Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


28.12.2014, 18:30 - Chrońcie Moje Słowo. Mówcie o Moim Słowie

Moja szczerze umiłowana córko, największy ból męki to ten, który istnieje w Prawach waszych narodów, sprzeciwiających się Prawom Boga we wszystkim, zarówno w sposób widzialny jak i niewidzialny. Bowiem każde Prawo Boże łamane przez tych, którzy prowadzą wasze narody, jest teraz zastępowane przez cichego zabójcę duszy. Wszelkie wykroczenia zostaną przedstawione jako dobre. Im bardziej niegodziwe czyny, tym większy zdobywają poklask. Nie będzie miejsca dla tych, którzy głoszą Prawdę - Prawdziwe Słowo Boga. Ich głosy w większości będą ignorowane. A kiedy dadzą się usłyszeć, będą potępiane jako niegodziwe.
Rzeczywiście nadszedł czas, aby Prawda została wywrócona na lewą stronę i przedstawiana jako kłamstwo. Większość uzna Słowo za dzieło oparte na fikcji - na kłamstwie. Jednak Boże Prawa są trudne do zignorowania, tak więc kiedy ci, którzy prowadzą wasze narody, będą wezwani, by odpowiedzieli za swoje niegodziwe działania, będą twierdzili, że Słowo Boże jest niedoskonałe i przestarzałe.
Przebiegłość diabła oznacza, że dla zapewnienia akceptacji dla swojej nikczemności, należy uznać wszystkie działania i czyny moralne za nieludzkie i przeciwne wolności obywatelskiej. Ale ci, którzy są pobłogosławieni Darem Ducha Świętego nadal będą w stanie odróżniać dobro od zła. Od czasów Noego nigdy dotąd świat nie został objęty takim oszustwem. Nigdy wcześniej człowiek nie grzeszył tak jak teraz. I podobnie było za czasów Noego, obsesja człowieka na swoim punkcie zaszła tak daleko, że uwierzył on, iż ma władzę nad własnym losem, tak wielki jest jego narcyzm.
Grzech dzisiaj jest przyjmowany z rozkoszą i promowany jako prawo obywatelskie i dlatego oczekuje się od was, byście go szanowali. Jeśli nie okażecie szacunku wobec grzesznych czynów, wówczas może okazać się, że będziecie winni przestępstwa. Waszym przestępstwem będzie to, że będziecie podtrzymywali Słowo Boże, a za to każą wam cierpieć.
Jak łatwo człowiek daje się zwieść globalnemu planowi pozbycia się jakiejkolwiek formy winy za grzeszne czyny, które są wpisywane w prawa waszych narodów. Wszystkie te rzeczy zostały przepowiedziane i wkrótce żadne niesprawiedliwe działanie, w tym morderstwo, eutanazja i aborcja nie będą uznawane za złe. Nadejdzie czas, kiedy ludobójstwo na wielką skalę pociągnie za sobą wprowadzenie przepisów, które zostaną tak przygotowane, aby dopuszczalne było legalne zabijanie ludzi dotkniętych niepełnosprawnością i innymi przewlekłymi chorobami.
Nikczemne prawa, zapisane w waszych krajach, doprowadzą do szerzej działających praw, które odbiorą wam wszystkie uprawnienia. Dajecie władzę tym, którzy Mnie odrzucają - którzy gardzą Prawami Boga - i dlatego wprowadzą oni jeszcze bardziej niegodziwe działania, które mogą spowodować niewyobrażalne cierpienia. To, co może wydawać się tylko prawami danego kraju, który promuje prawa cywilne i humanitarne, doprowadzi do takiej formy dyktatury, która uzna, że bycie chrześcijaninem jest przestępstwem.
Chrońcie Moje Słowo. Głoście Moje Słowo. Nie wpadajcie w pułapkę przyjmowania wszelkich powszechnych kampanii na rzecz praw obywatelskich, które są zaplanowane, by nawrócić świat na nową jedną światową religię. Moje wyświęcone sługi, wzywam was do głoszenia Słowa Bożego i odrzucenia niegodziwych działań, które objęły niemal każdy naród, a które zaprzeczają Słowu Bożemu.
Bardzo łatwo jest nawoływać do rozpowszechniania praw człowieka, ale powstanie i oświadczenie, że to, co dla Boga jest obrzydliwością, jest skierowane przeciwko Mnie, wymaga dzielności od Moich sług. Ponieważ takie działanie ściągnęłoby na was olbrzymią krytykę i uczyniłoby was niepopularnymi.
Pamiętajcie, co powiedziałem - człowiek, który naprawdę szczerze Mi służy, nigdy nie będzie się bał mówić Prawdy i nigdy nie będzie szukał popularności. Jego jedynym celem będzie ratowanie dusz.
Wasz Jezus


28th December 2014, 18:30 - Protect My Word. Speak of My Word.

My dearly beloved daughter, the greatest pain of the tribulation is that, which exists within the Laws of your nations, that oppose the Laws of God in every way, both visible and invisible. For every Law of God, broken by those who run your nations, is now replaced by a silent killer of the soul. Every wrongdoing will be presented as being a good thing. The more wicked the act, the greater will it be applauded. No room will be given to those who proclaim the Truth - the True Word of God - to speak. Their voices will be ignored for the most part. But when they are heard, they will be denounced as being wicked. ,
The time has truly arrived for the Truth to be turned inside out and presented as being a lie. The Word will now be deemed by the majority to be a work of fiction -a lie. God's Laws, however, are difficult to ignore and so it will be that when those who run your nations when asked to answer for their wicked actions, will declare that the Word of God is flawed and outdated.
The cunning of the devil has meant that, to ensure his wickedness is accepted, every moral act and deed will be declared to be inhumane and against civil liberty. But, for those who are blessed with the Gift of the Holy Spirit, they will still be able to differentiate between right and wrong. Never before, since the days of Noah, has the world been covered with such deceit. Never before has man sinned like He does now. And, just like in the days of Noah, man's self-obsession has reach such limits that he believes that he has the power over his own destiny, such is the extent of his narcissism.
Sin today, is embraced with relish and promoted as being a civil right and therefore you are expected to respect it. If you do not show respect towards sinful acts then you could find that you will be guilty of a crime. Your crime will be that you uphold the Word of God and for that you will be made to suffer.
How easily man is fooled by the global plan to banish any form of guilt for sinful acts, which are being written into the laws of your nations. All of these things have been foretold and very soon not one wrongful act including murder, euthanasia and abortion will be deemed to be wrong. A time will come when genocide on a grand scale, will follow the introduction of such laws, which will be designed to make legal the lawful killing of those who suffer disabilities and other physical conditions.
Evil laws, enshrined in your nations, will lead to greater laws, which will take all power away from you. You have given authority to those who deny Me - who despise the Laws of God - and because of this they will introduce more wicked acts, which will cause unimaginable suffering. What may appear to be laws of the land that promote civil and humane rights, will lead to a form of dictatorship, which will make it an offence to be a Christian.
Protect My Word. Speak of My Word. Do not fall into the trap of embracing any global civil rights campaign, which is designed to convert the world into a new one world religion. To My sacred servants, I call on you to proclaim the Word of God and to deny the wicked acts, which have gripped almost every nation that deny the Word of God.
It is very easy to call for the spread of human rights but it takes a brave servant of Mine to stand up and declare that acts - which are abhorrent to Gold - to be against Me. Because, to do that would draw huge criticism make you unpopular.
Remember what I said - the man who truly serves Me, honestly, will never be afraid to speak the Truth and he will never seek to be popular. His only goal will be to save souls.
Your Jesus