Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


11.12.2010, 09:15 - Życie przyszłe

Moja szczerze umiłowana córko, jesteś już gotowa, by iść naprzód i podjąć dalej zadanie skończenia Mojej świętej Księgi Prawdy. Ty, Moja córko, przechodzisz oczyszczenie, niezbędne, byś otrzymała siłę do tego Dzieła.
Moje dzieci, tak zamknięte w tym świecie, złożonym z dwóch części, nie zdają sobie sprawy, że wkrótce wszystko będzie jednym. Te dwie części obejmują smutek i radość. Smutek istnieje w tym świecie w taki sposób, że powoduje poważne zamieszanie i rozpacz. Jest to smutek niepodobny do jakiegokolwiek innego od uformowania ziemi. Smutek, który jest dzisiaj odczuwany, wynika ze straty, która się dokonała, ponieważ rzeczy materialne zostały zabrane. Jest i tęsknota za pokojem w umyśle, ciele i duszy. To może się stać tylko poprzez pokorę, przyjęcie Mojego Ojca Przedwiecznego i miłość do Niego. Jest także radość. Uśmiecham się z Miłością, gdy Moje dzieci się śmieją, uśmiechają i cieszą sobą wzajemnie. Jest to Dar ode Mnie. Śmiech i radość są ważnym Darem dla ludzkości, gdy są czyste i nie powstają kosztem innych.
Moje dzieci małej wiary, trudno jest się zatrzymać, wiem to, i powiedzieć: odwracam się ku Bogu. Tak wielu z was jest nieświadomych, Kim jest Ojciec Przedwieczny. Niewielu rozumie, że On czuwa nad nimi każdego dnia ich życia - nad każdym z nich. On się uśmiecha, śmieje i doświadcza wielkiego poczucia radości, kiedy Jego dzieci są szczęśliwe. Nie może jednak patrzeć przychylnie na tych, których radość lub to, co uważają za radość, jest osiągnięte bez miłości w ich sercach.
Ja, wasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, też kocham was wszystkich, Moje dzieci. Tak, Ja Jestem Jedno z Moim Ojcem Przedwiecznym. Uśmiecham się do was wszystkich i mam nadzieję, że do Mnie wrócicie. Przyjdźcie do Mnie, Moje dzieci, jako jedno, i idźcie ku Mnie z otwartym sercem.
U wielu z Moich dzieci te Orędzia, które odnoszą się do Mojego Powtórnego Przyjścia na ziemię, budzą lęk w sercach. Nie trzeba się lękać. Będzie to moment absolutnej radości, Chwały i czystego szczęścia. Ponieważ was wszystkich, którzy zwracacie swoje serca z powrotem do Mnie, będę trzymał w Ramionach i będę płakał Łzami radości.
Wierzący, proszę, proszę, módlcie się za tych, którzy nie wierzą lub którzy zgubili swoją drogę. Farmer, który gromadzi swoje stado, zawsze nieustępliwie będzie się starał odnaleźć te zwierzęta, które się zgubiły. Słodycz zwycięstwa, którą odczuwa, kiedy wracają do jego zagrody, podobna jest do tego uczucia, które mam, gdy Moje zaginione dzieci wracają do Mnie.
Dzieci, nawet w chwilach radości i śmiechu na ziemi, proszę, pamiętajcie o jednej rzeczy. To jest tylko przebłysk czystego szczęścia i radości, które będą istnieć na Nowej Ziemi, gdy wyłoni się utracony Raj. Kiedy to nastąpi, lud wybrany, ci, którzy prowadzą dobre życie, wierzą w swojego Stwórcę, połączą się z umarłymi, którzy zmartwychwstaną; ci ludzie, przyjaciele i rodziny, którzy odeszli z tego życia, dołączą do Mnie w tej nowej chwalebnej wieczności. Pamiętajcie, dzieci, jest ważne, aby nie przyjmować tej ziemi jako czegoś, co się z pewnością należy. I nie myślcie, że wszystko macie na niej pod kontrolą, ponieważ nie macie. Gdy dalej jesteście pochłaniani przez obietnice, rozczarowania, radości i cuda, pamiętajcie, to jest tylko miejsce tymczasowe, etap przejściowy, zanim wejdziecie do Królestwa Mojego Ojca - Nowego Nieba i Ziemi, które staną się jednym.
Jedno ostatnie wezwanie, Moje dzieci - módlcie się do Mnie swoimi własnymi słowami. Proście Mnie, bym was prowadził. Proście Mnie, bym pokazał wam miłość i Prawdę w sposób, który ma sens. Nie trzymajcie głów schowanych w piasku, inaczej nie będziecie się cieszyć Chwałą Nowej Ziemi.
Pusta droga do nicości
Dzieci, które ze Mnie szydzą i wypierają się Mnie, powiedzą wam, że nie ma życia po tym życiu. Pozwólcie Mi zapewnić was, oni nie tylko pozbawiają się dostępu do Raju, ale też zamiast tego wybierają pustą drogę do nicości. W niektórych przypadkach podążają za oszustwem zwodziciela - złego - który porusza się tak cicho i z ogromną sprawnością, że oni, nie wierząc, że on istnieje, trzymając go za rękę, ślepo za nim podążają przez bramy piekielne.
Moje cierpienie w ogrodzie Getsemani
Kiedy Moi wierzący widzą tych ludzi arogancko pyszniących się i chlubiących swoim ateizmem, odczuwają straszne cierpienie. Oni, którzy podjęli Mój Krzyż, odczuwają konanie, które cierpiałem podczas Mojego czasu w ogrodzie Getsemani. Wiedziałem tam - chociaż ochoczo złożyłem ostateczną Ofiarę, kiedy przyjąłem śmierć jako środek, by dać Moim dzieciom szansę zdobycia miejsca w Królestwie Mojego Ojca - wiedziałem bardzo dobrze, że dla niektórych z Moich dzieci nie uczyni to różnicy. To była najgorsza Agonia i to ona sprawiła, że pociłem się Krwią. Trwoga o te zagubione dusze, jaką odczuwałem, dzisiaj wciąż we Mnie istnieje.
Do tych z was, którzy pytają: Jeśli jesteś Bogiem lub jesteś Jezusem Chrystusem, to z pewnością możesz uczynić wszystko? - Moja odpowiedź brzmi, że oczywiście, z wyjątkiem jednej rzeczy. Nie mogę ingerować w waszą wolną wolę, daną ludzkości. Do Moich dzieci będzie należało dokonanie tego ich ostatecznego wyboru według ich własnej wolnej woli.
Wasz kochający Chrystus
Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus


