Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


07.12.2010, 03:15 - Ostrzeżenie dla ludzkości, by zrozumiała Prawdę

Tak, Moja umiłowana córko, jestem z powrotem. Napisz to. Ty, Moja córko, odwróciłaś się ode Mnie, zaprzeczając Prawdzie, a teraz pomożesz Mi prowadzić Mój lud z powrotem do Światła, Światła Prawdy.
Żaden człowiek nie zostanie pozbawiony przeze Mnie szansy, aby zobaczyć Prawdę o Bogu. Wszystkim zostanie okazane Miłosierdzie poprzez Dar, który ma zostać dany - dowód, że Ja istnieję. Otrzymają ten Dar, kiedy podczas Ostrzeżenia ostatecznie poznają Prawdę. Niestety, nie wszyscy się zwrócą, nawet na tamtym etapie, do Mnie bądź ku Królestwu Mojego Ojca Przedwiecznego.
Moja córko, nie kontaktowałem się z tobą przez pewną ilość dni. To było celowe. Czas, który otrzymałaś, miał ci pomóc uważnie się zagłębić w treść Moich Orędzi.
Będziesz odtąd wiedzieć, że te Orędzia pochodzą ode Mnie i wszystkie one poruszają bardzo ważne zagadnienia. Myślę, że możesz teraz odróżnić prawdę Mojego Nauczania od tego, co pochodzi z twojej wyobraźni. Moja córko, możesz teraz zobaczyć ból i rozpacz, jakie odczuwam, kiedy prawie codziennie doświadczasz frustracji, którą przeżywamy Ja i Mój Ojciec Przedwieczny z powodu postawy tego smutnego, pustego i niewierzącego świata.
Nie tylko niewierzący zadają ci ból, ale dzięki Darom i Łaskom, których ci udzieliłem, widzisz także zamieszanie, jakie istnieje nawet w umysłach Moich wyznawców. Im także nie jest łatwo przekonać się do Prawdy, kiedy jest im dawana poprzez Moich proroków jako Dar Miłości ode Mnie.
Jakże długa i kręta droga jest przed Moimi dziećmi, które walczą o Prawdę i obietnice, które im dałem. Spoglądając każdego dnia na Moje dzieci - na ludzi na ulicach, w telewizji, w mediach i wśród swoich sąsiadów - patrzysz na nich teraz Moimi Oczami. Co widzisz? - zupełne zapomnienie o świecie duchowym i brak rzeczywistych celów w ich życiu, poczucie beznadziei, pomimo uroków dążeń światowych.
Moje dzieci nie uświadamiają sobie tego teraz, ale przechodzą przez oczyszczenie. Pozwoliłem na to oczyszczenie, kiedy doświadczają dotkliwego poczucia pustki z powodu braku dóbr materialnych. Wszystko to zostało spowodowane przez ludzką chciwość. Dzięki zezwoleniu przeze Mnie ludziom na prawo do ich własnej wolnej woli, oni, niegodziwi sprawcy upadku systemu bankowego na całym świecie, będą kontynuować swoje przebiegłe oszustwo.
Dopuszczam, aby Moi ludzie, niewinne ofiary, przechodzili przez to oczyszczenie. To jest bardzo ważne, że przechodzą, bo nędza, której doznają, pomoże im oczyścić ich dusze.
Już wkrótce, kiedy dobra materialne staną się w mniejszym stopniu i trudniej osiągalne, spojrzą na życie w głębszy sposób. Prostota pomoże otworzyć im oczy na Prawdę; prawdę o tym, co rzeczywiście jest ważne. Bez tego oczyszczenia, kiedy pozwolę, aby Moje dzieci cierpiały dla dobra ich dusz, nie mogą się stać i nie staną się bliższe Mojemu Sercu.
Ogołoceni z dóbr materialnych, na których punkcie w przeszłości mieli taką bałwochwalczą obsesję, zwrócą się z powrotem ku Prawdzie. Z jasnością ujrzą nawzajem w swoich duszach miłość. Zobaczą więc też bardzo szybko zło w całej jego szpetnej sławie w tych, którzy podążają za ponętą obsesji na swoim punkcie oraz chciwością. Będą teraz postrzegać tych ludzi, którzy uzyskali w mediach zaufanie jako ci, których każdy powinien wypatrywać i uwielbiać, w ten sam sposób, w jaki Ja ich widzę. To jest z największą rozpaczą i smutkiem.
Idź teraz, Moja córko, i zrozum jasno swoje zadanie. Teraz znasz Prawdę. Nie wątpisz już więcej. Szerz prawdę o zbawieniu tak szybko, jak to możliwe, aby dać ludziom szansę na odkupienie przed wielkim Ostrzeżeniem.
Twój umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus


7th December 2010, 03:15 - The Warning to Mankind to understand the truth

Yes, My beloved daughter, I Am back. Write this. You, My daughter, having turned your back on Me, by denying the Truth, will now help Me lead My people back to the Light, the Light of the Truth.
No man will be denied the chance, by Me, to see the Truth of God. They will be shown Mercy by the Gift of proof to be given to them that I Exist. They will be given this Gift when, during The Warning, they will finally know the Truth. Sadly, not all will turn, even at that stage, towards Me or My Father's Eternal Kingdom.
My daughter, I have not communicated with you for a number of days. This was deliberate. The time afforded you was to allow you to digest, carefully, the content of My Messages.
You will know by now that these Messages come from Me and they all deal with very important issues. I think you can now discern the Truth of My Teachings, from that of your imagination. My daughter, you can see, now, the hurt and despair I feel when you witness, almost daily, the frustration that I, and My Eternal Father, feel at the attitudes of this sad, empty and disbelieving world.
Not only do the disbelievers cause you pain, but through the gifts and graces that I have given you, you also see the confusion that exists, even in the minds of My followers. They too are not easily convinced by the Truth, when it is given to them as a Gift of Love from Me, through My prophets.
What a long winding road this is for My children, when striving towards the Truth and the promises that I have given them. Looking at My children, every day, in person, on the street, on TV, in the media and amongst your neighbour, you see them through My Eyes now. What do you see - total oblivion to the spiritual world and a lack of real purpose in their lives, a sense of hopelessness, despite the attractions of worldly pursuits.
My children do not realise it now, but they are going through a cleansing. This purification, where they are experiencing an acute sense of emptiness, due to lack of material goods, has been allowed by Me. Yet it has all been caused by the greed of mankind. By allowing people the right to their own free will, then they, the evil perpetrators of the collapse of the banking system worldwide, will continue with their cunning deceit.
I have allowed My people, the innocent victims, to undergo this cleansing. It is very important that they do, because the hardships that they endure will help cleanse their souls.
Very soon, as material goods become less and harder to attain, they will see life in a deeper way. Simplicity will help open their eyes to the Truth, the Truth of what is really important. Without this purification, when My children are permitted to suffer for the sake of their souls, they cannot and will not become closer to My Heart.
Stripped bare of the material goods, for which they held such an idolatry obsession in the past, they will turn back to the Truth. With clarity they will see the love in each other's souls. So too will they very quickly see the evil, in all its ugly glory, in those who follow the lure of self-obsession and greed. They will now view these people, who are given credence in the media, as being those one should look up to and admire, in the same way in which I view them. That is, with utter despair and sadness.
Go, now, My daughter and understand your task with clear eyes. You now know the Truth. You no longer doubt. Spread the Truth of salvation, as soon as possible, to afford people the chance of Redemption, before the Great Warning.
Your beloved Saviour Jesus Christ