Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


08.11.2010, 15:30 - Pierwsze Orędzie od Maryi Panny

Otrzymane w domu po odmówieniu Różańca. Orędzie zapowiada przyszłe proroctwa, które wizjonerka ma jeszcze otrzymać osobiście. Wizjonerka nie miała w tym momencie pojęcia, o uczynienie czego jest proszona.
Moje dziecko, masz do wykonania odpowiedzialne zadanie i nie wolno ci pozwolić, żeby ktokolwiek cię powstrzymał. Prawda musi wyjść na jaw. Zostałaś wybrana do wykonania tego Dzieła. Moje dziecko, bądź silna. Szukaj u Boga w górze prowadzenia, aby wykonać to Moje Dzieło.
Masz wszystkich świętych, którzy pracują z tobą. Wszystkie postacie*, które widziałaś, mają ci pomóc rozpowszechniać Moje niezmierzone Orędzia, aby cały świat je usłyszał. Jesteś prowadzona. Nie będzie to dla ciebie łatwe, ale ty lubisz się zmagać. Wszystko, co się dzieje, zostało przepowiedziane. Jesteś narzędziem w przekazywaniu Słowa Boga do wszystkich Jego dzieci.
Nigdy nie zapomnij, Bóg kocha wszystkie Swoje dzieci, łącznie z tymi grzesznikami, którzy Go obrazili. Błagaj o Miłosierdzie dla was wszystkich i każdego z osobna. Rodzina święta zjednoczy się na nowo.
Przerwa. W tym momencie byłam zaskoczona, więc zapytałam Matkę Bożą: Czy ja to dobrze zrozumiałam? Ona uśmiechnęła się delikatnie i kontynuowała.
Weź swój długopis, zgadza się, i rozpowszechniaj Prawdę, zanim będzie za późno.
Te Orędzia mają Boskie pochodzenie i należy je uszanować. Ufam, że dopilnujesz, aby były skutecznie przekazywane niewierzącemu światu. Najważniejsze jest, abyś pozostała silna, dla Mojego umiłowanego Syna. Wiem, że cierpisz dla Niego, z Nim i przez Niego. Raduj się, ponieważ jest to dobre. Jesteś błogosławiona, Moje dziecko, że zostałaś wybrana do tego Dzieła. Bądź silna.
Módl się każdego dnia o prowadzenie. Z upływem czasu staniesz się silniejsza. Nie lękaj się. Każdego dnia jestem z tobą i twoją rodziną. Jesteś napełniana Duchem Świętym, abyś mogła odsłonić prawdę o planie Mojego Ojca na ziemi.
Moje dziecko, porzuć swoje wątpliwości. Nie wymyślasz sobie tego Boskiego Orędzia. To, co zostało przepowiedziane w Piśmie, wkrótce ma się dokonać.
Módl się za wszystkie dzieci Boże. Mój najmilszy Syn tak bardzo cierpi każdego dnia. Jest udręczony ludzkimi grzechami. Jego cierpienie osiągnęło niespotykany poziom, jakiego nie doświadczył od Swojej Śmierci na Krzyżu.
Masz energię i ducha potrzebne, by z Bożym błogosławieństwem wykonać swoją Misję. Twoje oczyszczenie się zakończyło. Jesteś gotowa do walki, która cię czeka.
Idź teraz, Moje dziecko. Włóż swoją zbroję. Stań z głową uniesioną wysoko i pomóż walczyć ze złym duchem. Nie rozpaczaj, jeśli od czasu do czasu poczujesz się osamotniona. Masz wszystkich aniołów i świętych - łącznie z papieżem Janem Pawłem II, świętą Faustyną i świętym Józefem - prowadzących cię na każdym kroku tej drogi.
Dziękuję ci, Moje dziecko, za wiarę, którą okazałaś. Jesteś wojownikiem i jesteś bardzo umiłowana przez Boga Ojca i Mojego najmilszego Syna. Jesteś jedno z Jezusem, a twoja ręka jest prowadzona przez Ducha Świętego.
Idź teraz, Moje dziecko, aby wykonać to Dzieło, wykorzystując wszystkie dostępne ci narzędzia, w tym najważniejszym czasie w historii ludzkości.
Niech cię Bóg błogosławi, Moje dziecko.
Twoja kochająca Matka w Chrystusie
Maryja, Królowa ziemi
*Postacie, o których mowa, to różni święci, którzy ukazali się wizjonerce podczas prywatnego objawienia, ale ona aż do późniejszej chwili nie wiedziała, kim byli. Zidentyfikowani zostali święty papież Jan Paweł II, święta Faustyna i święty Józef; dwie inne postacie pozostają nierozpoznane.


8th November 2010, 15:30 - First Message from the Virgin Mary

Received Monday 8th November 2010 3.30pm after saying the Rosary at Home
(Announcing the future prophecies still to be received by private visionary, who had no idea as to what she was being asked to do at this point.)
My child, you have a responsible job to do and you must not let anyone stop you. The Truth has to get out. You have been chosen to do this Work. My child, stay strong. Look to God above for guidance to do my Work.
You have all the saints working with you. The figures* (see end of Message) you saw are all there to help you spread my infinite Messages, for all the world to hear. You are being guided. You won't find it easy, but you love to persevere. What is happening has all been foretold. You are an instrument in communicating the Word of God to all of His children.
Never forget, God loves all His children, including those sinners who have offended Him. Beg for Mercy for each and every one of you. The Holy Family will reunite. (Pause.... at that point I was surprised, so I asked Our Lady, "Have I got this part right?" She smiled gently and continued...)
Pick up your pen, that's right, and spread the Truth, before it is too late.
These Messages are of Divine Origin and must be respected. I trust you to make sure that they are delivered effectively to a disbelieving world. It is most important that you stay strong for my beloved Son. I know you suffer for Him, with Him and through Him. Rejoice, because this is good. You are blessed, my child, to have been chosen for this Work. Stay strong.
Pray for guidance every day. You will get stronger as time goes by. Do not fear. I am with you and your family every day. You are being filled with the Holy Spirit, so that you can unveil the Truth about my Father's plan on Earth.
My child, cast your doubts aside. You are not imagining this Divine Message. Scriptures, foretold, are about to unfold.
Pray for all God's children. My dearly beloved Son hurts so much every day. He is tormented by the sins of man. His suffering has reached unprecedented levels, not experienced since His death on the Cross.
You have the energy and spirit required with God's blessing, to carry out your Mission. Your purification is complete. You are ready for the battle that awaits you.
Go now, my child. Put on your armour. Stand with your head held high and help fight the evil one. Do not despair, from time to time, if you feel isolated. You have all the angels and saints - including Pope John Paul II, Saint Faustina and Saint Joseph guiding you every step of the way.
Thank you, my child, for the faith you have shown. You are a fighter and very much loved by God the Father and my dearly beloved Son. You are one with Jesus and your hand is being guided by the Holy Spirit.
Go now, my child, to do the Work using all the tools available to you at this most important time in the history of mankind. God bless you, my child.
Your loving Mother in Christ Mary Queen of the Earth
* The figures referred to are the images of various saints who appeared to the visionary during the private apparition, but she had no idea as to who they were until later, other than those identified above, e.g., Pope John Paul II, Saint Faustina and Saint Joseph and two other figures, which are unidentified.