy.
Man is made in God's Image. Like any parent, God sees Himself in His Own and this brings Him great joy. Every man possesses traits of My Father. There is good in everyone and it is this goodness, which proves to you that God is present. Rejoice, when you witness kindness, love, patience and great acts of charity for you can be assured that the Presence of God is at work in souls who display these traits. It is this goodness, within the hearts of sinners that will defeat evil. You must never give up hope for I Am every merciful and My Compassion is all encompassing. I will never reject anyone who calls out to Me. I only desire to bring them My Love, My Peace and My Glorious Kingdom.
Pray, My dear followers that I can ignite love within the hearts of those who have fallen away from Me. I will fight to the bitter end so that I can gather all of God's children and, especially, My enemies and bring them eternal salvation.
Your Jesus