Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


15.12.2014, 21:55 - Zamiast tego, wpadną w pułapkę oddzielania dogmatu od doktryny

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy faryzeusze wysłali swoich ludzi do ataku na Mnie z wykorzystaniem wszystkich możliwych taktyk, w tym samym czasie głosili w świątyniach proroctwa o przyjściu Mesjasza. Podczas, gdy szydzili oni ze Mnie i starali się szerzyć nieprawdę o Mojej Moralności, cytowali Pismo Święte. Gdy faryzeusze prześladowali Mnie - używając względem Mnie wszelkich rodzajów przezwisk obrażających Mojego Ojca - jednocześnie nadal przygotowywali lud Boży na przyjście Mesjasza. Mimo, że byłem wśród nich obecny, nie chcieli Mnie uznać, chociaż nie mogli Mnie zignorować, gdyż byłem napełniony Duchem Świętym. Kiedy powstałem z martwych, faryzeusze mieli dowód Mojego Zmartwychwstania, ale zamiast tego wybrali szerzenie kłamstw, aby ukryć Prawdę. W wyniku swoich działań odciągnęli miliony dusz od ich prawowitego dziedzictwa - Daru Zbawienia Wiecznego.
W tym czasie, w którym teraz przygotowuję świat na Moje Powtórne Przyjście, Moi wyświęceni słudzy w Moim Kościele na ziemi będą postępować tak samo. Będą nauczali o Wielkim Dniu, kiedy ponownie przyjdę, ale będą zakładali, że ten dzień będzie miał miejsce w innym wieku. Oni nie przygotowują dusz w taki sposób, jaki pragnę. Nie będą wzywali Mojego ludu, by dążył do pojednania; modlitwy; do przyjmowania Sakramentów i ścisłego trzymania się Słowa Spisanego. Zamiast tego wpadną w pułapkę oddzielania dogmatu od doktryny i odmówią przyjęcia orędzi danych Bożym prorokom.
Tak bardzo są zaślepieni, gdy mówię do nich teraz przez Księgę Prawdy. Jakże wielkimi ignorantami są ci, którzy mówią, że ukazują drogę do Mojego Królestwa, gdy naprawdę nie znają właściwej drogi, która do niego prowadzi. Najpierw muszą czytać Pismo Święte, studiować je i przyjąć treść w nim zawartą, bo jak inaczej mogą Mnie poznać? Przyjdę jak złodziej w nocy i nie będą oni gotowi, aby Mnie powitać, ponieważ nie czują potrzeby, by się przygotować.
Stoję teraz przed wami Moi wyświęceni słudzy i proszę was, byście Mnie posłuchali. Proszę, abyście uwierzyli w to Kim Ja Jestem, co zrobiłem, aby odkupić człowieka z grzechu i czym jest to, co muszę teraz zrobić, aby dokończyć Przymierze Mojego Ojca. W miarę przybliżania się czasu, będą wam dawane znaki, że Mój Dzień wkrótce nastąpi. Robię to, abyście obudzili się z letargu i usłyszeli Mój Głos. Nalegam byście głosili Prawdę o grzechu; Prawdę Świętego Słowa Bożego i mówili, że nigdy nie może być ona zmieniona, jak również nie może być zmieniona Prawda o Mojej Boskości.
Kiedy będziecie otrzymywali te znaki, uroczyście oświadczam, że Duch Święty będzie na was wylewany, a ci, którzy kochają Mnie w prostym posłuszeństwie natychmiast będą wiedzieli, że to Ja mówię do was w tym czasie. Wtedy napełnię was Moją Miłością i zobaczycie rzeczy takimi, jakimi naprawdę są, z jasnością umysłu i wglądem w to, czego się od was wymaga, abyście pomogli Mi zrealizować Mój Plan ocalenia świata i każdego poszczególnego dziecka Bożego.
Słuchajcie. Przygotujcie się. Módlcie się o Moją Siłę; Moją Odwagę i nigdy nie zapominajcie do czego jesteście zobowiązani wobec Mnie.
Idźcie w pokoju, by kochać i służyć Mi teraz i na wieki.
Wasz Jezus


15th December 2014, 21:55 - Instead, they will fall into the trap of separating dogma from doctrine

My dearly beloved daughter, when the Pharisees sent out a force to attack Me, using every conceivable ploy, they were, at the same time, preaching in the temples the prophecies about the coming of the Messiah. While they jeered Me and tried to spread untruths about My Morality, they quoted from Holy Scripture. As the Pharisees persecuted Me - calling Me every kind of name insulting to My Father - they continued to prepare God's people for the coming of the Messiah. Though I was present amongst them, they refused to acknowledge Me although they could not ignore Me for I was filled with the Holy Spirit. When I arose from the dead, the Pharisees were given proof of My Resurrection but choose, instead, to spread lies so as to conceal the Truth. As a result of their actions they drew millions of souls away from their rightful inheritance - the Gift of Eternal Salvation.
In the time that I now prepare the world for My Second Coming, sacred servants in My Church on earth will do the same. They will preach about the Great Day when I will come again but will assume that this day will take place in another century. They will not prepare souls in the way that I desire. They will not urge My people to seek reconciliation; to pray; to seek the Sacraments and to adhere, strictly, to the Written Word. Instead, they will fall into the trap of separating dogma from doctrine and will refuse to accept the messages given to God's prophets.
So blind are they when I speak to them now, through the Book of Truth. So ignorant are those who say they lead the Way to My Kingdom when they truly do not know the correct path, which leads to it. They must read the Holy Bible, study it and accept the contents contained within it first, for how, otherwise, can they know Me? Like a thief in the night will I come and they will not be ready to greet Me because they did not feel the need to prepare.
Now, I stand before you My sacred servants and ask you to listen to Me. I ask that you believe in Who I Am, what I did to redeem man from sin and what it is that I must do now to complete My Father's Covenant. As the time approaches, signs will be given to you that My Day will be soon. I will do this so that you will awaken from your slumber and hear My Voice. I urge you to speak the Truth about sin; the Truth of the Holy Word of God and how it can never be tampered with as well as the Truth about My Divinity.
When these signs are given to you, I solemnly declare that the holy Spirit will be poured down upon you and those of you who love me with simple obedience will know, instantly, that I speak to you at this time. I will then fill you with My Love and you will see things as they really are, with a clarity of mind and an insight into what it is that is required of you to help me to accomplish My Plan to salvage the world and every single child of God.
Listen. Prepare. Pray for My Strength; My Courage and never forget your duty to Me. Go in peace to love and serve Me, now and forever.
Your Jesus