Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


06.05.2015, 22:31‬ - ‪Nigdy przedtem od czasu Mojego Ukrzyżowania, chrześcijaństwo nie cierpiało takiego prześladowania‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Moja szczerze umiłowana córko, w tym czasie, gdy Święte Słowo Boże jest rozrywane, Moje Łzy spływają wielkimi strugami.‬
‪Miłość do Mnie, Jezusa Chrystusa zanika, a duch Mojego Kościoła usycha tak, że wkrótce stanie się niczym więcej jak pustynią.‬ ‪Będzie on pozbawiony życia i tylko prawdziwi wierni w Moim Kościele będą utrzymywali stałe bicie Serca Mojej Miłości, podczas gdy wszystko inne, co go otacza, będzie usychało wraz wysysaną z niego każdą kroplą życia.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‪Nigdy przedtem, od czasu Mojego Ukrzyżowania, chrześcijaństwo nie cierpiało takiego prześladowania z powodu pogardy wobec Słowa Bożego.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‪Wszystko, co jest uważane za święte w Królestwie Niebieskim Mojego Ojca jest dziesiątkowane przez człowieka, którego serce już nie odczuwa miłości do swojego Stwórcy, Boga Najwyższego.‬ ‪Ci, którzy pozostają Mu wierni i którzy kochają Go i miłują, będą odczuwali Jego Ból w swoich sercach, przeszywający jak miecz, który zadaje straszliwe cierpienia, ale nie zabija.‬ ‪Ci z prawdziwą miłością do Boga, nie będą w stanie oddzielić się od Niego, ponieważ są z Nim złączeni pępowiną, której nie da się odciąć. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‪Bóg przez swoje Miłosierdzie zniszczy swoich wrogów, którzy próbują ukraść dusze tych, których imiona znajdują się w Księdze Życia.‬ ‪Mój Czas już prawie dla was nadszedł.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‪Nigdy nie traćcie nadziei ani nie rozpaczajcie, gdy będziecie świadkami działań Mojego wroga i szybkości z jaką jego przebiegłe i nikczemne metody działania są akceptowane przez nic nie podejrzewające dusze.‬ ‪Jestem przede wszystkim Bogiem Wielkiej Cierpliwości, a Moje Miłosierdzie zostanie obficie wylane na ludzki rodzaj pośród płomieni Mojej Miłości.‬ ‪Te płomienie wzbudzą odnowę wiary we Mnie u tych, którzy odpadli ode Mnie, jak również zniszczą szatana i każdego demona i upadłego anioła, którzy trzymają jako zakładników te dusze, które należą do Mnie, ale które oddzieliły się ode Mnie.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‪Mój Czas nadejdzie, ale najpierw świat zobaczy znaki przepowiedziane w Księdze Apokalipsy i Księdze Prawdy.‬ ‪Nie bójcie się Mnie.‬ ‪Przygotujcie się na Mnie.‬ ‪Odrzućcie fałszywe obietnice składane przez Moich wrogów.‬ ‪Zawsze pozostańcie wierni Mojemu Słowu.‬ ‪Moi wrogowie nie będą mieli udziału w Moim Królestwie.‬ ‪Moi ukochani wierni, w tym ci, którzy będą Mnie wzywali podczas Ostrzeżenia, nigdy nie umrą, ponieważ do nich należy Nowe Królestwo - Moje Królestwo - to, które zostało obiecane Mnie, Mesjaszowi, Królowi na wszystkie czasy - świat bez końca.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‪Dla tych, którzy reprezentują Mnie na tej ziemi, by głosić Prawdę, może to być czas zamętu, podziału, smutku i tęsknoty.‬ ‪Jednak wiedzcie o tym.‬ ‪Ja Jestem Prawdą.‬ ‪Prawda nigdy nie umiera.‬ ‪Moje Królestwo jest wieczne, a wy, Moje ukochane dzieci, należycie do Mnie.‬ ‪Przyjdźcie.‬ ‪Trzymajcie się blisko Mnie.‬ ‪Poprowadzę was do waszego prawowitego dziedzictwa.‬ ‪Ufajcie Mi.‬ ‪Posłuchajcie Mnie w tych Orędziach - Księdze Prawdy.‬ ‪Jest to dar Boga dla was, abyście nigdy nie zapomnieli Mojej Obietnicy ponownego przyjścia, by sądzić żywych - tych, którzy żyją na tej ziemi, jak i tych, którzy umarli w Mojej Łasce.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‪Pokażę teraz wszelkiego rodzaju znaki na całym świecie.‬ ‪Ci, którzy są pobłogosławieni darem Ducha Świętego, będą wiedzieli, że zostały one zesłane z Rozkazu Mojego ukochanego Ojca.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‪Idźcie w pokoju.‬ ‪Słuchajcie Mnie tylko przez te orędzia w obecnym czasie.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‪Kocham was wszystkich serdecznie i upominam się o was, bo jesteście Moi.‬ ‪Niech żaden człowiek nie próbuje ukraść Mi ani jednej duszy, bo będzie cierpiał wieczne męki za swoje czyny.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‪Wasz Jezus‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬


