Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


13.12.2014, 00:15 - Sumienie człowieka jest jak lustro dla jego duszy

Moja szczerze umiłowana córko, sumienie człowieka jest jak lustro dla jego duszy. Co odczuwa sumienie i w co wierzy odbija się w jego duszy. Oznacza to, że jeśli twoje sumienie ostrzega cię przed czymś, o czym wiesz w swoim sercu, że jest złe w oczach Boga, to musisz go słuchać.
Jeśli twoje sumienie prowadzi cię do obrony Słowa Bożego, kiedy jest ci ono przedstawiane jako zło, to musisz zareagować na to tak jak wiesz, że musisz. Gdy akceptujesz zło, kiedy sumienie wskazuje ci inaczej, to nie jesteś wierny Słowu Bożemu. Jeśli nazywasz siebie chrześcijaninem, to musisz pozwolić sumieniu, aby Cię poprowadziło. W duszy chrześcijańskiej, która jest pobłogosławiona darem Ducha Świętego, sumienie będzie w pełni świadome podstępów diabła we wszystkich jego formach.
Jeśli odrzucasz swoje sumienie, odrzucasz Boga. Odrzucając Boga, odrzucasz własne dziedzictwo. Nigdy nie usprawiedliwiaj przyjmowania czegokolwiek o czym wiesz, że nie pochodzi ode Mnie, ponieważ jeśli sumienie nakazuje ci jedną drogę, a ty wybierasz przeciwny kierunek, wówczas nie podejmujesz Mojego Kielicha. Co mam na myśli mówiąc Mój Kielich? Kiedy jesteś chrześcijaninem zawsze będziesz napotykał Moich wrogów. Ci, którzy nie pochodzą ode Mnie, pogardzają chrześcijanami. Może się tak zdarzać, że nie będziecie cierpieli z powodu jakichkolwiek uprzedzeń, ale zawsze przyjdzie taka chwila, kiedy będziecie postawieni przed wyzwaniem w Moje Imię. Kiedy ten dzień nadejdzie, czy opuścicie Mnie przez odrzucenie Mojego Świętego Słowa?
Jak silna jest wasza wiara i wasza miłość do Mnie? Dopiero w obliczu wielkiego nieszczęścia będziecie wiedzieli jak daleko jesteście gotowi się posunąć, by odmówić przyjęcia jako złe tego, co jest dobre. Ci, którzy będą na tyle silni, by odmówić przyjęcia czegokolwiek, co zaprzecza dogmatowi, zapisanemu w Biblii, wezmą Mój Kielich. Ten Kielich przedstawia Moją Krew i Kielich, który ją zawiera. Ten Kielich oznacza cierpienie, które nieuchronnie przychodzi kiedy z wielkim zaufaniem maszerujecie, by zachować Słowo Boże.
Jeśli Bóg ustanowił swoje Prawa jako fakt, przez swoje Słowo zawarte w Biblii, to nigdy nie wolno wam zaakceptować niczego innego, co jest z nimi sprzeczne. Odrzucenie dogmatu w Moje Imię to wyparcie się Mnie. Nadejdzie dzień, kiedy na ziemi Mój Kościół odrzuci dogmat, który jest wyryty w kamieniu, w zamian za doktrynę ciemności. Jeśli przyjmiecie to oszustwo, chociaż sumienie powie wam inaczej, to będziecie winni herezji. Gdy to zrobicie, już nie będziecie mogli nazywać siebie chrześcijanami ani Moimi uczniami, gdyż wyprę się was, jeśli to uczynicie.
Wasz Jezus


13th December 2014, 00:15 - The conscience of a man is like a mirror to his soul.

My dearly beloved daughter, the conscience of a man is like a mirror to his soul. What the conscience feels, responds to, and believes in, is reflected in his soul. This means that if your conscience alerts to you something that you know, in your heart, is wrong in the Eyes of God then you must listen to it.
If your conscience leads you to defend the Word of God, when you are presented with evil, you must respond to it, as you know you must. If you accept evil, when your conscience guides you otherwise, then you are disloyal to the Word of God. You must, if you call yourself a Christian, allow your conscience to guide you. In the Christian soul who is blessed with the Gift of the Holy Spirit, the conscience will be fully alert to the deceit of the devil in all its forms.
If you deny your conscience then you deny God. When you deny God you deny your own inheritance. Never make excuses for accepting anything, which you know does not come from Me, because if your conscience instructs you one way and you take the opposite direction then you have failed to take up My Cup. What do I mean by My Cup? When you are a Christian you will always come up against My enemies. Christians are despised by those who do not come from Me. There may be times when you do not suffer any prejudices but there will always come a time when you will be challenged in My Name. When that day comes, will you forsake Me by denying My Holy Word?
How strong is your faith or your love for Me? It is only when faced with great adversity that you will know how far you are prepared to go to refuse to accept a wrong for what is right. Those strong enough who refuse to accept anything that denies the dogma, laid down in the Holy Bible, will take up My Cup. The Cup represents My Blood and the Chalice, which contains it. The Cup represents the suffering that, inevitably, comes about when you march with great confidence to uphold the Word of God.
If God stated as fact His Laws, through His Word contained in the Holy Bible then you can never accept anything, which goes against them. To denounce dogma in My Name is to disown Me. The day will come when My Church on earth will deny the dogma, which is carved in stone, in exchange for the doctrine of darkness. If you accept this deceit, although your conscience tells you otherwise, then you are guilty of heresy. Once you do this you cannot call yourself a Christian or a disciple of Mine, for I will disown you if you do.
Your Jesus