Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


25.12.2010, 12:30 - Świętowanie Bożego Narodzenia

Moja umiłowana córko, dlaczego się wahasz? Czy nie wiesz, że codziennie jesteś prowadzona? Z pewnością wiesz w swoim sercu, że jedyne, czego potrzebujesz, to usiąść, otworzyć serce, a wkrótce usłyszysz Moje Orędzie. Ufaj mi. Poddaj się. Uwierz, że kiedy oddasz Mi swoje lęki, zmartwienia, troski i pytania, to zabiorę je od ciebie i odpowiednio odpowiem. Musisz teraz przeznaczyć czas i zwrócić uwagę na te najbardziej pilnie Orędzia dla całej ludzkości. Nie wahaj się iść naprzód w tym najświętszym Dziele.
Zważ teraz na to, Moja umiłowana córko. Podczas gdy chrześcijanie na całym świecie składają hołd Moim Narodzinom w Betlejem, wielu z nich po prostu okaże szacunek, bez prawdziwej miłości w swoich sercach. Wielu stanie się jednak bliskich Mojemu Sercu. Inni będą po prostu przytakiwać, uśmiechać się i mówić pokrótce o znaczeniu tego najważniejszego czasu w czczeniu tego największego Daru, jaki kiedykolwiek, od początku, został udzielony dzieciom Mojego Ojca. Ale kiedy Moje dzieci, Moi oddani wyznawcy, obchodzą Boże Narodzenie, są rozpraszani przez wystawność i paradność związaną z ziemskimi dobrami.
Jak wielu chrześcijan wyjaśnia swoim dzieciom znaczenie Moich Narodzin? Jak wielu przypomina sobie pokorę, okazaną przez Moją umiłowaną Matkę i Jej najświętszego oblubieńca, świętego Józefa? Jak wielu rozumie, że stałem się człowiekiem, by zbawić rodzaj ludzki od drogi do piekła? To było proste orędzie, które zostało przez stulecia zniekształcone i skryte za wystawnością. Niemniej Moi wierni chrześcijanie uznali je za czas do zastanowienia się nad swoją wiernością wobec Mnie, ich Zbawiciela. Proszę, nalegam, dzieci, abyście wykorzystali to święto, by modlić się za wszystkich tych w świecie, którzy potrzebują obudzić się wobec faktu, że posiadają Dziedzictwo. To jest tam, gdzie dla każdego z nich zostało przygotowane szczególne miejsce w Królestwie Mojego Ojca, jeśli tylko zdecydują się je przyjąć.
Czas na wielkie Ostrzeżenie postanowiony
Moje dzieci są tak bardzo zajęte codziennymi newsami, przez każdą minutę dnia, a choć może to wpływać na ich życie, jest to bez znaczenia w Życiu Wiecznym. Dzieci, to jest czas dla was wszystkich, abyście teraz zbadali swoje sumienie - przed wielkim Ostrzeżeniem, które poprzedzi Moje Powtórne Przyjście. Módlcie się swoimi własnymi prostymi słowami, prosząc o Boże prowadzenie.
Czas na wielkie Ostrzeżenie został już postanowiony. Bądźcie czujni. Stójcie na straży.
Wasz Boski Zbawiciel i Sędzia Sprawiedliwy
Jezus Chrystus


25th December 2010, 12:30 - Celebrating Christmas

My beloved daughter, why do you hesitate? Don't you know that you are being guided daily? You know, in your heart, surely, that all you need to do is sit down, open your heart and you will, shortly, hear My Message. Trust in Me. Surrender. Believe that when you pass Me over your fears, worries, concerns and questions that I will take them away from you and respond accordingly. You must now put the time aside to take heed of these most urgent Messages for all of mankind. Do not hesitate to forge ahead with this most Sacred Work.
Now heed this, My beloved daughter. As Christians all over the world turn to pay homage to My Birth in Bethlehem, many will simply pay respect, without real love in their hearts. Many will, though, become close to My Heart. Others will simply nod, smile and speak briefly about the significance of this most important time in celebrating the biggest Gift ever bestowed on My Father's children since the beginning. Yet, when My children, My devout followers, celebrate Christmas they are distracted by the pomp and ceremony associated with worldly goods.
How many Christians explain to their children the significance of My birth? How many remind themselves of the humility shown by My beloved Mother and her most holy spouse Saint Joseph? How many understand that I became man to save the human race from the path to Hell? It was this simple Message that became distorted through the centuries and was camouflaged by ostentation. Nevertheless, it has been acknowledged by devout Christians as a time to reflect on their allegiance to Me their Saviour. Please, I urge you, children, to use this Feast to pray for all those in the world who need to wake up to the fact that they have an inheritance. This is where a special place has been reserved for each of them, in My Father's Kingdom, should they choose to accept it.
Time for Great Warning decided
So caught up are My children, with news, every minute of the day, that while it may affect their lives, it is of no consequence in the eternal life. Children, it is time for you all to examine your conscience, now, before the Great Warning, which precedes My Second Coming. Use prayer in your own simple words to ask for Divine guidance.
The time for the Great Warning is now decided. Be alert. Stay on your guard. Your Divine Saviour and Just Judge
Jesus Christ