11th December 2010, 09:15 - The Next Life

My dearly beloved daughter, you are ready now to move forward and continue with the task of completing My Holy Book of Truth. You, My daughter, have been undergoing the cleansing required to give you the strength for this Work.
My children, so caught up in this world of two parts, do not realize, that soon, all will be one. The two parts involve sorrow and joy. Sorrow exists in the world in a way that causes deep confusion and despair. It is a sorrow unlike any other since the foundation of Earth.
The sorrow, that is felt today, is based on loss, which has come about because material things have been taken away. There is also the longing for peace in mind, body and soul. This will only come about through humility, acceptance and love of My Eternal Father. Then there is the joy. I smile, with love, when My children laugh, smile and enjoy themselves. This is a Gift from Me.
Laughter and joy is an important Gift to mankind, once it is pure and not at the expense of each other.
My children of little faith, it is hard, I know, to stop and say "I Am turning back to God." So many of you are unaware as to Who the Eternal Father is. Few understand that He watches over them every single day of their lives - each and every one of them. He smiles, laughs and feels a great sense of joy when His children are happy. He does not, however, look with favour on those whose joy, or assumption of joy, is achieved without love in their hearts.
I, your Saviour, Jesus Christ, love you all, My children, too. Yet I Am One with My Eternal Father. I smile on you all and hope that you will come back to Me.
Come on to Me, My children, as one and move towards Me with open hearts.
For many of My children, the Messages, which refer to My Second Coming on Earth, strikes fear in their hearts. There is no need to fear. This will be a moment of absolute joy, glory and pure happiness. Because for all of you, who turn your hearts back to Me, I will hold you in My Arms and will cry Tears of Joy.
Believers, please, please pray, now, for those who do not believe, or who have lost their way. The farmer who rounds up his flock will always strive to seek out, relentlessly, the ones who are lost. The sweetness of victory he feels, when they come back with his fold, is similar to that feeling I get when My lost children return to Me.
Children, even during moments of joy and laughter on this Earth please remember one thing. This is but a glimmer of the pure happiness and joy that will exist on the New Earth when the lost Paradise emerges. When this happens, the chosen people, those who live good lives, believe in their Creator, will join with the resurrected dead; those people, friends and family who have passed from this life, will join with Me, in this new glorious eternity. Remember children, it is important not to take this Earth for granted. Nor to assume everything in it is under your control, because it is not. As you continue to be consumed by its promises, disappointments, joys and wonders, remember it is only a temporary place, a passing stage, before entering My Father's Kingdom - the New Heaven and Earth, which becomes one.
One final call, My children, pray to Me, in your own words. Ask Me to guide you. Ask Me to show you love and the Truth in a way that will make sense. Don't keep your head buried in the sand or you will not enjoy the glory of the New Earth.
Empty path to nothingness
Children who sneer and deny Me, will tell you there is no life, after this one. Let Me assure you, they are not only denying themselves access to Paradise, instead they are choosing an empty path to nothingness. In some cases, they are following the deceit of the deceiver - the evil one - who moves so silently and with a deadly prowess, that they, not believing he exists, follow blindly, holding his hand, through the gates of Hell.
My Suffering in Garden of Gethsemane
When My believers see these people strut arrogantly and boasting of their atheism, they feel a terrible suffering. They, who have taken up My Cross, feel the agony I suffered, during My time in the Garden of Gethsemane. This is where I knew that, even though I willingly made the ultimate Sacrifice, when I accepted death as a means to give My children a chance to win a place in My Father's Kingdom, I knew deep down it would not make a difference to some of My children. This was the worst agony and the one that made Me sweat Blood. The terror I felt, for those lost souls, still exists in Me today.
Those of you who ask - if You are God, or You are Jesus Christ, then surely You can do anything? My answer is, of course, except for one thing. I cannot interfere with your free will given to mankind. It will be up to My children to make this their final choice of their own free will.
Your loving Christ
Your Saviour, Jesus Christ