Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


25.12.2014, 15:10 - Humanizm jest obrazą Boga

Moja szczerze umiłowana córko, nie martwcie się duchem zła, który niszczy świat. Zostawcie to wszystko Mnie. Ponieważ dopóki Mnie kochacie, oddajecie Mi cześć i kochacie innych ludzi zgodnie z Moją Świętą Wolą, będę was chronił od bólu tego wszystkiego, co jest przeciwko Mnie.
Najgorszym bólem, jaki będziecie musieli znosić będzie doświadczanie tak zwanych działań dobroczynnych i akcji humanitarnych w skali globalnej, które będą maskować prawdziwe intencje Moich wrogów. Poznacie w swoich sercach, że oszust działa. Kiedy świecki świat i ci, którzy twierdzą, że Mnie reprezentują będą mówili o polityce, działaniach humanitarnych, ale nie będą głosili znaczenia ochrony życia ludzkiego za wszelką cenę, to wiedzcie, że nie tego pragnę. Jeśli ci, którzy twierdzą, że Mnie reprezentują nie mówią z tym samym zaangażowaniem o złu aborcji, jak o innych ustawach przeciwko ludzkości, to miejcie się baczności, bo coś jest nie tak.
Mój Ojciec ukarze tych, którzy zabijają Jego dzieci, w tym dzieci, które są jeszcze żywione w łonach oczekując narodzin. Sprawcy takich zbrodni będą cierpieli straszliwe kary, chyba że odpokutują przed Nim za swoje grzechy. Ci, którzy należą do Mnie i którzy reprezentują Mój Kościół na ziemi, nie głoszą Prawdy. Morderstwo, w tym aborcja, jest jednym z największych grzechów przeciwko Bogu. Dla odpuszczenia tego grzechu konieczny jest niezwykły akt skruchy. Dlaczego więc Mój Kościół nie walczy z energią z tym grzechem - jednym z najbardziej haniebnych aktów nieposłuszeństwa wobec Mojego Ojca? Dlaczego odwracają oni waszą uwagę od uznania tego za najpoważniejszy z grzechów, głosząc kazania o doniosłości czynów humanitarnych?
Humanizm jest obrazą Boga, ponieważ skupia się na potrzebach człowieka, a nie na potrzebie pokuty za grzech przed Stwórcą wszystkiego, co istnieje. Jeśli zignorujecie grzechy śmiertelne, jasno określone w Prawach ustanowionych przez Boga jako prowadzące do wiecznego potępienia, to nawet największe współczucie zawarte w prawach ludzkich i obywatelskich nie będzie w stanie zadośćuczynić za te grzechy.
Jeśli wierzycie we Mnie i jeśli Mi służycie, musicie mówić jedynie o Prawdzie. Prawda jest taka, że waszym największym wrogiem jest grzech - a nie ci, którzy was prześladują. Grzech śmiertelny, jeśli nie będziecie za niego żałowali, zaprowadzi was do piekła. Jeśli jesteście w stanie grzechu śmiertelnego i poświęcacie czas na wspieranie wielkich dzieł charytatywnych i humanitarnych czynów, a nie nawracacie się, to wasze dusze zostaną utracone.
Pamiętajcie o Prawdzie. Nie dajcie się zwieść przez dyskusje, działania lub uczynki miłosierdzia, gdyż najważniejszym zadaniem jest walka z grzechem śmiertelnym. Moi wyświęceni słudzy, który nie przypominają o konsekwencjach grzechu śmiertelnego, nie rozumieją swojej misji w Mojej służbie. Nie można zamiatać grzechu pod dywan, z dala od oczu, jakby nie istniał. Żadna skala empatii wobec ludzi, którzy są prześladowani w Moje Imię, nie zrekompensuje faktu, że grzesznicy nie jednają się ze Mną, Jezusem Chrystusem na odpuszczenie grzechów.
Wasz Jezus


25th December 2014, 15:10 - Humanism is an affront to God

My dearly beloved daughter, do not concern yourselves with the spirit of evil, which corrupts the world. Leave all to Me. For as long as you love Me, revere Me and love others, according to My Holy Will, I will protect you from the pain of all things that are against Me.
The worst pain you will have to endure will be that of witnessing so called acts of charity and humanitarian concerns on a global scale, which will mask the true intentions of My enemies. You will know, within your hearts, that the deceiver is at work. When the secular world and those who claim to represent Me speak of politics, humanitarian acts but fail to proclaim the importance of preserving human life, at all costs, then know that this is not what I desire. If those who say they represent Me do not speak with the same passion about the evil of abortion, as they do about other acts against humanity, then be aware that something is amiss.
My Father will punish all those who murder His children, including the children who are still being nourished in the womb waiting to be born. The perpetrators of such crimes will suffer a terrible punishment unless they repent of their sins against Him. Those who are of Me and who represent My Church on earth have failed to proclaim the Truth. Murder, including abortion, is one of the greatest sins against God. It takes an extraordinary act of contrition in order to be absolved of such a sin. Why then does My Church not fight with vigor against this sin - one of the most abominable acts of defiance against My Father? Why do they distract you from acknowledging the most serious of sins while they preach about the importance of humanitarian acts?
Humanism is an affront to God because it focuses on man's needs and not the need to repent of sin before the Creator of all that is. If you ignore the mortal sins, clearly defined in the Laws laid down by God, which lead to eternal damnation, then no amount of compassion for the civil rights of the human race will atone for those sins.
If you believe in Me, and if you serve Me, then you must speak only of the Truth. The Truth is that sin is your greatest enemy - not those who persecute you. Mortal sin, if not repented, will lead you to Hell. If you are in mortal sin and spend time supporting great acts of charity and humanitarian deeds, and do not repent, then your soul will be lost.
Remember the Truth. Do not be misled by talk, acts or deeds of charity when the most important task is to fight mortal sin. The sacred servant of Mine who refuses to remind you of the consequences of mortal sin does not understand his or her mission in serving Me. You cannot sweep sin under the ground, out of sight, as if it does not exist. No amount of empathy with people who are persecuted in My Name, will make up for the fact that sinners do not reconcile themselves with Me, Jesus Christ, for the forgiveness of sin.
Your Jesus