Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


28.01.2015, 17:00 - Znalezienie Pisma Świętego będzie prawie niemożliwe

Moja szczerze umiłowana córko, zostałem odrzucony na pustynię i czuję się niepocieszony w Moim smutku widząc w jaki sposób chrześcijaństwo jest w świecie oczerniane.
Mój Głos jest jedynie szeptem pośród ryku bestii i tych, którzy Mną pogardzają. Te głosy niezadowolenia zwielokrotnią się i zagłuszą Słowo, które pochodzi z Mojego Życia. Heretycy, poganie, fałszywi wizjonerzy i prorocy, zdrajcy i wielbiciele odlanych ze złota bożków powstaną jednomyślnie buntując się przeciwko Mnie. Ci, którzy pójdą w Moje Ślady będą uciskani i obciążeni ciężarem Mojego Krzyża i będą musieli wspinać się na stromą górę, jeśli drogie jest im to wszystko, czego ich nauczyłem.
Znalezienie Pisma Świętego będzie prawie niemożliwe, zanim stanie się całkowicie nieosiągalne. Będą czynione wszelkie próby zanegowania Boga dopóki Słowo nie zostanie zastąpione doktryną ciemności. Wam, którzy wierzycie we Mnie, waszego Jezusa, nigdy nie wolno poddać się czemukolwiek, co nie pochodzi ode Mnie. Tylko Ja chronię was przed złem i tylko przeze Mnie odnajdziecie Zbawienie Wieczne.
Uważajcie na fałszywe modlitwy, które mogą zostać wam przedstawione, nie powstały one pod natchnieniem Ducha Świętego i należy się ich wystrzegać. Jakieś drobne słówko, niepozorny zwrot lub zwyczajne pominięcie, tu i tam, mogą zamienić modlitwę w fałsz. Zło jest cichym zabójcą ducha i nie jest łatwe do rozpoznania, kiedy udaje ono Prawdę. Nadszedł czas, byście wyplewili swój ogród i pozostali wierni wszystkiemu, czego was nauczyłem, gdyż wszystko inne jest nieistotne i może sprawić, że utracicie wiarę.
Nigdy nie porzucajcie wiary we Mnie i ufności w Moją Obietnicę powrotu w Wielkiej Chwale, ulegając fascynacji fałszywymi prorokami, czarownikami, poganami i heretykami. Moi wrogowie, aby was oszukać i choć większość z nich doskonale zdaje sobie sprawę z tego Kim Ja Jestem, za wszelką cenę dążą do tego, żebyście Mnie odrzucili. Musicie pozostać jak małe i ufne dzieci, gdy Mnie wołacie, a poprowadzę was Drogą do Mojego Królestwa. Będę chronił was wszystkich, którzy w pełni ufacie Mojej Miłości i Mojej Świętej Woli. Dopiero wtedy będę mógł interweniować, aby zgładzić Moich wrogów i szerzyć Prawdę tak, aby w tym nowym świecie, który nadchodzi mogło zamieszkać każde dziecko Boże.
Zaufanie, wiara, nadzieja i miłość są niezbędne, jeśli macie znaleźć siłę, by pozostać u Mego Boku. Miłość do Mnie, bez stawiania warunków, przysporzy wam wiele Łask w wędrówce do Mojego Chwalebnego Królestwa - świata, który nie będzie miał końca.
Wasz umiłowany Jezus


28th January 2015, 17:00 - The Holy Bible will become almost impossible to find

My dearly beloved daughter, I have been cast into the wilderness and feel wretched in My Grief at the way in which Christianity is being vilified in the world.
My Voice is but just a whisper amidst the roar of the beast and those who despise Me. These voices of discontent will multiply and drown out the Word, which came from My Life. Heretics, pagans, false visionaries and prophets, traitors and lovers of molten gold will rise in unison to rebel against Me. Those who follow in My Footsteps will be downtrodden and laden with the weight of My Cross and will have to climb a steep mountain if they are to hold dear all that they were taught by Me.
The Holy Bible will become almost impossible to find before it will become extinct. Every attempt to deny God will be made until the Word is replaced by the doctrine of darkness. Those of you who believe in Me, your Jesus, must never succumb to anything which does not come from Me. Only I safeguard you against harm and it is only through Me that you will find Eternal Salvation.
Be careful of false prayers you may be presented with for they will not be inspired by the Holy Spirit and are to be avoided. A small word, a little phrases or simple omission, here and there, can turn a prayer into a falsity. Evil is a silent killer of the spirit and is not easy to identify when it is disguised as being the Truth. It is time to weed out your garden and remain true to all that I taught you for anything else is irrelevant and can cause you to lose your faith.
Faith in Me and trust in My Promise to come again, in Great Glory, must never be shoved aside in favour of the titillation of false prophets, sorcerers, pagans and heretics. My enemies are working hard to deceive you and most of them are perfectly aware as to Who I Am but they want you to reject Me, whatever the cost. You must remain as a small and trusting child when you call on Me and I will lead you along the Way to My Kingdom. I will protect all of you who trust completely in My Love and My Holy Will. Only then can I intervene to wipe away My enemies and spread the Truth so that the new world to come can be inhabited by every child of God.
Trust, faith, hope and love are important if you are to find the strength to remain by My Side. Love for Me, without condition, will gain you great Graces along your journey to My Glorious Kingdom - the world which will have no end.
Your beloved Jesus