Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


04.03.2015, 22:12 - Moi wierni wyświęceni słudzy, którzy pozostaną wierni Mojemu Słowu, powstaną i poprowadzą was

Moja szczerze umiłowana córko, Mój Głos został stłumiony przez ducha ciemności w czasie, gdy ludzkość najbardziej Mnie potrzebuje.
Walka duchowa jest zacięta i Moje Królestwo toczy ją przeciwko siłom złego ducha. Jednak wiele osób nie jest świadomych tego faktu, ponieważ zły duch rozlewa nową fałszywą doktrynę, która z pozoru będzie wyglądała na popularną, podziwianą, gorąco przyjmowaną i oklaskiwaną przez tych, którzy twierdzą, że głoszą Moje Słowo, ale którzy nie należą do Mnie.
Zły duch jest ostrożny, sprytny i przebiegły, więc gdy jego pomocnicy przedstawiają nowe podejście do Mojego Nauczania, możecie być pewni, że zostanie to opakowane w godny podziwu sposób, tak by było ono postrzegane jako słuszne. Moc Moich wrogów dławi wiarę Mojego ludu i nie widzą oni tego, co mają przed sobą.
Zamieszanie nie pochodzi ode Mnie. Moje Słowo jest jasne, Moje Nauczanie jest na wieczność. Ludzkość przyjęła humanizm i ateizm jako substytut Mnie. Zostałem odrzucony, a Moje Słowo jest tolerowane tylko częściowo, a pozostałe części zostały przekręcone, by dopasować je do potrzeb grzeszników, którzy chcą usprawiedliwić swoje winy. Mogą oni pośród siebie akceptować herezję, ale Ja Jestem wszechwidzący i będę sądził chrześcijan stosowne do sposobu, w jaki odrzucili oni Moje Słowo i zaakceptowali działania, które są przeciwko Mnie.
Chrześcijanie w świecie są szybko wykluczani ze społeczeństwa i będą cierpieli wielkie trudności ze względu na nienawiść, która istnieje w świecie wobec Mnie. Ja Jestem pogardzany przez tych, którzy kiedyś Mnie znali, ale teraz Mnie odrzucają. Ja Jestem ledwo tolerowany przez tych, którzy wiedzą, Kim Ja Jestem, ale którzy odrzucają niektóre z Moich Nauk, ponieważ Prawda jest dla nich niewygodna.
Wielu mnie unikało podczas Mojego Czasu na ziemi, a zwłaszcza te pyszne dusze, które kierowały Moją Owczarnią w świątyniach. Głosili Słowo Boże, ale nie lubili słuchać Prawdy z Moich Ust, Prawdziwego Mesjasza.
I dziś istnieją tacy Moi niewierni słudzy, którzy nie trzymają się Prawdy. Wielu z nich już nie akceptuje Mojego Świętego Słowa, które jak woda źródlana pozostaje krystalicznie czyste. Oni zamulają tę wodę, która tryska z Ducha Świętego, a niewinne dusze będą ją piły. Prawda zostanie zniekształcona i wielu będzie musiało przełknąć doktrynę ciemności, która będzie świeciła jasno, jak błyszcząca gwiazda. Ta nowa fałszywa doktryna nie będzie miała nic wspólnego ze Mną i tylko ci, którzy wierzą w Świętą Ewangelię i którzy nie godzą się od niej odstąpić, znajdą Życie Wieczne.
Przyszedłem przynieść wam Prawdę, by was uratować, a wy ukrzyżowaliście Mnie za to. Jednak przez Moją Śmierć na Krzyżu, pokonałem śmierć. Wszystko, co zrobiłem, było dla was i wszystko, co pochodzi z Mojego Zwycięstwa nad śmiercią jest wasze. Życie ciała staje się wasze, kiedy uwierzycie we Mnie, a wasze dusze żyć będą wiecznie. Gdy odrzucicie Mnie przed Moim Powtórnym Przyjściem, nie będziecie gotowi, by Mnie przyjąć. Gdy przyjmiecie kłamstwa, choć znacie już Prawdę Mojego Słowa, wpadniecie w rozpacz. A teraz Ja mam być krzyżowany ponownie i tym razem prawie nie będzie żałoby po Moim Ciele - Moim Kościele - bo do czasu, kiedy przyjdę tego Wielkiego Dnia, opuścicie Mnie. Zostanę zapomniany, ale oszust będzie wielbiony, czczony i witany po królewsku, gdy Ja będę leżał w rynsztoku i będą po Mnie deptali.
Tylko przez Moc Ducha Świętego Moi prawdziwi naśladowcy będą w stanie wytrwać w walce o dusze i Ja daję wam wszelkie Łaski, by otworzyć wam oczy na Prawdę i nie dopuścić, byście padli ofiarą oszustwa.
Moi wierni wyświęceni słudzy, którzy pozostaną wierni Mojemu Słowu, powstaną i poprowadzą was Drogą Prawdy. Ci Moi dzielni wyświęceni słudzy otrzymają nadzwyczajne Łaski, aby umożliwić chrześcijanom wyraźnie dostrzeżenie różnicy między dobrem a złem. Wy wszyscy nabierzcie otuchy i wiedzcie, że Łaski te są obecnie wylewane na te Moje sługi, ponieważ bez ich przywództwa trudno będzie wam głosić Prawdę.
Kocham was wszystkich. Nigdy was nie opuszczę. Przyciągam was do Siebie i zachęcam do odmawiania Moich Modlitw Krucjaty, by otrzymać Błogosławieństwa, które są konieczne w tej wędrówce, która was czeka. Duch Święty spoczywa na was i zostaniecie napełnieni każdym możliwym Darem, dla podtrzymania waszego oddania dla Mnie.
Zawsze wołajcie do Mnie o pomoc; żebym dał wam odwagę, siłę i zdolność do traktowania waszych wrogów z miłością i współczuciem, co jest niezbędne, jeśli chcecie stać się Moimi prawdziwymi uczniami. Kochać Moich wrogów, nie znaczy przyjąć herezję. Proszę także, abyście nie brali udziału w czymkolwiek, co łączyłoby się z nienawiścią w Moje Święte Imię.
Głoście Moje Słowo. Nie ma żadnej potrzeby go bronić.
Wasz umiłowany Jezus Chrystus
Zbawiciel i Odkupiciel całej Ludzkości


