Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


04.02.2015, 20:06 - Wkrótce niebo rozdzieli się i Ogień Ducha Świętego znajdzie się nad wami

Moja szczerze umiłowana córko, ogromna jest w tym czasie nienawiść do wszystkich dobrych rzeczy, które pochodzą od Boga, włącznie z Jego Świętym Słowem. Miłość w sercu człowieka, która w sposób naturalny jest obecna w duszy każdego dziecka przychodzącego na świat, oziębła w sercach ludzkości.
Dobroczynność i miłość wzajemna uleciała i jak przepowiedziano, człowiek zwróci się przeciwko swojemu bratu, siostrze, ojcu, matce i bliźniemu, gdy ostateczna bitwa o dusze sięgnie zenitu. Dobrzy, cisi i pokorni będą deptani, a złośliwcy o duszach pozbawionych miłości, będą tyranizowali tych, którzy ośmielą się mówić Prawdę.
Mój Ojciec, z którego Świętego Rozkazu przemawiam do świata, polecił Mi wydać to ostrzeżenie. Przygotujcie się na spotkanie ze Mną, gdyż wkrótce niebo rozdzieli się i Ogień Ducha Świętego znajdzie się nad wami. Ci o wrażliwych sercach, których dusze są pełne miłości do innych zostaną nagrodzeni Darami, które tego dnia Ja przyniosę ze sobą. Do pozostałych mówię to. Za każde nikczemne działanie, słowo lub uczynek, którego się dopuściliście wobec innych i za ból, który im zadaliście, doświadczycie bólu waszych nieprawości, tak jak są one widziane Moimi Oczami. Ponieważ tak wielu będzie w szoku, gdy zobaczą stan swoich dusz, proszę, abyście się nie lękali. Po prostu zaufajcie Mojemu Miłosierdziu. Nie przychodzę, by was karać czy sądzić, ale by obudzić w was miłość do Mnie, którą utraciliście.
Przyjdźcie wszyscy, gdyż czas Interwencji Boga jest bliski, a tym, którzy przygotują swoje dusze, poprzez akt pojednania i Spowiedzi, oszczędzony będzie ból oczyszczenia.
Wasz Jezus


4th February 2015, 20:06 - Soon the skies will split and the Fire of the Holy Spirit will be upon you

My dearly beloved daughter, the hatred against all good things which come from God, including His Holy Word, is intense at this time. Love in the hearts of man, which is naturally present in the soul of every child born into the world, has turned cold in the hearts of humanity.
Charity and love for one another has evaporated and, as foretold, man will turn against his brother, sister, father, mother and neighbour as the final battle for souls reaches its pinnacle. The good, the meek and the humble will be trodden upon and those with malice and a lack of love in their souls, will bully those who dare to speak the Truth.
My Father, by whose Holy Command I speak to the world, has instructed Me to issue this warning. Prepare to face Me for soon the skies will split and the Fire of the Holy Spirit will be upon you. Those with tender hearts and whose souls are filled with love for others will be rewarded with the Gifts I will bring with Me on that day. To the others I say this. For every wicked act, word or deed you are guilty of and for the pain you have inflicted on others, you will experience the pain of your iniquities as seen through My Eyes. Because so many will be shocked when they see the state of their souls I ask that you do not fear. Simply trust in My Great Mercy. I am coming not to punish or judge you but to awaken within you the love that you have lost for Me.
Come all of you the time for God's Intervention is close and those who prepare their souls, through the act of reconciliation and Confession, will be spared the pain of purification.
Your Jesus