Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


21.11.2010, 01:30 - Nawrócenie

Dzisiaj, Moja córko, przynoszę Orędzie nadziei i pokoju do wszystkich Moich dzieci, które mogą odczuwać, że te Orędzia powodują lęk. Wiedzcie, że nawet ci z was, którym z trudem przychodzi wierzyć we Mnie, Mojego Ojca Przedwiecznego i Ducha Świętego, nie mogą się lękać. Wiele z was, Moje drogie dzieci, chce wierzyć, ale z powodu waszego rozumowania i logiki, za pomocą których oceniacie wszystkie rzeczy, opierając się na racjonalnym myśleniu, przychodzi wam z trudem wierzyć w nadprzyrodzoność.
Nie lękajcie się. Modląc się, nawet raz dziennie, i prosząc Moje Najświętsze Serce, aby wylało na was Moją Miłość, bardzo szybko poczujecie się inaczej. Wielu z was - ci, którzy mają nieokreślone przekonania - zazdrości innym z głęboką wiarą. Musicie zrozumieć, że kocham was wszystkich. Jak u rodzica, każdy z was zajmuje szczególne miejsce głęboko w Moim Sercu. Nigdy nie myślcie, że nie jesteście warci Mojej Miłości. Czy nie umiłowałem was do tego stopnia, że dobrowolnie oddałem za was Moje Życie, w nadziei, że otrzymacie drugą szansę, by powrócić do Mnie?
Dzieci, zawsze będziecie odepchnięci na bok przez innych za wyrażanie wiary w swojego Boskiego Stwórcę. Kiedy to się dzieje, pamiętajcie, że to jest coś, co za swoją miłość do Mnie człowiek musi cierpieć na tej ziemi. Nigdy nie pozwólcie, żeby ta wiara we Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela, słabła lub była ukryta przed tymi, którzy będą patrzeć na was z politowaniem.
Tak, wiele z Moich dzieci, pod wpływem ludzkiego rozumowania i logiki, celowo złożonych w ich zamkniętych duszach, będzie kwestionować wasze przekonania. Znieważając was, będą czuć się dodatkowo zakłopotani przez waszą wiarę, a choć nie przyznają tego publicznie, doświadczają ciekawskiej zazdrości. Ta zazdrość wynika z pewności, która zaczyna się w nich pojawiać, że wewnątrz ich dusz jest pustka. Bez względu na to, jak uporczywie patrzą wewnątrz siebie, nie mogą zrozumieć, dlaczego tak jest. Tymczasem wy, wierzący, będziecie przechodzić upokorzenie z powodu zawstydzonych oczu obserwatorów ze słabą wiarą lub w ogóle bez niej.
Nigdy się nie lękajcie ani nie czujcie zawstydzeni, by przyznawać się do miłości, którą macie w swoich sercach do Mojego Ojca Przedwiecznego. Bądźcie otwarci w swojej wierze. Dumnie nieście swoją miłość do Mnie, by wszyscy ją widzieli. Gdy tak czynicie, prowadzicie innych, dając przykład.
Nigdy nie próbujcie poprzez logiczne rozumowanie w agresywny sposób zbyt usilnie narzucać waszych przekonań niewierzącym. Zamiast tego pokażcie swoim braciom i siostrom miłość i wsparcie, nawet wtedy, gdy wiecie, że potrzebują prowadzenia. Kiedy zobaczą, że w tak bezpośredni sposób otwarcie i z radością w sercu wyrażacie swoją miłość do Mnie, zaczną się dziwić. Gdy prowadzicie innych, poprzez wasz przykład miłości, szacunku i dobrych uczynków, zostaną oni pociągnięci do Światła. Wielu początkowo nie zrozumie dlaczego. Ale z czasem, a zwłaszcza przez moc waszych modlitw, zaczną kroczyć ku Mnie.
Wzywam was wszystkich, byście się modlili o nawrócenie wszystkich dusz. W tym tych ludzi, którzy są wam osobiście znani, ale jak odczuwacie, potrzebują modlitw przez trudności, jakie napotykają w tym życiu. Módlcie się także o nawrócenie tych biednych dzieci, straconych dla Mnie przez ciemność, która ich zaślepia na Prawdę. Módlcie się szczególnie, ze współczuciem i miłością, za tych, którzy aktywnie podążają ścieżką zwodziciela. Oni bardziej niż ktokolwiek inny potrzebują waszych modlitw.
Powiedz wszystkim, którzy mają z tobą kontakt, o szczegółach dotyczących tego, jak każdy z nich może zostać odkupiony, nawet w momencie śmierci, poprzez odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia. Proszę, proszę, przekaż to każdemu, kto będzie słuchał. Nalegaj, jeśli się ośmielisz, aby to przeczytał i zapamiętał, bo jeśli to uczynisz, a on ją odmówi przed swoim ostatnim tchnieniem, będzie mógł zostać i zostanie przeze Mnie zbawiony.