4th March 2015, 22:12 - My loyal sacred servants, who remain true to My Word, will rise and guide you

My dearly beloved daughter, My Voice has been suppressed by the spirit of darkness at a time when humanity needs Me the most.
The spiritual battle is a fierce one and is being fought by My Kingdom against the forces of the evil one. Yet, many people are oblivious to this fact because the spirit of evil is pouring out a new false doctrine which, on the surface, will be seen to be popular, admired, welcomed and applauded by those who profess to speak My Word but which is not of Me.
The evil one is careful, cunning and devious and so, when his agents present a new approach to My Teachings, you can be sure that it will be dressed up in an admirable way that will be seen to be just. The power of My enemies is strangling the Faith of My people and they do not see what is being placed before them.
Confusion does not come from Me. My Word is clear, My Teachings infinite. Humanity has embraced humanism and atheism as a substitute for Me. I have been discarded and My Word is tolerated only in some parts, while the other parts have been twisted to suit the needs of sinners who want to justify their iniquities. They may condone heresy amongst themselves but I Am all seeing and I will judge Christians by the way they reject My Word and by the actions they embrace, which are against Me.
Christians are being quickly ostracised in the world and they will suffer great hardship because of the hatred that exists in the world against Me. I Am despised by those who once knew Me but, who have now rejected Me. I Am barely tolerated by those who know Who I Am but who dismiss some of My Teachings because the Truth makes them uncomfortable.
I was shunned by many during My Time on earth and especially those proud souls who led My Flock in the temples. They preached the Word of God but did not like to hear the Truth from My Lips, the True Messiah.
Today there are disloyal servants of Mine who fail to adhere to the Truth. Many of them no longer accept My Holy Word, which like the waters of a spring remains crystal clear. They have muddied the water, which pours forth from the Holy Spirit and innocent souls will drink it. The Truth will be distorted and many will be forced to swallow the doctrine of darkness, which will shine brightly, like a dazzling star. This new false doctrine will have nothing to do with Me and only those who believe in the Holy Gospel, and who refuse to deviate from it, will find Eternal Life.
I came to bring you the Truth to save you and you crucified Me for doing so. Yet, through My Death on the Cross, I defeated death. Everything I did was for you and everything that comes from My Victory over death is yours. Life of the body becomes yours when you believe in Me and your soul will live forever. Reject Me before My Second Coming and you will not be ready to receive Me. Should you embrace lies, though you already know the Truth of My Word, you will fall into despair. And now, I Am to be crucified once more and this time there will be little mourning for My Body - My Church - for you will have deserted Me by the time I come on the Great Day. I will have been forgotten about but the impostor will be idolised, worshipped and greeted like royalty, while I will lie in the gutter and be trampled upon.
Only by the Power of the Holy Spirit will My true followers be able to withstand this battle for souls and I Am giving you every Grace to open your eyes to the Truth and to prevent you from being devoured by deceit.
My loyal sacred servants, who remain true to My Word, will rise and guide you on the Path of Truth. These brave sacred servants of Mine will receive extraordinary Graces to enable Christians to see clearly, the difference between right and wrong. Take heart all of you and know that these Graces are now being poured upon these servants of Mine, for without their leadership you would find it difficult to proclaim the Truth.
I love you all. I will never desert you. I draw you to Me and urge you to recite My Crusade Prayers to receive the Blessings, which are necessary for this journey ahead of you. The Holy Spirit rests upon you and you will be filled with every Gift possible to sustain your devotion to Me.
Call on Me always to help you; to give you courage, strength and the ability to treat your enemies with the love and compassion that is needed if you are to become a true disciple of Mine. By loving My enemies does not, mean, however, that you accept heresy. I also ask that you refuse to engage in any kind of hatred in My Holy Name.
Proclaim My Word. There is no need to defend it.
Your beloved Jesus Christ
Saviour and Redeemer of all Humanity