Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


29.11.2010, 12:48 - Prześladowanie prawdziwych wizjonerów

Moja córko, napisz to, by ostrzec świat przed prześladowaniem zadawanym Moim wybranym duszom posłanym na świat, by przekazywać Prawdę w celu ratowania dusz przed Moim Powtórnym Przyjściem. Zauważysz, że Moi wybrani wizjonerzy, widzący i prorocy są tymi, którzy zostaną otwarcie odrzuceni razem z fałszywymi prorokami. Te Moje piękne dusze, wybrane dzięki ich prostemu oddaniu się, będą w jedności ze Mną cierpieć odrzucenie, które Ja cierpiałem z rąk ludzkości.
Ci, którzy cierpią we Mnie, ze Mną i z Mojego powodu, są prawdziwymi prorokami. Są tymi duszami, które będą dręczone, traktowane ze wzgardą i otwarcie potępione w Moje Imię. Będą także odrzuceni przez Mój własny Kościół, choć nie przez wszystkie Moje wyświęcone sługi. Oddani wyznawcy, którzy wiernie podążają za Moim Nauczaniem, też będą kuszeni, aby ich odrzucić, aż w końcu powoli zajaśnieje nad nimi Prawda.
Od samego początku, kiedy z Mojego Bożego Miłosierdzia decydowałem się posyłać proroków na świat, aby przypominać wam wszystkim Moje Nauczanie, najpierw bardzo nielicznym z nich uwierzono. Wielu było pogardzanych i postrzeganych jako cierpiący na wybujałą wyobraźnię, depresję albo po prostu potępionych jako omamieni. Większość tych proroków była sama przytłoczona, kiedy doświadczali swoich pierwszych Boskich spotkań. Wielu z nich przez jakiś czas wątpiło w te mistyczne doświadczenia, zanim uznali ich autentyczność. Byli nieskorzy do odsłaniania komukolwiek swoich doświadczeń. Potrzeba im było czasu, aby to przyjąć.
Wszystkie Moje wybrane dusze, choć przyjmowały wezwanie, to jednak były niechętne do ujawniania orędzi lub poleceń ode Mnie, nawet wobec Moich wyświęconych sług, włączając w to zakonnice, księży, biskupów i kardynałów. Czuli podziw wobec tych ludzi i wiedzieli w swoich sercach, że będzie im ciężko zmierzyć się z poleconymi im sprawami. Wielu, którzy byli wezwani, nie wyjawiło swoich orędzi, i poprzez modlitwę i osobiste cierpienie wypełniali swój obowiązek wobec Mnie. Innym, którzy ujawnili orędzia, tak jak byli pouczeni przez Moją Matkę Najświętszą i przeze Mnie, nie wierzono. Tylko dzięki Boskim przejawom Obecności, które stawały się oczywiste po czasie, uwierzono im.
Wzywam wszystkich Moich wyznawców, aby słuchali swojego serca. Popatrzcie na orędzia, przekazywane przez Moich drogich wizjonerów i widzących. Te orędzia są wam dawane z czystej Miłości, by pomogły prowadzić was i ratować dusze. To jest celem. Jeżeli uznacie, że nie mają one Boskiego pochodzenia, módlcie się o prowadzenie. Jeżeli uznacie, że mają, to módlcie się, módlcie się, módlcie się za Moich wizjonerów, aby ich słuchano.
Pozwólcie Mi teraz uświadomić was co do znaków, które można dostrzec, gdy Moi prawdziwi wizjonerzy są prześladowani w Moje Imię. Naśladowcy zwodziciela, widząc ich Światło, wezmą ich na swój cel, nie lekko, ale z okrucieństwem, które zaprze wam dech w piersiach. Nie tylko będą ich dręczyć przez wyśmiewanie, ale posuną się przerażająco daleko, aby ich zdyskredytować, a wszystko to w Moje Imię. Ból, jaki Moi uczniowie cierpią, jest niczym w porównaniu z bólem, który jest Mi przez to zadawany.
Moje cierpienie w ostatnich czasach osiągnęło taki poziom, że na nowo od początku przeżywam straszną mękę, którą znosiłem, kiedy umierałem za wasze grzechy - wszystkie grzechy, za całą ludzkość. Włączając tych, którzy dręczą Mnie i Moich wizjonerów; włączając tych morderców, tych ludzi, którzy publicznie się Mnie wypierają i chwalą się tym. A obecnie - za to straszliwe zło na świecie.
Proszę, słuchajcie Moich wizjonerów. Odczujecie w swoich sercach, kiedy usłyszycie Prawdę. Proszę, nie wpadajcie w pułapkę tych, którzy prześladowali wizjonerów Mojej Matki Najświętszej, w tym świętą Bernadetę i Moje małe dzieci w Fatimie. Byli traktowani z najwyższą pogardą, zwłaszcza przez Moje wyświęcone sługi. Oni są tymi, którzy najwięcej Mnie ranią, kiedy Moje Boskie przejawy Obecności dawane są ludzkości z Miłości. Moje Serce cierpi bardziej, kiedy nie wierzą w nadprzyrodzoną Boskość albo nie rozpoznają Jej, kiedy jest im przedstawiona.
Proszę, módlcie się za Moich wizjonerów, a w szczególności za tych Moich wizjonerów, których orędzia nie mogą być odrzucone z powodu miłości, którą ukazują, i ostrzeżeń, które zawierają, bo oni są Moimi prawdziwymi wizjonerami. Rozpoznacie ich po zniewagach, oszczerstwach, dręczeniu i obelgach, których doznają z rąk Moich dzieci.
Kiedy popatrzycie na obelgi, które znoszą, i potem popatrzycie na kłamstwa, które są szerzone na ich temat w taki poniżający sposób, to wtedy będziecie musieli zadać sobie pytanie. Jeśli ten człowiek jest dotąd dręczony i nie wierzy się mu, to dlaczego te okrutne obelgi wciąż trwają? Wtedy będziecie mieć na to odpowiedź. Módlcie się do Ducha Świętego o prowadzenie w odróżnianiu Moich prawdziwych proroków, wizjonerów i widzących od reszty, która was zwodzi.
Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus


29th November 2010, 12:48 - Persecution of Genuine Visionaries

My daughter, write this to warn the world of the persecution being inflicted on My chosen souls, sent to the world to impart the Truth, in order to save souls in advance of My Second Coming.
You will notice that My chosen visionaries, seers and prophets, are the ones who will be rejected, outright, over and above the false prophets. These beautiful souls of mine, chosen for their simple devotion, will suffer, in union with Me, the rejection that I suffered at the hands of mankind.
Those who suffer in Me, with Me and because of Me, are the genuine prophets. They are the souls who will be tormented, treated with contempt and condemned outright on My behalf. They will also be rejected by My own Church, though not by all My sacred servants. Devout followers, who follow My Teachings closely, will also be tempted to reject them, until, in time; the Truth will slowly dawn on them.
Since the beginning of time when I chose to send prophets into the world, out of My Divine Mercy, to remind you all of My Teachings, very few were believed at first. Many were scorned and viewed to be suffering from a vivid imagination, depression, or simply condemned as being deluded. Most of these prophets were, themselves, overwhelmed when they experienced their first Divine encounter. Many of them doubted these mystical experiences for some time before they accepted the authenticity of them. They were slow to reveal their experiences to any. It took them time to accept.
All of My chosen souls, while accepting their calling, were reluctant to reveal the Messages, or instructions from Me, even to those sacred servants of mine, including nuns, priests, bishops and cardinals. They felt in awe of these people and knew in their hearts, that the questions imposed on them would be very difficult to deal with. Many who were called did not reveal their Messages and used prayer and personal suffering to carry out their duty to Me.
Others, who did reveal the Messages, as instructed by My Blessed Mother and I, were not believed. It was only through the Divine manifestations, which became evident in time, that they were believed.
I urge all My followers to listen to your heart. Look at the Messages imparted by My precious visionaries and seers. These Messages are being given to you, out of Pure Love, to help guide you and save souls. That is the objective. If you decide that they are not of Divine origin, pray for guidance. If you decide that they are, then pray, pray, pray for My visionaries that they will be listened to.
Now let Me warn you of the signs to watch out for when My genuine visionaries are persecuted in My Name. Followers of the deceiver, seeing their Light, will target them, not lightly, but with a viciousness that will take your breath away. Not only will they torment them, through ridicule, but they will go to tremendous lengths to discredit them, and all in My Name. The pain that My disciples suffer is nothing to the pain that it causes Me.
My suffering has reached such a level, in recent times, that I Am reliving, all over again, the terrible torture I endured when I died for your sins, all sins, for all mankind; including those who torment Me and My visionaries; Including those murderers, those people who publicly deny Me and boast about it, and for the terrible evil in the world, at present.
Please listen to My visionaries. You will feel it in your hearts, when you hear the Truth. Please do not fall into the trap of those who persecuted the visionaries of My Blessed Mother, including Saint Bernadette or My little children at Fatima. They were treated with the utmost disrespect, especially by My sacred servants. They are the ones who hurt the most, when My Divine manifestations are given to mankind, out of Love. My Heart suffers more when they do not believe in the supernatural Divine, nor recognise it when it is presented to them.
Please pray for My visionaries, and especially, My visionaries whose Messages cannot be denied for the love they show and the warnings they contain, for they are My true visionaries. You will recognise them by the insults, slander, torment and abuse they receive at the hands of My children.
If you look at the abuse they receive and then look at the lies that are spread about them, in such a demeaning way, you will then have to ask yourself. If this person has been tormented so far and not believed, why does the abuse continue so harshly? Then you will have your answer. Pray to the Holy Spirit for guidance in discerning My true prophets, visionaries and seers from the rest who are deceiving you.
Your beloved Saviour Jesus Christ