Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


26.11.2010, 12:00 - Księga Apokalipsy

Moja szczerze umiłowana córko, dziś jest dzień, w którym Moje Serce jest rozdarte przez nieporządek i głębokie nieszczęście na świecie. Patrzę z rozpaczą, gdy świat powstaje w gniewie, jedni przeciw drugim. Wiele smutku wypływa z wiedzy, że te proroctwa się zrealizują, ale znaczna część ludzkości dalej nic nie będzie rozumieć.
Módlcie się za Rosję, aby została poświęcona Mojej Matce Najświętszej
Oni ciągle nie chcą uznać, że te wydarzenia zostały przepowiedziane w Księdze Jana. Tak wielu, wielu będzie teraz cierpieć z powodu braku wiary. Módlcie się teraz, by Rosja ostatecznie ustąpiła i pozwoliła w końcu na poświęcenie jej w Imię Mojej Matki Najświętszej. Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby to nastąpiło, ponieważ to przez modlitwę te wielkie dokonania będą możliwe. Jeśli to się stanie, miliony ludzi zostaną ocalone. Bo zagrożenie jest takie, że siły komunistyczne powstaną teraz wraz z wężem i połączą się, pozostawiając was, dzieci, bezsilnymi.
Patrzcie teraz na tempo, z jakim narody powstają do walki. Szybkość wydarzeń na świecie spowoduje wiele osłupienia, gdy dokonują się z całą swoją intensywnością. Moi wyznawcy, musicie Mnie słuchać. W szerzeniu nawrócenia i rozpraszaniu tych niszczycielskich wydarzeń będą niezbędne grupy modlitewne. Nawet ci z was, co są zadowoleni ze swojego życia, w którym do wszystkiego się przyzwyczaili, nie będą mogli już dłużej pomijać tych wydarzeń. Musicie Mnie teraz słuchać i uznać, że te wydarzenia, przepowiedziane w Księdze Apokalipsy, właśnie mają się wypełnić.
Trzymajcie się teraz za ręce w modlitwie. Nawet jeśli macie w swoich sercach jedynie iskierkę uczucia wobec Mnie, poproście Mnie, abym was trzymał, tak abym mógł rozpalić i umocnić waszą wiarę we Mnie.
Będę walczył o każdego z was
Będę walczyć, aż osiągnę cel, by zbliżyć was wszystkich do Mojego Serca, czy jesteś dzieckiem, nastolatkiem, młodym dorosłym, w średnim wieku czy starcem - w Moich Oczach wszyscy jesteście tacy sami. Jesteście Moją drogocenną umiłowaną rodziną - każdy z was. Nikt nie jest wykluczony, nawet ci z was, którzy nie uznają tego, że istnieję. Nawet ci z was, którzy przyjmują, ale Mnie nienawidzą - wciąż was kocham. Moja Miłość jest tak bardzo żarliwa, że nie jesteście w stanie tego zrozumieć, a ja uczynię wszystko, co jest w Mojej mocy, by przyprowadzić was z powrotem do Mojego stada. Tak łatwo nie oddam waszej duszy szatanowi.
Proszę, zwróćcie się do Mnie
Proszę, zwróćcie się do Mnie - nieważne, jak wiele macie wątpliwości - i pozwólcie Mi napełnić wasze serce Moją Boską Miłością. Jedno tylko zasmakowanie tej Miłości pomoże wam przygotować się do Życia Wiecznego w Raju ze Mną, Moim Ojcem Przedwiecznym i z waszymi braćmi i siostrami. To jest wasze Dziedzictwo, wasze prawowite Dziedzictwo.
Nie zmarnujcie tej szansy na zbawienie. Gdy wasze życie na ziemi dobiegnie końca, będziecie mieć dwie możliwości w przyszłym życiu. Niebo w Raju lub głębiny piekła z szatanem, który zabierze was ze sobą z powodu grzechów, do których popełnienia kusi was na ziemi. Otwórzcie teraz oczy. Pamiętajcie, śmierć na ziemi może przyjść każdego dnia, w każdym czasie i wtedy, gdy najmniej się tego spodziewacie.
Przez to Orędzie błagam was, byście dostrzegli Prawdę przed Dniem Sądu. Zawsze pamiętajcie, kocham was, niezależnie od tego, jak ciężko grzeszycie. Kiedy zwrócicie się do Mnie i poprosicie Mnie o przebaczenie z głębi waszego serca, otrzymacie przebaczenie. Nawet w chwili waszego ostatniego tchnienia.
Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus


26th November 2010, 12:00 - Book of Revelation

My dearly beloved daughter, today is a day when My Heart is broken by the unrest and deep unhappiness in the world. I watch in despair as the world rises in anger against each other. Much of the sadness springs from the knowledge that these prophecies will unfold; yet much of mankind will be none the wiser.
Pray for Russia to be consecrated to My Blessed Mother
They still refuse to acknowledge that these events were foretold in the Book of John. So, so many will now suffer because of lack of faith. Pray now that Russia will finally relent and allow itself to be finally consecrated in My Blessed Mother's Name. Pray, pray, pray for this to happen because it will be through prayer that this great achievement will be possible. If this happens, then millions will be saved. For the danger is that the communist forces will rise with the serpent and join together leaving you, My children, powerless.
Look, now, at the velocity, as the nations rise to fight. The speed of global events will cause much consternation, as these unfold in their intensity. My followers, you must listen. Prayer groups will be essential in spreading conversion and to diffuse these disastrous events. Even those of you, complacent in your lives where you take everything for granted, you will no longer be able to ignore these events. You must listen to Me, now, and accept that those events predicted in the Book of Revelation are coming to pass.
Hold your hands in prayer, now. Even if you hold just a spark of affection in your heart for Me, ask Me to hold you, so that I can ignite and strengthen your faith in Me.
I will fight for each one of you
I will fight right to the bitter end to bring you all closer to My Heart, whether you are a child, a teenager, a young adult, middle-aged or old - in My eyes you are all the same. You are My precious beloved family - each and every single one of you. No one is excluded, even those of you who do not accept that I Exist. Even those of you who do but hate Me - I still love you. My Love is passionate beyond your knowing and I will do everything in My Power to bring you back into My fold. I will not give up your soul to Satan that easily.
Please turn to Me
Please turn to Me - no matter how many doubts you hold - and let Me fill your heart with My Divine Love. Just one taste of that Love will help you prepare for eternal life in Paradise with Me, My Eternal Father and your brothers and sisters. This is your inheritance, your rightful inheritance.
Don't squander this chance of salvation. When your life on Earth comes to an end, you will have two choices in the afterlife. Heaven in Paradise or the depths of Hell, with Satan, who will take you with him through the sins he tempts you to commit on Earth. Open your eyes now. Remember death on Earth can take place on any day, at any time and when you least expect it.
Through this Message I beg you to see the Truth before the Day of Judgement. Always remember I love you, no matter how grievously you have sinned. When you turn to Me, and ask Me for forgiveness from the bottom of your heart, you will be pardoned. Even during your last breath.
Your beloved Saviour, Jesus Christ