Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


16.01.2015, 11:10 - Usprawiedliwiają oni grzech, aby nie musieli zmieniać swojego życia

Moja szczerze umiłowana córko, Mojej Woli nigdy nie da się przezwyciężyć, ponieważ jest wieczna.
Człowiek zbuntował się przeciwko Bogu na wiele sposobów, ale gdy wola człowieka splecie się z Wolą Boga, to ci wszyscy, którzy zwalczali Wolę Boga, stracą wszystko. Ci z czułymi sercami, którzy przyjmą Mnie po Ostrzeżeniu zyskają świat.
Świat, który nadchodzi nie będzie miał końca i będzie pozbawiony wszelkiego grzechu. Chwała tym wszystkim, którzy zdobędą należne im dziedzictwo, gdyż było to od początku częścią Planu Mojego Ojca - Boskiego planu, w który człowiek nie został w pełni wtajemniczony.
Ważne jest, aby każdy z was zwalczał pokusę, by grzeszyć, choć nigdy nie będzie to łatwe. Po prostu wzywajcie Mnie, gdy sądzicie, że wyrządziliście Mi krzywdę. Ja Jestem tu zawsze i przebaczę wam każdy grzech, z wyjątkiem wiecznego grzechu bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. Wystarczy, że wyjdziecie Mi naprzeciw.
Ten Mój świat jest pełen niegodziwości, oszustwa i ducha zła, ale miłość również w nim istnieje. To miłość, którą człowiek obdarza swojego brata, sprawia, że Jestem obecny pośród was, a także modlitwa, która trzyma zło z dala od was.
Nie proszę, abyście zrezygnowali ze swojego życia, by codziennie oddawać się modlitwie przez cały dzień, ponieważ tego od was nie wymagam. Proszę jedynie, abyście wzywali Mnie na pomoc i oddawali Bogu chwałę. Potrzebujecie jedynie przestrzegać Praw Boga jasno określonych w Dziesięciu Przykazaniach, by Moja Obietnica dana światu została spełniona i by wszyscy z was mieli zapewnione życie wieczne.
Idźcie za Mną, waszym Jezusem i pamiętajcie wszystko, czego was uczyłem. Nie ma sensu oświadczać, że Mnie kochacie, jeśli odrzucacie Słowo Boże. Najpierw musicie się wzajemnie miłować i czynić innym tylko to, co chcielibyście, aby i oni wam czynili. Żyjcie Moim Słowem poprzez swoje myśli, czyny i działania, a wtedy będziecie prawdziwie Moimi. Nienawiść nie odgrywa żadnej roli w Moim Dziele, chociaż wszystko, co mówiłem, kiedy chodziłem po ziemi wywoływało wielką krytykę, ponieważ ludzie nie chcieli zmienić swojego życia. Dziś Moje Słowo jest odrzucane, ponieważ ludzie nie chcą trzymać się Prawdy. Zamiast tego usprawiedliwiają oni grzech, aby nie musieli zmieniać swojego życia. Tak więc, naprawdę nic się nie zmieniło.
Zniewolenie przez grzech, gdzie człowiek sam poddaje się pod wpływ szatana, jest teraz silniejsze niż wcześniej. Uwolnijcie się teraz i odnajdźcie Mnie. Pamiętajcie, że wasze grzechy mogą zostać wam przebaczone jedynie dopóki żyjecie - a nie po odejściu z tej ziemi.
Kiedy człowiek przyjmie Słowo Boga i rozpozna, że wszystko, co On powiedział jest Prawdą? Wszystko, co On powiedział, że zrobi jest prawdziwe i wszystko, co mówię wam teraz jest prawdziwe. Niestety, wielu z was nigdy nie posłucha, ale zanim uświadomicie sobie Prawdę, będzie za późno. Macie obowiązek już teraz zadbać o swoją przyszłość żyjąc Słowem Boga.
Wasz Jezus


16th January 2015, 11:10 - They justify sin so they do not have to change their lives

My dearly beloved daughter, My Will can never be overcome for it is everlasting.
Man has rebelled against God in so many ways but when the will of man becomes entwined with the Will of God, all those who fought the Will of God will lose everything. Those of tender heart and who accept Me after the Warning will gain the world.
The world to come is without end and will be void of all sin. Glory to all those who win their rightful inheritance, for this has been part of My Father's Plan from the beginning - the Divine plan to which man is not fully privy to.
It is important that each one of you fights the temptation of sin, although this will never be easy. Just keep calling out to Me when you believe you have wronged Me. I Am always there and will forgive you any sin, with the exception of the eternal sin of blasphemy against the Holy Spirit. All you must do is reach out to Me.
This world of Mine is full of wickedness, deceit and the spirit of evil but love also exists within it. It is the love that man has for his brother that keeps Me present amongst you and prayer, which keeps evil at bay.
I do not ask that you give up your life in prayer all day, every day, because this is not what I demand of you. All I ask is that you call out to Me for help and that you give glory to God. To fulfill My Promise to the world, and to ensure that all of you will have eternal life, all you need do is adhere to the Laws of God as set out clearly in the Ten Commandments.
Follow Me, your Jesus, and remember everything that I taught you. It is no good declaring that you love Me if you reject the Word of God. You must love one another first and do onto others only that which you would have done onto yourselves. Live My Word through your thoughts, deeds and actions and then you will truly be of Me. Hatred plays no part in My Work although everything that I said when I walked the earth attracted great criticism because people did not want to change their lives. Today My Word is rejected because people do not want to adhere to the Truth. Instead, they justify sin so they do not have to change their lives. So, nothing has really changed.
The bondage of sin, where man chains himself to the influence of Satan, is stronger now than before. Cut loose now and seek me out. Remember you can only be forgiven of your sins while you are alive - not after you depart this earth.
When will man accept the Word of God and know that everything He said was true? Everything He said He would do, is true, and all that I tell you now is true. Sadly, many of you will never listen and by the time you realize the Truth it will be too late. You must protect your future now by living the Word of God.
Your Jesus