Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


25.12.2010, 10:20 - Fałszywi nauczyciele i prorocy

Ja Jestem Początkiem i Końcem. To przeze Mnie Mój umiłowany Ojciec Przedwieczny stworzył świat i to przeze Mnie ten świat się skończy. Ja Jestem Światłem i Zbawicielem, Który przyprowadzi do obiecanego Raju tych wszystkich, którzy we Mnie wierzą. Ci, którzy pomimo całego Mojego Nauczania i wysiłków Moich proroków, nadal odmawiają przyjęcia Mnie, nie wejdą do Królestwa Mojego Ojca.
Ci z was, którzy poprzez Pismo otrzymali Dar Prawdy, musicie teraz otworzyć oczy i przyjąć Moje Nauczanie oraz proroctwa dane Moim prorokom. Nadchodzi w końcu czas, kiedy powrócę na ziemię, aby odzyskać Moich umiłowanych wyznawców. W osobie moich współczesnych proroków niestety i Ja wciąż będę odrzucany. Wszyscy musicie słuchać i czytać te Orędzia ode Mnie, które są wam dawane z Miłosierdzia, i zrozumieć ich znaczenie.
Moje Nauczanie nigdy się nie zmieniło
Musicie zrozumieć, że Moje Nauczanie jest takie samo, jak było zawsze. Ci, którzy przychodzą w Moje Imię, muszą być uważnie obserwowani. Jeśli głoszą Moje Słowo, są ze Światła. Kiedy dostrzegacie, że Moje Nauczanie jest zmieniane w jakikolwiek sposób, który wydaje się wam dziwny, odejdźcie. Nie słuchajcie. Ci nieszczęśni ludzie zostali zwiedzeni przez złego, aby celowo wypaczyć Moje Nauczanie, prowadząc was na złą drogę i wprowadzając wśród was zamieszanie.
Jakakolwiek doktryna, która nie wywodzi się z Pisma Świętego i która twierdzi, że głosi prawdę, jest kłamstwem. To jest grzech przeciwko Mnie i jest to poważny atak na Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego.
Fałszywy mesjasz
Ci fałszywi nauczyciele zaczną się wkrótce pokazywać na całym świecie. Znajdziecie ich wszędzie, krzyczących z całych sił. Szukających uwagi. Niektórzy wywrą wrażenie na Moich dzieciach do takiego stopnia, że nawet Moi prawdziwi wyznawcy uwierzą, że mają szczególne Boskie moce. Jeden w szczególności wywyższy się do takiego stopnia, że ludzie błędnie będą wierzyć, że jest Mesjaszem.
Moje dzieci muszą mieć wiele odwagi, samozaparcia i sił, aby przylgnęły do Mnie i pozwoliły Mi prowadzić się przez tę niebezpieczną dżunglę, pełną demonów. Te demony, uwalniane teraz przez szatana, gdy ostatnie dni zaczynają nadchodzić, przyjdą, udając Moich wyznawców i proroków. Biorą teraz na cel Moich prawdziwych wizjonerów, widzących i proroków. Będą usiłować zwieść ich fałszywą doktryną. Będą przeinaczać prawdę, by odpowiadało to ich niemoralnym sposobom postępowania, które z zewnątrz będą trudne do odróżnienia. Moi oddani wyznawcy, wyświęcone sługi i prorocy będą natychmiast wiedzieli, kim są ci źli ludzie. Ich zapewnienia będą dla nich bolesne i będą wprowadzały niepokój, ale to, co spowoduje przerażenie w ich sercach, to fakt, że tak wielu chrześcijan da się uwieść ich czarującym osobowościom. Będą tak przekonywający, że wielu zaciągnie te właśnie wyświęcone sługi, które poświęciły swoje życie Mnie i Mojemu Ojcu Przedwiecznemu, w ich diabelskie sidła.
Wezwanie do chrześcijan, aby powstali
Tych Moich oddanych wyznawców, pobłogosławionych Łaskami Ducha Świętego, wzywam teraz. Podnieście swoją broń wiary i bądźcie mocni. Rzućcie im wyzwanie. Nauczajcie ludzi Prawdy, nieustannie im przypominając o Prawdzie, która jest zawarta w Księdze Mojego Ojca - Księdze Prawdy. To Nauczanie będzie trwało wiecznie.
Może to dla was być ciężkie, Moje dzieci, by powstać i się ujawnić, ale posłuchajcie Mnie teraz. Jeżeli tak uczynicie, pomożecie duszom. Wasi bracia i siostry na świecie są waszą rodziną. Przyprowadzę was wszystkich ze Mną do Raju, który obiecałem wszystkim Moim dzieciom. Proszę, proszę, pomóżcie Mi, abym żadnego z was nie zostawił za Sobą. Rozerwie to Moje Serce, jeśli nie będę mógł uratować wszystkich Moich umiłowanych dzieci. To poprzez modlitwę, poświęcenie i wytrwałość ze strony Moich wyznawców zewsząd Moja Wola zostanie udzielona.
Podnieście teraz Kielich Zbawienia w Moje Imię. Podążajcie za Mną. Pozwólcie mi prowadzić was wszystkich. Pozwólcie Mi objąć was w Moim Sercu, gdy jednoczymy się razem, by ratować ludzkość od zwodziciela. To pamiętajcie. Kocham każde z Moich dzieci do tego stopnia, że zwycięstwo bez wprowadzenia ich wszystkich do Życia Wiecznego będzie słodko-gorzkie i będzie rozdzierać Moje Serce.
Módlcie się teraz, módlcie się, módlcie się, wy wszyscy, i zapamiętajcie te Słowa - Ja Jestem Alfa i Omega.
Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus, Król ziemi i Sędzia Sprawiedliwy dla całej ludzkości


