Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


08.12.2014, 17:30 - Matka Zbawienia: Mój Syn przyznał mi moc zmiażdżenia głowy węża

Moje drogie dzieci, kiedy usłyszycie pogłoski o nowych wojnach w najbardziej nieoczekiwanych miejscach, musicie mieć świadomość, że już bliski jest czas realizacji proroctw zawartych w Księdze Apokalipsy.
Kiedy naturalny porządek na ziemi i zachowania ludzkie będą w czterech krańcach świata pogrążały się w chaosie, będzie to czas na przygotowanie. Wszystkie te rzeczy muszą się wydarzyć w ostatnim bastionie przeciwko temu wszystkiemu, co jest złe, a co rodzi się z niegodziwej inwazji złego ducha.
Człowiek zwróci się przeciwko człowiekowi, ludzie będą traktowali siebie nawzajem w okrutny sposób, bez najdrobniejszych wyrzutów sumienia i każdy zdradzi zaufanie drugiego. Taki jest skutek tego, kiedy miłość, która pochodzi od Boga, słabnie w sercach ludzkich. Nawet ci, którzy wierzą w Mojego Syna obrócą się przeciwko Jego Nauczaniu. Ci, którzy są Mu najbliżsi, choć Go kochają, zdradzą Go. Ci, którzy Go reprezentują przekażą Go swoim wrogom, tak jak zrobił to Judasz.
Niewielu jest na tyle silnych, aby powstać i głosić Prawdę Świętego Słowa Bożego. Człowiek jest słaby i z powodu grzechu nie może on odzyskać swojej pełni. Dopóki grzech nie zostanie wykorzeniony, będzie wiele bólu aż do ponownego przyjścia mojego Syna. Do tego czasu modlitwa będzie waszą jedyną bronią w walce z mocą szatana. Módlcie się zwłaszcza moim Najświętszym Różańcem każdego dnia, ponieważ posiada on moc do osłabienia siły szatana i tych wszystkich, których prowadzi on w końcowej walce przeciwko Jezusowi Chrystusowi i Jego Kościołowi na ziemi.
Powiem wam teraz, że ja, wasza ukochana Matka, niepokalana Dziewica Maryja, Matka Boga, wręczam wam dziś specjalny dar. Otrzymałam łaskę, by stać się opiekunką ludzkości. W czasach walki musicie uciekać się pod moją obronę. Ochronię każdego z was, kto będzie mnie wzywał wobec niegodziwości szatana. Pod moją ochroną otrzymacie ulgi od ataków, jakich dopuści się on przeciw każdemu chrześcijaninowi, który będzie się starał pozostać wierny mojemu Synowi w próbach, które stoją przed wami.
Mój Syn przyznał mi moc zmiażdżenia głowy węża, aby mógł przyprowadzić was bliżej siebie. Gdy przyjmiecie moją ochronę, odpowiem wszystkim, którzy poproszą mnie o pomoc.
Moja powinność jest wobec Boga, a moja wierność wobec mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, który tak bardzo was wszystkich kocha. Nie ma niczego, czego bym nie zrobiła dla mojego Syna, i nie ma niczego, czego On by nie zrobił, aby przynieść wam wolność od bólu i cierpienia.
Dziękuję wam kochane dzieci za miłość, którą mi okazujecie, ale wiedzcie, że biorę tę miłość, którą mi dajecie i ofiaruję ją mojemu Synowi dla chwały Boga.
Pozostaję pokorną służebnicą Bożą.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


8th December 2014, 17:30 - Mother of Salvation: My Son has accorded me the power to crush the head of the serpent

My dear children, when you hear rumours of new wars in the most unexpected places, you must be aware that the prophecies contained in the Book of Revelation are upon you.
When the natural order of the earth and the behavior of the human race falls into disarray, in the four corners of the world, then this will be the time to prepare. All of these things must come about in the final bastion against all that is evil, which springs from the wicked infestation of the evil one.
Man will turn against man, people will treat each other cruelly, without a shred of remorse, and each will betray the trust of the other. Such is the outcome when love, which comes from God, dwindles in the hearts of humanity. Even those who believe in My Son will turn against His Teachings. Those closest to Him, though they love Him, will betray Him. Those who represent Him will turn Him over to His Enemies just like Judas did.
There are very few strong enough to stand up and proclaim the Truth of the Holy Word of God. Man is weak and it is because of sin that he cannot become whole. Until sin is eradicated, much pain will be endured until my Son comes again. Until then, prayer is your only weapon against the power of Satan. Pray, especially, my most Holy Rosary every day, because it has the power to weaken the strength of Satan and all those he leads in the final battle against Jesus Christ and His Church on earth.
I tell you now that I, your beloved Mother, the immaculate Virgin Mary, Mother of God, present to you a special gift today. I have been given the grace to become the protector of humanity. Into my protection you must flee in times of strife. I will protect each of you who call upon me against the wickedness of the devil. Under my protection you will be given relief from the attacks he will inflict upon every Christian who tries to remain loyal to my Son in the trials, which lie before you.
My Son has accorded me the power to crush the head of the serpent so that he can bring you closer to Him. Accept my protection and I will respond to all who ask me for help.
My duty is to God and my allegiance is to my beloved Son, Jesus Christ, who loves you all so much. There is nothing that I will not do for my Son and there is nothing that He will not do to bring you freedom from pain and suffering.
Thank you dear children for the love you show me but know that I take the love, which you give to me, and I present it to my Son for the Glory of God.
I remain a humble servant of God. Your beloved Mother
Mother of Salvation