Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


06.12.2014, 14:40 - Jeśli oddacie się praktykom New Age, zaprzecie się Mnie

Moja szczerze umiłowana córko, jak to się dzieje, że ci, którzy nie przyjmują Mojego Istnienia czy Boskości Mojego Ojca Przedwiecznego, są tak chętni do przyjmowania wszystkich wymyślonych przez siebie fałszywych bogów?
Gdy Moja Obecność jest odczuwana przez dusze, które odrzucają Moje Istnienie, czują one potrzebę odwetu bez wyrzutów sumienia. Będą one kpiły, szydziły, drwiły z Mojej Obecności, czy to w Moim Kościele, w Księgach; czy w Słowie lub wtedy, gdy Ja Jestem obecny w innych duszach. Obecność Boga jest wszechmocna i jest odczuwana w najboleśniejszy sposób przez te dusze, które są w ciemności. To dlatego z takim jadem reagują na jakiekolwiek wzmianki o Mnie. Ci ludzie mają głęboko zakorzenioną nienawiść do Mnie i wymyka się to ich pojmowaniu, jak mogą nienawidzić kogoś, kto w ich oczach nie istnieje.
Ostrzegam tych, którzy przyjmą fałszywą duchowość i którzy ubóstwiają i mają obsesję na punkcie wszystkiego, co nie pochodzi ode Mnie. Jeśli otworzycie swoje dusze na jakąkolwiek sferę duchową, nie pochodzącą ode Mnie, możecie otworzyć drzwi demonom, które sprytnie zwabią was do swojego ciemnego świata. Jeżeli wierzycie, że spłynie na was jakiś spokój z praktyk New Age, to będzie on krótkotrwały. I kiedy będziecie pragnęli osiągnąć więcej, wtedy wejdziecie w stan, w którym wasze sumienie zostanie przejęte przez wrogów Boga, tak, że już nie będziecie w stanie uwolnić się spod ich władzy. Nigdy nie odnajdziecie spokoju, gdy będziecie czcili fałszywych bogów.
Świat przenikają fałszywe doktryny, bogowie i religie. Jest tylko jeden prawdziwy Bóg i możecie przyjść do Niego tylko poprzez uznanie wielkiej ofiary, jakiej dokonał, gdy posłał Mnie, swojego jednorodzonego Syna, aby przynieść wam zbawienie od sideł złego ducha.
Wy, którzy Mnie znacie, ale którzy zajmujecie się innymi doktrynami, wiedzcie to. Jeśli oddacie się praktykom New Age, zaprzecie się Mnie. Gdy Mój Kościół uzna inne wyznania, które nie są ode Mnie, wtedy Mnie zdradzi.
Czas, kiedy obchodzone jest Moje Narodzenie, przez okazywanie przywiązania do innych religii, które nie są ode Mnie, będzie czasem największych zdrad Prawdy.
Wasz Jezus


6th December 2014, 14:20 - Should you embrace new age practices you deny Me

My dearly beloved daughter, how is it that those who do not accept My Existence, or the Divinity of My Eternal Father, are so willing to embrace false gods all of their own making?
When My Presence is felt by souls who reject My Existence, they feel a need to retaliate without compunction. They will scoff, ridicule, mock My Presence, whether this be in My Church, in Books; in The Word or when I Am present in other souls. The Presence of God is omnipotent and it is felt in the most painful way by those souls who are in darkness. This is why they react with such venom to any mention of Me. These people have a deep ingrained hatred of Me and they fail to see how they can hate someone who, in their eyes, does not exist.
I warn those who embrace false spirituality and who idolize or obsess about anything that does not come from Me. If you open your souls to any spiritual realm, not of My Making, you will open the door to demons who will cunningly entice you into their dark world. Whatever peace you believe you receive from new age practices will be short lived. And as you seek more you will then enter into a state where your conscience will be taken over by those enemies of God, until you are unable to release yourself from their domain. You will never find peace when you idolize false gods.
The world is infiltrated with false doctrines, gods and religions. There is only one true God and you can only come to Him by recognising the Great Sacrifice He made when He sent Me, His only begotten Son, to bring you salvation from the snares of the evil one.
To those who do know Me but who dabble in other doctrines, know this. Should you embrace new age practices, you deny Me. Should My Church acknowledge other creeds, that are not of Me, then they betray Me.
The time when My Birth is celebrated, by showing allegiance to other religions, that are not of Me, will be one of the greatest betrayals of the Truth.
Your Jesus