Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


10.02.2015, 14:36 - Matka Zbawienia: Módlcie się o ochronę Kościoła mojego Syna na ziemi

Moje kochane dzieci, ważne jest, abyście wszyscy odmawiali Modlitwy Krucjaty i mój Najświętszy Różaniec jako część swoich codziennych modlitw. Możecie wybrać dowolne modlitwy, niekoniecznie wszystkie modlitwy, lecz według waszego uznania. Mój Najświętszy Różaniec powinien być odmawiany codziennie, przeciwko wpływowi złego ducha.
Modlitwa zbliża was do Boga i chroni dusze tych wszystkich, którzy zwracają się o pomoc do mojego Syna przeciwko władzy oszusta. Modlitwa jest najpotężniejszą bronią przeciwko złu i nigdy nie należy lekceważyć jej siły.
Módlcie się o ochronę Kościoła mojego Syna na ziemi i proście mojego Syna, aby obdarzył Miłosierdziem każdego, kto próbuje go ukrzyżować. Ten Kościół - Ciało i Świątynia mojego Syna - to droga, przez którą cała chwała będzie oddana Bogu. Nauczanie, Słowo i Eucharystia, to znaczy Ciało i Krew mojego Syna, Jezusa Chrystusa, były Darami danymi ludzkości dla zbawienia dusz. Musicie strzec Prawdy i przygotować się do przyjęcia Miłosierdzia mojego Syna.
Przynaglam was, abyście modlili się za dusze, które zaprzeczają Prawdzie i błagajcie mojego Syna, aby wylał swoje Miłosierdzie na ich dusze. Mój Syn jest Życiem. Wszelkie Życie pochodzi od Niego. Odrzucając mojego Syna, nie otrzymacie życia w Jego Królestwie, które nadejdzie.
Mój Syn prosi mnie, abym błagała o wasze modlitwy za dusze tych, którzy Go odrzucają. On wysłucha modlitw, jakie ofiarujecie za wszystkich swoich bliskich i za tych, którzy nie będą w stanie przyjąć Światła, kiedy zaświeci ono jak latarnia i okryje ludzkość.
Dusze, które są rozświetlone miłością i pokorą, niezbędnymi do przyjęcia mojego Syna, uradują się. Ci, z ciemnościami w duszach będą unikali tego Światła, ponieważ ujrzenie Prawdy będzie dla nich bolesne. Teraz i każdego dnia od tej chwili módlcie się z całego serca za te dusze, które najbardziej potrzebują Miłosierdzia Mojego Syna.
Bez waszych modlitw wielu będzie utraconych i na wieczność będą usychali z tęsknoty za przebywaniem w obecności mojego Syna, ale nigdzie nie będą mogli Go odnaleźć.
Zostawiam was z moją miłością, moją ochroną i moim pokojem. Proszę, odpowiedzcie na moje wezwanie do ratowania dusz.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


10th February 2015, 14:36 - Mother of Salvation: Pray for the protection of my Son's Church on earth

My dear children it is important that all of you recite the Crusade Prayers and My Most Holy Rosary as part of your daily prayers. You may choose whichever prayers that you select, not necessarily every prayer, but those which are according to your desire. My Most Holy Rosary must be recited daily against the influence of the evil one.
Prayer brings you closer to God and protects the souls of all those who request the help of my Son against the power of the deceiver. Prayer is the greatest weapon against evil and you must never underestimate the power that it yields.
Pray for the protection of my Son's Church on earth and ask my Son to grant Mercy to every one who tries to crucify it. This Church - the Body and the Temple of my Son - is the path through which all glory will be given to God. The Teachings, the Word and the Holy Eucharist, that is the Body and the Blood of my Son, Jesus Christ, were Gifts given to humanity for the salvation of souls. You must uphold the Truth and prepare to accept my Son's Mercy.
I urge that you pray for souls who refute the Truth and beg my Son to pour His Mercy over their souls. My Son is Life. All Life comes from Him. Reject My Son and you will not sustain life in His Kingdom to come.
My Son has asked me to plead for your prayers for the souls of those who will reject Him. He will hear the prayers you offer up for all of your loved ones and for those who will be unable to accept the Light when it shines like a beacon and covers humanity.
The souls who are alight with the love and humility, necessary to receive my Son, will rejoice. Those with darkness in their souls will shun the Light as they will find it painful to see the Truth. Pray with all your hearts for the souls who are in most need of my Son's Mercy now and every day from now on.
Without your prayers many will be lost and they will pine for eternity, for the company of my Son, but He will be nowhere for them to find.
I leave you with my love, my protection and my peace. Please respond to my call for the salvation of souls.
Your beloved Mother Mother of Salvation