Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


01.01.2015, 23:50 - Jedyne zagrożenie dla ludzkości stanowi sam człowiek

Moja szczerze umiłowana córko, osoba, która trwa na modlitwie, stanie się Mi bliższa.
Przy tak wielkim zamieszaniu na świecie i w Moim Kościele na ziemi, wyzwaniem dla ludzkości jest umiejętność rozpoznania co jest dobre, a co złe w oczach Boga. Jednak nowe, powszechne formy ewangelizacji, które skupią się wyłącznie na polityce, odciągną wielu chrześcijan ode Mnie. Zamiast zachęcać was do pozostania Mi wiernymi i ufającymi w to wszystko czym Ja Jestem, będą was ode Mnie odciągać. Nigdy nie należy mieszać Mojego Słowa z aspiracjami świeckiego świata. Zawsze wyjaśniałem ludzkości na podstawie Księgi Mojego Ojca zagrożenia związane z takim postępowaniem. Świecki świat służy jedynie własnym potrzebom, a prawa, które nim rządzą są tworzone przez ludzi władzy, kierującymi się ambicją i egoistycznymi aspiracjami.
Tak wiele mylnych informacji jest rozpowszechnianych na temat środowiska naturalnego, a przecież tylko Bóg może nakazywać ziemi jak ma ona funkcjonować. Człowiek może szkodzić ziemi i degradować ją, ale nigdy nie będzie mógł jej zniszczyć, ponieważ to wszystko jest w rękach Boga. Brak zaufania do Boga oznacza, że człowiek uważa, iż ma władzę nad wszechświatem. Nierozsądny człowiek myśli, że jego działania mogą zmienić Prawa Boże. Mądry człowiek wie, że Bóg jest Wszechmocny i dopóki będzie Mu oddawana cześć, a Jego Prawa będą przestrzegane, to przetrwanie człowieka będzie zabezpieczone. Przetrwanie ziemi nie ma nic wspólnego ze śmiertelnym człowiekiem. Tylko Bóg ma władzę nad powietrzem, którym oddychacie; wodą, którą pijecie i zdolnością do podtrzymywania życia. Jedyne zagrożenie dla ludzkości stanowi sam człowiek.
Człowiek będzie oszukiwał innych dla własnego zysku. Będzie kłamał, jeśli ma mu to przynieść korzyść i wtedy, kiedy mu to odpowiada. Zaufanie jest z łatwością łamane i żyjecie teraz w czasie, kiedy winniście się dowiedzieć, że ziemia stanie się taka, jaka była wcześniej, a wszelkie zaburzenia klimatyczne następują z Ręki Boga. Interwencja człowieka w boskie dzieło będzie dozwolona tylko wtedy, jeśli będzie to zgodne z Wolą Boga.
Mój Kościół jest Moim Ciałem. Ci wszyscy, którzy wierzą we Mnie, są częścią Mojego Ciała. Ci, którzy są częścią Mnie będą postępowali według Mojego Nauczania. Od tych, którzy mówią, że prowadzą Moich wyznawców wymaga się przestrzegania Słowa Bożego. Ich zadaniem jest obrona Prawdy - a nie odbieganie od niej.
Jeżeli odciąga się was ode Mnie i jeśli Moje Słowo jest odrzucane przez świat, to obowiązkiem Moich wyświęconych sług jest przypomnienie światu o tym, co jest dobre, a co złe. Kiedy odstępują oni od spraw dotyczących duszy na rzecz spraw sprowadzających się do socjalizmu, to wiedzcie, że jest to subtelne i przebiegłe oszustwo. Ono także stanowi zdradę wszelkiej ufności wobec Mnie.
Wasz Jezus


1st January 2015, 23:50 - The only danger to humanity is man himself

My dearly beloved daughter, the person who perseveres in prayer will become closer to Me.
With so much confusion in the world and amongst My Church on earth, the challenge for humanity is to be able to differentiate between right and wrong in the Eyes of God. But, for many Christians, they will be drawn away from Me by a new global form of evangelisation, which will focus exclusively on politics. Instead of being encouraged to remain loyal to Me and trusting in all that I Am, you will be pulled away from Me. You must never confuse My Word with the aspirations of a secular world. I have always made it clear to humanity, through My Father's Book, of the dangers in doing so. A secular world serves only its own needs and men of power, ambition and selfish aspirations create the rules, which govern it.
So much misinformation has been spread in relation to the environment, when only God can dictate how the earth behaves. Man may harm and damage the earth but he can never destroy it, for all these things are in the Hands of God. A lack of trust in God means that man believes he has control over the universe. The foolish man thinks that his actions can change God's Laws. The wise man knows that God is All Powerful and as long as He is revered, and His Laws adhered to, then man's survival will be secured. The survival of the earth has nothing to do with mortal man. Only God has the power to control the air that you breathe; the water you drink and the ability to sustain life. The only danger to humanity is man himself.
Man will fool others in the interests of self-gain. He will lie if it is to his advantage and when it suits him. Trust is easily broken and now you are living in an era where you must know that the earth will remain as it was before and that any climate upheaval is by the Hand of God. Man's intervention in such a divine creation will only be permitted if it is according to the Will of God.
My Church is My Body. All those who believe in Me are part of My Body. Those who are part of Me will follow My Teachings. Those who say they lead My followers must abide by the Word of God. Their role is to defend the Truth - not deviate from it.
If you are being pulled away from Me, and if My Word is being rejected by the world, then the duty of My sacred servants is to remind the world of what is right and what is wrong. When they remove themselves from matters, which concern the soul in exchange for matters, which amount to socialism, then know that this is a subtle and cunning deception. It also betrays all trust in Me.
Your Jesus