Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


09.12.2014, 17:00 - Matka Zbawienia: Wysyłano mnie jako Jego wysłanniczkę przez wszystkie wieki

Moje drogie dziecko, jestem Niepokalaną Dziewicą Maryją, Matką Boga i przychodzę wyjawić wam cel mojej misji na ziemi.
Jestem służebnicą Pańską i zostałam powołana przez mojego Ojca Niebiańskiego, by urodzić Jego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. Tak, jak zostałam wezwana do wypełnienia Jego Najświętszej Woli, poprzez urodzenie Jego Jednorodzonego Syna, który został wysłany, aby dać życie wieczne wszystkim Jego dzieciom, nadano mi rolę Jego wysłanniczki przez wszystkie wieki. Wysyłano mnie jako Jego wysłanniczkę, abym odsłoniła tajemnice Jego Niebiańskiego Królestwa i w każdym czasie przychodzę w Jego Święte Imię, by przekazywać ważne orędzia dla świata. Nie przychodziłam na mocy swojego własnego prawa, ponieważ nigdy bym nie otrzymała takiej władzy. Przybywałam w Imieniu Boga, jako Jego wierna służebnica dla chwały Boga, aby On mógł wzywać dusze do swojego Bożego Miłosierdzia. Teraz powracam w tej ostatniej misji zbawiania dusz, usankcjonowanej przez Przenajświętszą Trójcę.
Odegrałam ważną rolę w przyjściu Mesjasza po raz pierwszy i przychodzę wreszcie jako Jego święta wysłanniczka w tych czasach końca, zanim Mój Syn, objawi się w swoim Powtórnym Przyjściu.
Przez wszystkie wieki, kiedy się objawiałam dawane były światu znaki. W wielu przypadkach ujawniłam istotne proroctwa poprzez dar wewnętrznego słyszenia, ale w niektórych przypadkach w ogóle nic nie zostało powiedziane. W to miejsce dawany był znak, a pobłogosławieni rozeznaniem pojmowali co Bóg chciał, aby Jego dzieci wiedziały. To właśnie z powodu swojej wielkiej hojności ustanowił On boskie interwencje, gdyż Jego jedynym pragnieniem jest zbawiać dusze.
Mój Ojciec Przedwieczny, Który stworzył wszystkie rzeczy z niczego, interweniuje tylko wtedy, gdy pragnie uratować swoje dzieci od oszustw, które są zasiewane w ich sercach. Wtedy, gdy zły duch dokonuje spustoszenia, Bóg zawsze wkracza, aby otworzyć serca swoich dzieci na Wielką Miłość, jaką ma On dla każdego z nich. Przyjmijcie tę misję, drogie dzieci, z wdzięcznością i dziękujcie Bogu za Jego Wielkie Miłosierdzie bez którego wiele dusz byłoby utraconych.
Wasza Umiłowana Matka
Matka Zbawienia


9th December 2014, 17:00 - Mother of Salvation: I was sent as His messenger throughout all the ages

My dear child, I am the Immaculate Virgin Mary, the Mother of God, and I come to reveal to you the purpose of my mission on earth.
I am the handmaid of the Lord and I was appointed by my Heavenly Father to bear His Son, Jesus Christ, the Saviour of the World. Just as I was called upon to fulfill His Most Holy Will, through the birth of His only Begotten Son, who was sent to give eternal life to all of His children, I have been given the role of His messenger throughout all the ages. I was sent as His messenger to reveal the mysteries of His Heavenly Kingdom and at all times I came in His Holy Name to impart important messages for the world. I did not come in my own right because I would never have been given this authority. I came in the Name of God, as His loyal servant, for the Glory of God so that He could calls souls into His Divine Mercy. Now I come again in this, the final mission, sanctioned by the Most Holy Blessed Trinity, in the salvation of souls.
I played an important role in the Coming of the Messiah, the first time, and I come finally as His holy messenger in these, the times of the end, before He, My Son, is manifested in His Second Coming.
All through the ages, when I appeared in the apparitions on earth, a sign was given to the world. In many cases, I revealed important prophecies through the Gift of inner locution but, in some cases, nothing was said at all. Instead, a sign was given and those blessed with discernment understood what it was that God wanted His children to know. It is because of His great generosity that He sanctioned these divine interventions for His only desire was to save souls.
My Eternal Father, Who created all things from nothing, intercedes only when He desires to rescue His children from the deceptions, which are planted in their hearts. It is when the evil one creates havoc that God always steps in to open the hearts of His children to the Great Love that he has for each of them. Accept this mission, dear children, with graciousness and give thanks to God for His Great Mercy without which many souls would be lost.
Your Beloved Mother Mother of Salvation