6th May 2015, 22:31 - Never before, since My Crucifixion, has Christianity endured such persecution

My dearly beloved daughter, My Tears flow in great torrents at this time as the Holy Word of God is being torn asunder.
Love for Me, Jesus Christ, has dissipated and the spirit of My Church is drying up so that, soon, it will become but just a desert. It will be bereft of life and only the true faithful among My Church will keep the Heart of My Love beating steadily, while everything else, which surrounds it, will become dehydrated with every ounce of life sucked from it.
Never before, since My Crucifixion, has Christianity endured such persecution because of contempt against the Word of God.
All that is held sacred in My Father’s Heavenly Kingdom is being decimated by man, whose heart no longer feels love for his Creator God the Most High. Those who remain faithful to Him, and who love and cherish Him, will feel His Pain within their hearts like a sword, which pierces and inflicts terrible suffering but which will not kill. For those with true love for God will be unable to separate from Him because they are attached to Him by an umbilical cord, which cannot be severed.
God, through His Mercy, will destroy His enemies who try to steal the souls of those whose names are contained in the Book of Life. My Time is almost upon you.
Never give up hope or despair, when you witness the work of My nemesis and the speed by which his cunning wicked ways are accepted by unsuspecting souls. I am firstmost a God of Great Patience and My Mercy will be poured over the human race in abundance amidst the flames of My Love. These flames will instil a renewal of faith in Me by those who have fallen away from Me, just as they will destroy Satan and every demon and fallen angel who hold hostage those souls who belong to Me,but who have separated from Me.
My Time will come, but not before the world will see the signs foretold in the Book of Revelation and the Book of Truth. Do not fear Me. Prepare for Me. Reject the false promises made by My enemies. Remain true, always, to My Word. My enemies will have no part in My Kingdom. My beloved faithful, including those who call out to Me, during the Warning, will never die. For theirs is the New Kingdom – My Kingdom – the One promised to Me, the Messiah, the King for all time – a world without end.
This may be a time of confusion, division, sadness and a longing for those who represent Me on this earth to proclaim the Truth. But know this. I Am the Truth. The Truth never dies. My Kingdom is eternal and you, My beloved children, belong to Me. Come. Stay close to Me. I will lead you to your rightful inheritance. Trust in Me. Listen to Me through these Messages – the Book of Truth. It is God’s Gift to you so that you will never forget My Promise to come again to judge the living – those alive on this earth as well as those who died in My Favour.
I will show signs of every kind all over the world now. Those who are blessed with the Gift of the Holy Spirit, will know they have been sent to you by the Command of My beloved Father.
Go in Peace. Listen to Me only through these messages at this time.
I love you all dearly and I have claimed you as Mine. Let no man attempt to steal one single soul from Me, for he will suffer eternal torment for his actions.
Your Jesus