Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015

27.12.2014, 12:55 - Matka Zbawienia: Wola Boga jest tajemnicą dla większości z was

Moje drogie dzieci, zawsze powinniście ufać Świętej Woli mojego Syna, ponieważ dopuszcza On, aby tyle zła pochłaniało świat tylko dlatego, że Jego Miłosierdzie jest tak wielkie.
Kiedy mój Syn ingeruje w dany czyn, który powoduje jakąś profanację, czyni to dla ochrony wiary. Słowo Mojego Syna jest święte, a Jego Wola należy do Niego, by robił to, czego pragnie. Wasza wola należy do was, ale jeśli jest dobrowolnie oddana Bogu, dopiero wtedy Jego Wola może się dokonać.
Ufajcie, ufajcie, ufajcie Mojemu Synowi, bo wszystko jest zgodne z Jego Wolą. Jeśli dopuszcza On, aby zło się rozwijało, a Jego wyznawcy byli oszukiwani przez Jego wrogów, to jest to Jego Wola i realizuje się, aby wypróbować wiarę wiernych. Wola Boga jest tajemnicą dla większości z was i On może decydować o tym, co jest konieczne dla dobra ludzkości, w dowolnym czasie.
Pozwólcie, aby wasze serca pozostawały w pokoju, w miłości i w zaufaniu do mojego Syna, Jezusa Chrystusa. On jest bardzo mocno obecny wśród was i bądźcie wdzięczni, ponieważ bez Jego Świętej Obecności, ciemności przykryłyby ziemię.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


27th December 2014, 12:55 - Mother of Salvation: God's Will is a mystery to most of you .

My dear children, you must trust always in my Son's Holy Will because He will only permit so much evil to engulf the world for His Mercy is so great.
When my Son intervenes in any act, which causes desecration of any kind, He does this to preserve the faith. My Son's Word is sacrosanct and His Will is His Own to do what He desires. Your will is your own but, if it is given freely to God then only His Will can be done.
Trust, trust, trust in my Son for all things are in accordance with His Will. If He permits evil to thrive, and His followers to be deceived by His enemies, then this is within His Will and it is done to test the faith of the faithful. God's Will is a mystery to most of you and He can decide what it is that is necessary for the good of humanity, at any time.
You must allow your hearts to remain at peace in love and trust for my Son, Jesus Christ. He is very much present amongst you and you must be thankful for this because without His Holy Presence, darkness would cover the earth.
Your beloved Mother Mother of Salvation