Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


20.01.2015, 15:30 - Matka Zbawienia: Ludzie wybierają swoje przeznaczenie

Moje drogie dzieci wkrótce nastąpi wielkie oszustwo, które opadnie na świat jak kurtyna. To oszustwo prawie zatrze Prawdę, ale pobłogosławieni Światłem Miłosierdzia Mojego Syna rozpoznają kłamstwa, które zakryją Słowo Boże.
Od czasu stworzenia człowieka, Bóg dopiero teraz dopuści, aby Jego wrogowie ulegli temu oszustwu - oszustwu, które ma tylko jeden cel. Jest nim zatarcie wszelkich śladów Boga w waszym społeczeństwie, aby ci wszyscy, którzy od Niego nie pochodzą zostali wywyższeni do wysokich pozycji na szczeblach władzy. Bóg dopuszcza to jako największy sprawdzian dla ludzkiego rodzaju, aby ustalić kto jest z Nim, a kto przeciw Niemu.
Świat popełnił poważne przestępstwa wobec mojego Ojca Przedwiecznego i nadal coraz głębiej pogrąża się w grzechu śmiertelnym. Wyświęceni słudzy, w tym księża, biskupi i kardynałowie, od ponad czterdziestu lat nie uczą dzieci Bożych Prawdy. Wielu z nich nie uznaje istnienia grzechu, ani nie ostrzega ludzi o poważnych zagrożeniach, jakie grzech śmiertelny przynosi duszom. Słudzy Boży mają jeden obowiązek, a jest nim pouczanie wiernych o wszystkim, co dotyczy moralności i ukazywanie duszom niebezpieczeństw jakie przynosi zaniechanie dobrego przeżywania życia. Grzech nie jest już określany jako największy wróg, który doprowadza do oddzielenia się człowieka od Boga.
Dzieci, Bóg nie chce was straszyć, ale też nigdy nie powinniście ulegać pokusie, by uwierzyć, że piekło nie istnieje, ponieważ ono istnieje. Ludzie wybierają swoje własne przeznaczenie i tym duszom które nie proszą Boga, by im przebaczył ich grzechy będzie bardzo trudno przejść przez bramy Królestwa mojego Syna.
Zawsze trzymajcie się Prawdy. Bóg objawił Prawdę przez swoich proroków. Nie odwracajcie się od Prawdy, gdyż jeśli to zrobicie, przyjmiecie fałszywą doktrynę i błędnie uwierzycie, że to otworzy wam bramy do waszego dziedzictwa.
Tak wielu ludzi tkwi w błędzie i wierzy, że troska o materialny dobrobyt dzieci Bożych jest wszystkim, co się liczy. Troszczcie się o swoje dusze, drogie dzieci, ponieważ każdy z was ją posiada i będzie ona istniała na wieki, bez względu na to czy będziecie mieszkali z moim Synem w Jego Królestwie czy będziecie od Niego odrzuceni. Nigdy nie zaniedbujcie własnych dusz, gdyż wtedy trudno będzie wam zjednoczyć się z moim Synem.
Prawda będzie żyła wiecznie, gdyż jest Słowem Bożym. Ono nigdy nie może się zmienić.
Wasza Umiłowana Matka
Matka Zbawienia


20th January 2015, 15:30 - Mother of Salvation: people choose their own destiny

My dear children there will come shortly a great deceit, which will fall upon the world like a curtain. This deceit will almost obliterate the Truth, but those who are blessed with the Light of my Son's Mercy will see the falsities, which mask the Word of God.
Not since man was created, will God permit His enemies to succumb to such deceit - a deceit, which has one purpose only. That is to wipe away all traces of God in your society so that all those who do not come from Him will be elevated to great positions of power. God permits this as the greatest test of the human race, to determine who is for Him and who is against Him.
The world has committed grave offences against my Eternal Father and it continues to plunge deeper into mortal sin. Sacred servants, including priests, bishops and cardinals have, for over forty years, failed to teach God's children the Truth. Many of them will not acknowledge the existence of sin, nor will they warn people of the grave dangers that mortal sin brings to souls. God's servants have one duty and that is to instruct the faithful in all things that are moral and show souls the dangers of failing to live a good life. Sin is no longer referred to as the greatest enemy, which causes man to separate from God.
Children, God does not desire to cause fear but you must never be tempted to believe that Hell does not exist, because it does. People choose their own destiny and those souls, who do not ask God for forgive them their sins will find it very difficult to enter the Gates of my Son's Kingdom.
You must cling to the Truth always. God has revealed the Truth through His Prophets. Do not turn your backs on the Truth because if you do, you will embrace false doctrine and, mistakenly, believe that it will unlock the gates to your inheritance.
So many people are being misled and believe that once you look after the material welfare of God's children, then this is all that matters. Look after your own souls, dear children, because you have one and it will last for eternity, whether you reside with my Son in His Kingdom or are cast away from Him. Never neglect your own souls or you will find it difficult to unite with my Son.
The Truth will live forever, as it is the Word of God. It can never change.
Your beloved Mother, Mother of Salvation.