Nigdy nie wstydźcie się krzyży, które nosicie
Nigdy nie czujcie się znieważeni, kiedy niewierzący wyśmiewają się z was lub robią sobie z was żarty, gdy się modlicie. Nigdy nie wstydźcie się krzyży, które nosicie dla ochrony. Nie ukrywajcie tych symboli miłości, którą darzycie Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela, Mojego Ojca Przedwiecznego i Ducha Świętego. Dumnie nosząc te oznaki świętej czci, będziecie prowadzić innych do Mnie. Pomimo zewnętrznej pogardy, której możecie doświadczyć od tych ludzi, wewnątrz zazdroszczą wam waszej wiary. Wielu z tych obserwatorów odczuwa w sobie dziurę pustki z powodu braku wiary. Modlitwa, Moje dzieci, może Mi pomóc zdobyć ich dusze. Odmówcie za nich tę modlitwę:
Mój drogi Panie, wznoszę ręce, prosząc Cię, byś wziął moich ukochanych braci i siostry w Swoje czułe Ramiona.
Pobłogosław ich Swoją Najdroższą Krwią i daj im potrzebną Łaskę, by mogli otrzymać Ducha Twojej Miłości, który poprowadzi ich do Zbawienia Wiecznego.
Kiedy wy, Moi wierzący, jesteście otwarcie wypytywani i oskarżani przez innych z powodu waszej wiary, najpierw mówcie to:
"Jestem wyznawcą Chrystusa, który przecierpiał Śmierć z rąk niewierzących. Z tego powodu, jako wyznawca Chrystusa, zawsze będę cierpiał upokorzenie ze strony innych, z powodu mojej miłości do Niego. To jest ten krzyż, który niosę, i jestem dumny z tego faktu. On, mój Zbawiciel, umarł nie tyko za moje grzechy, ale także za wasze".
Kiedy z dumą będą się chełpić z faktu, że są agnostykami czy ateistami, powiedzcie im to. Zapytajcie ich, czy nie czuliby się inaczej, gdyby ich życie na tej ziemi zbliżało się do końca. Wtedy dajcie im tę poradę. Na łożu śmierci pamiętajcie o tej modlitwie - Koronce do Bożego Miłosierdzia, nawet jeśli jesteście wciąż niepewni. Otwórzcie swoje serca i proście Mojego Ojca Przedwiecznego, aby wam przebaczył. Pamiętajcie o Mojej obietnicy. Jako Sędzia, a także jako wasz Zbawiciel, przebaczę wszystko - aż do ostatniego tchnienia każdego z Moich dzieci na tej ziemi. Powiedz im, aby modlili się mocno, tak by mogli otworzyć swoje serca chociaż raz.
Modlitwa prowadzi wszystkie Moje dzieci bliżej Mojego Królestwa na ziemi, kiedy Niebo i ziemia połączą się w jedno. Moc modlitwy będzie naprawdę zrozumiana tylko wtedy, kiedy Moje dzieci otworzą swoje serca i zawołają. Proście, a jeśli to jest Wolą Bożą, wasze modlitwy zostaną wysłuchane.
Nigdy nie odmawiajcie swoim dzieciom sakramentu chrztu
Na koniec, módlcie się za małe dzieci, swoich synów i córki, i za młodzież na świecie. Każde z nich zasługuje, aby pokazać mu Prawdę. Nie ukazano im prawdy o Bożej Miłości ani nie byli prowadzeni przez rodziców z powodu ciemności duchowej, która istnieje na ziemi przez ostatnie dwa dziesięciolecia. Nawet jeżeli wasza własna wiara jest słaba, to nie wymigujcie się od swojego rodzicielskiego obowiązku dania im dostępu do sakramentów, szczególnie chrztu. Nigdy nie bierzcie tego na siebie, by odmówić swojemu własnemu dziecku tego najważniejszego sakramentu. Wielu rodziców, którzy dumie trwają przy wykrzykiwaniu swoich poglądów wyrażających niewiarę, niszczy dusze swoich dzieci. Dajcie swoim dzieciom Dar sakramentów. Z czasem albo wam za to podziękują, albo się Mnie wyprą. To będzie zależało od nich. Odrzućcie Mnie, jeśli musicie, ale nie kradnijcie dusz Moich dzieci. Możecie być ich rodzicami na ziemi, ale one są dziećmi Mojego Ojca Przedwiecznego, Stworzyciela i Twórcy wszystkich rzeczy. Nie próbujcie zabrać ich ze sobą w ciemność. Zapamiętajcie raz jeszcze, że pomimo waszych własnych poglądów kocham was wszystkich.
Wasz Boski Zbawiciel i Sędzia
Jezus Chrystus, Syn Ojca Przedwiecznego


21st November 2010, 01:30 - Conversion

Today, My daughter, I bring a Message of hope and peace to all of My children who may feel that these Messages have represented fear. Know that, for even those of you who find it difficult to believe in Me, My Eternal Father and the Holy Spirit, you must not worry. Many of you, My dear children, want to believe, but because of your reasoning and logic, where you evaluate all things based on rational thinking, you will find it hard to believe in the supernatural.
