Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


07.01.2015, 16:30 - Matka Zbawienia: Albo przyjmujecie Słowo Boga ustanowione przez Niego, albo nie

Moje drogie dzieci, powinnyście przygotować się na Plany mojego Syna, by odkupić was wszystkich w Jego Oczach. Przybliża się Jego Czas na interwencję, by obudzić w was ducha.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się za dzieci zagubione w świecie, które przecięły wszystkie więzi z moim Synem, choć wykarmiono je Prawdą. Wkrótce będą mieli wątpliwości co do Jego Istnienia i powinniście modlić się, aby ludzka pycha nie stanęła między nimi a Bożym Miłosierdziem. Powinniście się modlić szczególnie za te dusze, które zdradziły mojego Syna na tak wiele sposobów, aby otrzymały odwagę, by uniżyć się przed Nim i błagać o zmiłowanie.
Prawda, drogie dzieci, dana ludzkości dzięki objawieniu mojego Ojca Przedwiecznego, przez Jego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa jest rozrywana. Nie przyjmujcie jakiejkolwiek formy doktryny, która nie zachowuje Prawdy jako całości. Nigdy nie można mówić, że część Prawdy jest ważna, a następnie odrzucać jej resztę. Albo przyjmujecie Słowo Boga ustanowione przez Niego, albo nie. Czas nie ma znaczenia. To, co człowiek otrzymał tysiące lat temu przez Słowo Boże, nie zmieniło się ani też nie może się zmienić. Wszystko, co pochodzi od Boga, musi pozostać w stanie nienaruszonym, bez względu na to, jak to jest trudne. Pozostanie wiernym Bożemu Nauczaniu wymaga wielkiej siły, wytrzymałości i niewzruszonej determinacji.
Miłość jest sposobem na to, abyście mogli pozostać wiernymi mojemu Synowi, ale ta miłość ma być bezwarunkowa. Nigdy nie może być ona skalana miłością własną, ponieważ to nie oddaje Bogu chwały. Jeśli naprawdę miłujecie Boga pozostaniecie wierni Słowu. Jeśli mówicie, że jesteście uczniami mojego Syna, Jezusa Chrystusa, powinniście przestrzegać Jego Nauczania bez żadnych warunków. Miłujcie się wzajemnie, tak jak On was miłuje - bez żadnych warunków. Nie możecie powiedzieć, że kochacie Boga, jeśli nie miłujecie się wzajemnie. Nie możecie iść w Jego Ślady, jeśli nie odpuścicie tym, którzy przeciw wam zawinili.
Dopiero wtedy, gdy będziecie przestrzegali Prawa Boga, wejdziecie do Jego Chwalebnego Królestwa.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


7th January 2015, 16:30 - Mother of Salvation: You either accept the Word of God, laid down by Him, or you do not.

My dear children, you must prepare for my Son's Plans to redeem you all in His Eyes. His Time for intervention, to awaken the spirit within you, is drawing close.
Pray, pray, pray for all the lost children in the world who have severed all links to my Son, although they were weaned on the Truth. Soon, they will be in no doubt as to His Existence and you must pray that human pride will not come between them and God's Mercy. You must pray, especially, for those souls who have betrayed my Son in so many ways that they are given the courage to humble themselves before Him and beg for mercy.
The Truth, dear children, given to humanity by the manifestation of my Eternal Father, through His only begotten Son Jesus Christ, is being torn apart. Do not embrace any form of doctrine, which does not uphold the Truth as a whole. You must never say that part of the Truth is important and then deny the rest of it. You either accept the Word of God, laid down by Him, or you do not. Time is of no significance. What was given thousands of years ago to man, through the Word of God, has not changed nor can it. Anything, which comes from God must remain intact no matter how difficult this is. To remain true to God's Teachings requires great strength, stamina and a willful determination.
Love is the way in which you can remain true to my Son but this love must be unconditional. It must never be sullied by love for your self because this does not give glory to God. If you truly love God you will remain loyal to the Word. If you say you are a disciple of my Son, Jesus Christ, then you must follow His Teachings without condition. You must love one another as He loves you - without condition. You cannot say that you love God if you do not love one another. You cannot walk in His Footsteps if you do not forgive those who trespass against you.
It is only when you abide by the Laws of God that you will enter His Glorious Kingdom. Your beloved Mother
Mother of Salvation