Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


20.01.2015, 20:40 - Ostrzeżenie pomoże światu zwalczać największą apostazję wszechczasów

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy nastąpi Ostrzeżenie, będzie to pierwszy etap przygotowań do Mojego Powtórnego Przyjścia. Ci, którzy Mnie nie przyjmą, otrzymają niezwykłą szansę uzyskania czasu na refleksję nad Prawdą, tak wielkie jest Moje Miłosierdzie.
Proszę oczekujcie tego Dnia z wielką radością, gdyż wtedy niewierzący w końcu uświadomią sobie Kim Ja Jestem. Pozbędą się swojej nieczułości i będą przejęci zdumieniem.
Ostrzeżenie pomoże światu zwalczać największą apostazję wszechczasów. Zwracając się do Mnie podczas tych 15 minut całkowitej samotności i prosząc Mnie o przebaczenie wam, zostaniecie napełnieni Darem Ducha Świętego. Wtedy musicie przygotować się do walki, aby pomóc innym w osiągnięciu ich chwalebnej przyszłości.
Chociaż Ostrzeżenie rozpali wiarę wiernych i nawróci wielu, będzie też wielka liczba ludzi, w tym księży i wyższych członków duchowieństwa, którzy zaprzeczą, że miało ono miejsce. Odciągną oni wielu od Mnie, a za to zostaną oni surowo osądzeni. Oświetlenie Sumienia przyniesie ze sobą wielkie wylanie miłości na tych, których imiona znajdują się w Księdze Życia. Są to ludzie - a wśród nich jest wielu niewierzących - którzy się nawrócą i którzy będą walczyli, aby uratować swoich braci i siostry.
Mój Czas zostanie wykorzystany do przyciągnięcia do Mnie tych, którzy w ogóle Mnie nie znają, ale którzy jeszcze do Mnie przyjdą, gdy doświadczą tego wielkiego wydarzenia. Natychmiast Mnie rozpoznają i zareagują najlepiej jak będą potrafili.
Wszystkie te wydarzenia nastąpią już wkrótce, a kiedy proroctwa od początku przekazywane człowiekowi zaczną się realizować, ukaże się ich pełne znaczenie. Wiele przepowiedni podanych w Księdze Apokalipsy zostało napisanych w taki sposób, aby ludzie je pojmowali poprzez użyte w nich symbole. Rzeczywistość jest inna, ale wiedzcie o tym. Moja Interwencja na zawsze zmieni świat. Po niej, ci którzy są przeznaczeni dla Mnie i którzy Mnie kochają, pomogą Mi przynieść Życie Wieczne miliardom.
Wasz Jezus


20th January 2015, 20:40 - The Warning will help the world to fight the greatest apostasy of all time

My dearly beloved daughter, when the Warning takes place this will be the first stage of the preparation for My Second Coming. Those who will not accept Me will be given an extraordinary chance to take time to ponder upon the Truth, such is the extent of My Great Mercy.
Please wait for this Day with great joy for it will then that unbelievers will finally realise Who I Am. They will be shaken out of their apathy and filled with astonishment.
The Warning will help the world to fight the greatest apostasy of all time. By turning to Me during this 15 minutes of compete solitude, and asking Me to pardon you, you will be filled with the Gift of the Holy Spirit. Then you must prepare to fight to help others fulfil their glorious future.
While the Warning will ignite the faith of the faithful and convert many, there will be a great number of people, including priests and senior members of the clergy, who will deny it took place. They will lead many away from Me and for that they will be judged harshly. The Illumination of Conscience will bring with it a great outpouring of love from those whose names are contained in the Book of Life. These are the people - and they include many unbelievers - who will convert and who will fight to save their brothers and sisters.
My Time will be used to draw towards Me those who do not know Me at all, but who will still come to Me, when they witness this great event. They will know Me instantly and will respond in the way that they know best.
All of these events will come soon and, when the prophecies given to man from the beginning unfold, they will make perfect sense. Many of the prophecies given in the Book of Revelation were written in a way so that people would understand them through the use of symbols. The reality is different, but know this. The Intervention by Me will change the world forever. After that those who are for Me and who love Me, will help Me to bring Eternal Life to billions.
Your Jesus