Fear not. By praying, even just once a day and asking My Sacred Heart to pour out My Love on you, you will very soon feel differently. Many of you - those who are vague in your beliefs - envy others with a deep faith. You must understand that I love all of you. Like a parent, each of you holds a deep and special place in My Heart. You must never feel you are not worthy of My Love.
Did I not love you to such an extent that I willingly gave up My life for you, in the hope that you would be given a second chance to come back to Me?
Children, you will always be pushed aside by others for expressing a belief in your Divine Creator. When this happens remember that this is something that man must suffer on this Earth, for their love for Me. Never let this belief in Me, your Divine Saviour, fade or be hidden from those who will look at you with pity.
Yes, many of My children, influenced by human reasoning and logic, deliberately placed in their closed souls, will question your beliefs. To insult you further they will be embarrassed by your faith, and while they will not publicly admit it, they feel a curious jealousy. This jealousy springs from the certainty that dawns on them, that inside their souls there is emptiness. No matter how hard they look inwards they cannot understand why this is the case. Meanwhile, you, the believer, will undergo humiliation through the embarrassed eyes of onlookers with a weak faith or none at all.
Never be afraid or embarrassed to own up to the love you have in your hearts for My Eternal Father. Be open about your faith. Wear your love proudly, for Me, for all to see. By doing so you are leading by example.
Never try too hard to impose, through logical reasoning, your beliefs to non-believers, in an aggressive manner. Instead show your brothers and sisters, love and support, even though you know they need guidance. When they see the forthright manner, in which you voice your love for Me openly and with joy in your heart, they will begin to wonder.
By leading others, through the example of love, respect and good deeds, they will be drawn towards the Light. Many won't understand why, at first. But in time, and especially by the power of your prayers, they will walk towards Me.
I urge you all to pray for the conversion of all souls. This includes those people known to you, personally, whom you feel are in need of prayers, for difficulties they encounter in this life. Pray too for the conversion of those poor children lost to Me through the darkness, which blinds them to the Truth. Pray especially with compassion and love for those who follow, actively, the path of the deceiver. They, more than anyone else, need your prayers.
Make known, to all you come in contact with, details, as to how each of them can be redeemed, even at the moment of death, by reciting the Chaplet of the Divine Mercy.
Please, please give this to everyone who will listen. Urge them, if you dare, to read it and remember, because if you do and they do recite it in their last few breaths, they can and will be saved by Me.
Never be ashamed of the Crosses you wear
Never feel insulted when non-believers laugh or poke fun at you when you pray. Never be ashamed of the Crosses you wear for protection. Do not hide these symbols of the love you hold for Me, your Divine Saviour, My Eternal Father or the Holy Spirit. By proudly wearing these badges of holy honour, you will lead others towards Me. Despite outward scorn you may experience from these people, inwardly, they envy you for your faith. Many of these observers feel a hollow emptiness inside, due to their lack of faith. Prayer, My children, can help Me win over their souls. Say this pray for them.
"My dear Lord, I hold out my arms to ask You to take my beloved brother/sister into Your tender Arms. Bless them with Your Sacred Blood and give them the grace needed to allow them to receive the Spirit of Your Love, to lead them into eternal salvation."
When you, My believers, are openly challenged by others about your faith, first say this:
"I am a follower of Christ, Who suffered death at the hands of non-believers. Because of that, as a follower of Christ, I will always suffer indignity, because of my love for Him, from others. That is the Cross I bear and am proud of this fact. He, my Saviour, died, not just for my sins, but for yours."
When they proudly boast of the fact they are agnostic or atheists tell them this. Ask them if they will feel different when their life on this Earth draws to a close? Then give them this advice. On your deathbed remember this prayer of the Divine Mercy even if you
are still unsure. Open your hearts and ask My Eternal Father to forgive them. Remember My promise. As Judge, as well as your Saviour, I will forgive - right up to each of My children's last breath on this Earth. Tell them to pray hard, so that they can open their hearts just once.
Prayer leads all My children closer to My Kingdom on Earth when Heaven and Earth will merge as one. The power of prayer will only be truly understood when My children open their hearts and call out. Ask, and if it is God's Will, your prayers will be answered.
Never deny your children the Sacrament of Baptism
Lastly, pray for the little children, your sons and daughters and the youth in the world. Each of them deserve to be shown the Truth. They were not shown the Truth of God's Love or given guidance by their parents, due to the spiritual darkness, which has existed on Earth over the last two decades. Even if your own faith is weak, do not shirk your duty, as parents, to give them access to the Sacraments, especially Baptism. Never take it upon yourself to deny this most important Sacrament to your own child.
Many parents who proudly stand firm, as they shout about their views of disbelief, are damaging their children's souls. Give your children the gift of the Sacraments. In time, they will either thank you for this or deny Me. That will be up to them. Deny Me if you must, but do not steal the souls of My children. You may be their parents on Earth, but they are the children of My Eternal Father, the Creator and Maker of all things. Do not try to take them into the darkness with you. Remember again, that despite your own beliefs, I love you all.
Your Divine Saviour and Judge
Jesus Christ, Son of the Eternal Father