25th December 2010, 10:20 - False Teachers & Prophets

I Am the beginning and the end. It was through Me that My Eternal beloved Father created the world and it will be through Me that it will end. I Am the Light and the Saviour Who will bring all those who believe in Me into the promised Paradise. Those who, despite all My Teachings and the efforts of My prophets, still refuse to accept Me will not enter My Father's Kingdom.
Those of you who have been given the Gift of the Truth, through the Scriptures, must open your eyes, now, and accept My Teachings and the prophecies given to My prophets. The time is finally approaching when I will return to Earth to reclaim My beloved followers. Through My modern prophets, I will, sadly though, still be rejected. You all must listen and read the Messages from Me, which are being given to you, out of Mercy, and understand the significance of them.
My Teachings have never changed
You must remember that My Teachings are the same as they have always been. Those who come, in My Name, must be watched carefully. If they proclaim My Word, then they are of the Light. When you find My Teachings to be changed, in any way that seems strange to you, walk away. Do not listen. These unfortunate people have been tempted by the evil one to distort My Teachings, deliberately, to lead you astray and confuse you.
Any doctrine that has not originated from Holy Scripture and which claims to proclaim the Truth is a lie. This is a sin against Me and is a grievous attack on Me and My Eternal Father.
False messiah
These false teachers will begin to make themselves known all over the world, shortly. You will find them everywhere, shouting at the top of their voices. Seeking attention. Some will impress My children, to such an extent, that even My genuine followers will believe they have special Divine powers. One, in particular, will exalt himself to such lofty heights that people will mistakenly believe him to be the Messiah.
It is going to take a lot of courage, single-mindedness and strength, for My children to stick by Me and allow Me to guide them through this dangerous jungle, full of demons. The demons, now being unleashed by Satan, as the last days begin to unfold, will come disguised as My followers and prophets. They are now colluding to target My genuine visionaries, seers and prophets. They will try to seduce them with false doctrine. They will twist the Truth to suit their immoral ways, which from an external perceptive, will be hard to discern. My devout followers, sacred servants and prophets will know, immediately, who these evil people are.
They will find their declarations to be painful and disturbing, but what will cause terror in their hearts is the fact that so many Christians will fall for their charming personalities. So convincing will they be, that many will draw the very sacred servants who have designated their lives to Me and My Eternal Father into their evil snare.
Call on Christians to stand up
Those devout followers of Mine, blessed with the graces of the Holy Spirit, I call on you, now. Take up your weapon of faith and stay strong. Challenge them. Teach people the Truth by reminding them constantly of the Truth, which is contained in My Father's Book - the Book of Truth. These Teachings will last forever.
It may be difficult for you, My children, to stand up and be counted, but hear Me now. If you do this, you will help souls. Your brothers and sisters in the world are your family. I will bring you all with Me into the Paradise, which I have promised all My children. Please, please help Me not to leave any of you behind. It will break My Heart if I can't save all My beloved children. It will be through prayer, sacrifice and perseverance, on the part of My followers everywhere, that My Will will be granted.
Take up the Cup of Salvation, now, in My Name. Follow Me. Let Me guide you all. Let Me embrace you in My Heart as we unite together to save mankind from the deceiver.
Remember this. I love every one of My children to such an extent that victory, without bringing all of them into eternal life, will be bittersweet and will break My Heart.
Pray, pray, pray, now, all of you, and remember the Words - I Am the Alpha and the Omega. Your beloved Saviour
Jesus Christ, King of the Earth and Just Judge for all of mankind.