Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


14.12.2014, 18:00 - Wasza działalność na rzecz innych nic nie będzie dla Mnie znaczyła, gdyż będziecie sądzeni z waszej wierności Prawdzie

Moja szczerze umiłowana córko, przez Moją śmierć na Krzyżu dałem Mojemu ludowi wielki dar. Ta Ofiara złożona dla odkupienia świata od pewnej śmierci jest częścią Ostatecznego Przymierza Mojego Ojca przed Wielkim Dniem, kiedy On uratuje resztę z tej ziemi.
Z pokolenia na pokolenie przekazywano sobie Prawdę zawartą w Księdze Mojego Ojca, a Jego wyświęceni słudzy utwierdzali w Słowie Bożym. Jak wiele zapomnieliście i jak mało wiecie. Wielu z tych, którzy zostali wyznaczeni, by was prowadzić pobłądziło, a ich dumne głowy, podniesione wysoko, gdy zajmują się Słowem Bożym, będą opuszczone ze wstydu i strachu, gdy staną przed Ostrzeżeniem z Nieba. Tym wyświęconym sługom mówię to.
Wasza działalność na rzecz innych nic nie będzie dla Mnie znaczyła, gdyż będziecie sądzeni z waszej wierności Prawdzie. Ukarzę was, a Moja Sprawiedliwość będzie nieubłagana, dopóki nie podrzecie swoich pogańskich praw i nie będziecie głosili Słowa otrzymanego tak dawno temu. Przynosicie Mi wielki wstyd waszą pogardą dla Prawa Bożego, ale wasze oszustwo, które będzie Mnie kosztowało dusze, doprowadzi was do upadku. Ci z Mojego ludu, którzy żyją według Słowa Bożego, choć są oni niczym w waszych oczach, zasiądą na Miejscach Sędziowskich, kiedy zostaniecie wezwani, by się przede Mną rozliczyć z powodów, dla których wprowadziliście w błąd Mój Lud. Możecie sądzić, że wasza władza i wpływy stawiają was poza wszelką krytyką, ale wiedzcie, że wasza chwała gaśnie i wkrótce; złoto i białe płaszcze, które nosicie zamienią się w łachmany, a wasze połyskujące korony zostaną zastąpione chwastami.
Wśród wszystkich grzechów świata nie ma nic gorszego niż ci hipokryci, którzy kreują się na Moje sługi, ale Mi nie służą. Kiedy przyjdzie ten czas, że będziecie bluźnili przeciwko Mnie i karmili dzieci Boże kłamstwami o sensie grzechu, ześlę na was karę tak wielką, że trudno wam będzie złapać oddech. Grad wielkich rozmiarów będzie rzucany z nieba, a każdy Kościół, który został przekazany Moim wrogom, gdzie będą oni bezcześcić Moje ołtarze, zostanie zniszczony przez wielkie powodzie. Bowiem każde przestępstwo jakie popełniacie przeciwko Mnie, popełniacie przeciwko dzieciom Bożym. Tak więc będę wysyłał wam ostrzeżenie po ostrzeżeniu dopóki nie odrzucicie nowej fałszywej doktryny; dopóki nie zaczniecie mówić Prawdy - Świętego Słowa Bożego - i zachowywać Sakramenty, takimi jak was tego uczono na początku.
Przez te orędzia przypominam wam Prawdę i nadal będę was ostrzegał, aż do dnia, gdy zdecydujecie się kogo wybrać - Mnie czy tych, którzy głoszą, że są Moi, lecz są niewolnikami bestii.
Wasz Jezus


14th December 2014, 18:00 - Your works for others will mean nothing to Me for you will be judged by your loyalty to the Truth

My dearly beloved daughter, My people were given a great Gift by Me through My Death on the Cross. This Sacrifice, given up to redeem the world from certain death, is part of My Father's Final Covenant before the Great Day when He salvages the remnant from the earth.
Generation after generation spoke of the Truth, contained in My Father's Book, and His sacred servants endorsed the Word of God. How much you have forgotten and how little you know. Many of those appointed to lead you have erred and their proud heads, held high as they dabble with the Word of God, will hang in shame and fear when they are faced with the Warning from Heaven. To these sacred servants I have this to say.
Your works for others will mean nothing to Me for you will be judged by your loyalty to the Truth. I will punish you and My Justice will be relentless until you tear up your pagan laws and proclaim the Word given to you so long ago. Your contempt for the Laws of God brings Me great shame but your deceit, which will cost Me souls, will lead to your ruination. Those of My people, who live by the Word of God, though they are nothing in your eyes, will sit upon the Seats of Judgment when you are called to answer, before Me, the reasons why you misled My People. You may believe that your power and influence is beyond reproach but know that your glory is fading and soon; the gold and white cloaks that you wear will be turned into rags and your glittering crowns replaced with weeds.
For all the sins in the world, there is nothing worse in My Eyes, than those hypocrites who pose as My servants but who do not serve Me. When the time comes when you will blaspheme against Me, and feed God's children with lies about the meaning of sin, I will send down upon you a punishment so great that you will find it difficult to catch your breath. Hailstones of such large dimensions will hurl down from the Heavens and for every Church, which has been handed over to My enemies, where they will desecrate My Altars, great floods will destroy them. For every crime you commit against Me, you commit against a child of God. And so, I will send you warning after warning until you reject the new false doctrine; until you speak the Truth - the Holy Word of God - and uphold the Sacraments like you were taught in the beginning.
Through these messages I will remind you of the Truth and I will continue to warn you until the day that you decide who to choose
- Me or those who profess they are of Me but who are slaves to the beast.
Your Jesus