Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


14.01.2015, 15:40 - Kluczem do prawdziwej miłości jest zaufanie

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy dziecko kochających rodziców odczuwa miłość, będzie się ono wychowywało w głębokim poczuciu bezpieczeństwa i więzi rodzinnej.
Miłość między dzieckiem - które ma szczęście posiadać kochających rodziców - a rodziną, wyrasta z wrodzonego poczucia zaufania. To zaufanie jest całkowite. To samo dotyczy każdej żyjącej duszy, która bezwarunkowo Mnie kocha. Moja Miłość do nich jest niezachwiana. Kluczem do prawdziwej miłości jest zaufanie. Każde z Moich dzieci jest kochane, chociaż nie każde Mnie kocha.
Miłujcie Mnie, a odczujecie pokój. Pokochajcie Mnie, a pokochacie tych wszystkich, którzy są dziećmi Boga. Ta miłość jest rzeczą naturalną. Bez niej nie możecie się spełnić.
Kiedy Ja Jestem w was, widzicie świat tak jak Ja, w całej jego wspaniałości, ale również z jego niedoskonałościami. Gdy będziecie świadkami nienawiści w jakiejkolwiek formie, rozpoznacie przeszkody, które stoją przed ludzkością i poczujecie się nieszczęśliwi, ponieważ nienawiść jest przeciwieństwem miłości.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby miłość do Boga pozostawała żywą w świecie, gdyż bez niej będziecie czuli się przygnębieni i osamotnieni.
Miłujcie Mnie tak, jak ja miłuję wszystkie dzieci Boże, a wyleję na was wielkie Łaski i będziecie mogli pokonać zło we wszystkich jego postaciach.
Wasz umiłowany Jezus


14th January 2015, 15:40 - Trust is the key to true love

My dearly beloved daughter, when a child of loving parents feels love, he or she will be nurtured with a great sense of comfort and familiarity.
The love between a child, fortunate to have loving parents, stems from an ingrained sense of trust. This trust is absolute. The same is true for every living soul who loves Me unconditionally. My Love for them is unshakable. Trust is the key to true love. Every child of Mine is loved, although their love for Me is not always there.
Love Me and you will feel peace. Love Me and you will love all those who are children of God. This love is a natural thing. Without it you cannot be whole.
When I Am in you, you will see the world as I do in all its glory as well as in its imperfections. You will recognize the obstacles, which face humanity and you will feel a wretchedness when you witness hatred in any form for hatred is the opposite to love.
Pray, pray, pray that love for God remains alive in the world, for without it you will feel desolate and isolated.
Love Me as I love all of God's children and I will pour great Graces upon you and you will overcome evil in all its forms.
Your beloved Jesus