Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


11.11.2010, 12:20 - Drugie Orędzie od Maryi Panny

Ty, Moje silne dziecko Boga, jesteś bardzo wyjątkowa. Zawsze będę z tobą pracowała, bo widziałaś tutaj na ziemi obie strony życia. Ty, Moje dziecko, musisz zrozumieć, o co chodzi w Dziele Bożym. Błogosławię cię, Moja umiłowana, i dziękuję ci.
Tak, Moje słodkie dziecko, otrzymałaś Łaski na potrzeby twojego Dzieła. W momencie, gdy Duch Święty wstąpił do twojej duszy, byłaś gotowa do Dzieła.
Moja bezwarunkowa Miłość do ciebie uczyni cię silniejszą w miarę upływu dni. Proszę, nie martw się, bo to jest negatywne uczucie, które będzie cię tylko powstrzymywać. Módl się każdego dnia do Mnie, twojej wiecznej Matki. Nigdy cię nie opuszczę ani nie zawiodę w tym Dziele. Ty, Moje słodkie dziecko, otrzymałaś bardzo szczególny Dar i teraz musisz z niego korzystać w tobie tylko wiadomy sposób. Tak, Moje dziecko, rozumiem, że jest to dla ciebie w tym czasie bardzo przerażające. Bądź zawsze pewna, że jestem z tobą na każdym kroku twojej wędrówki. Pokój z tobą.
W twoim sercu będę mieszkać zawsze. Błogosławię cię, Moje dziecko, i dziękuję ci za odpowiedź.
Matka pokoju i nadziei


11th November 2010, 12:20 - Second Message from the Virgin Mary

You, my strong child of God, are very special. I will always work with you, for you have seen both sides of life here on Earth. You, my child, have to comprehend what God's Work is all about. Bless you, my loved one, and thank you.
Yes, my sweet child, you have been given the graces for your Work. The moment the Holy Spirit entered your soul, you were ready to Work.
My unconditional Love for you will make you stronger as the days pass. Please don't worry, as it is a negative emotion and will only hold you back. Pray to me, your Eternal Mother, every day. I will never leave you or let you down with your Work. You, my sweet child, have been given a very special Gift and now you must use it in the way you only know how to. Yes, my child, I understand that this is very frightening for you at this time. Always be assured I Am with you every step on your journey. Peace be yours.
In your heart, I shall dwell, always. Bless you, my child, and thank you for responding. Mother of Peace and Hope