Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


12.01.2011, 15:00 - Ostrzeżenie - bliskie Powtórne Przyjście - szansa, by ratować swoje dusze

Moja córko, Moje wczorajsze Orędzie było surowe. Wielu, czytając je, powie: "To nie w taki sposób Pan przemawia". Ale skąd oni to wiedzą? To z powodu cierpień, których Moje umiłowane dzieci doświadczają z rąk innych, muszę przemówić. Przemawiam z powodu Mojego Bożego Miłosierdzia, by pomóc ocalić was, Moje dzieci, tak abyśmy mogli się zjednoczyć w Nowym Raju jako jedna święta rodzina. Nie chcę stracić ani jednej duszy na rzecz zwodziciela. Jest ważne, by Mój Głos był słyszany.
Dla niewierzących jest to tak trudne
Rozumiem, że dla wielu Moich dzieci, zwłaszcza dla tych niewierzących, jest to bardzo trudne, by uwierzyć w życie przyszłe. Są tak uwarunkowani przez światowe sprawy, że w swojej walce o przetrwanie do tego stopnia zaniedbali duchowość, że w ogóle nie wierzą, że jest inne życie. Powinni to teraz rozważyć. Wierzą, że wszystko się kończy po śmierci, i że jedyny świat, o który muszą się martwić, jest tym, w którym obecnie żyją. Jak bardzo rozpaczam nad tymi zagubionymi duszami. Gdyby mogli doświadczyć choć przebłysku tego, czym jest Raj, spędziliby swoje dni na modlitwie i uwielbianiu Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego, na wychwalaniu i dziękczynieniu.
Ten Nowy Świat, który im obiecałem, jest rzeczywistością. Chwała wierzącym, którzy nigdy nie zapomnieli o tym fakcie i którzy nadal modlą się do Mnie każdego dnia. Jak bardzo kocham Moich wyznawców; ale też jak bardzo cierpię nad nimi. Ci oddani wyznawcy czynią wszystko, co mogą, aby przekonać innych o Moim Istnieniu. Są wtedy wyśmiewani i pogardza się nimi ze względu na Mnie. Jakże to rozrywa Moje Serce.
Jakże ci, którzy odeszli, tęsknią za tymi wszystkimi bez wiary, których pozostawili
Jakże wasi najbliżsi po drugiej stronie tęsknią za wami wszystkimi, niewierzący! Za tymi z was, których najbliżsi są w pokoju w Królestwie Mojego Ojca, oni się ciągle modlą i wstawiają za wami. Czego sobie nie uświadamiacie, to jest to. Jeżeli poświęcicie czas, aby rozmawiać ze Mną na osobności - własnymi słowami - i prosić Mnie o prowadzenie, nawet jeśli wasza wiara jest letnia, to Ja odpowiem. I będziecie wiedzieli, że odpowiedziałem. Zwróćcie się teraz do Mnie, dzieci. Swoimi własnymi słowami. I proście Mnie, bym odnowił waszą wiarę.
Rozważajcie Moje Nauczanie, poprzez te Orędzia i poprzez Biblię, i przypomnijcie sobie, w jaki sposób musicie przeżywać swoje życie. Poprzez Moje Miłosierdzie ukażę wam już wkrótce wasze skargi na Moje Nauczanie, każdy grzech i obrazę, którą popełniliście w ciągu całego swojego życia.
Nie Dzień Sądu, ale odczucie tego, czym on będzie
To jest Akt Miłosierdzia z Mojej strony. Zobaczycie swoje grzechy i natychmiast zrozumiecie, jak one są postrzegane przeze Mnie. Natychmiast jasno zrozumiecie, jakże są one obraźliwe i złe. To jest wasza szansa, dzieci, by okazać skruchę. To nie jest Dzień Sądu, ale odczucie, czym on będzie.
Z Miłosierdzia otrzymujecie teraz przed Dniem Sądu największy Dar ze wszystkich - szansę na okazanie skruchy i zmianę swojego życia przed Dniem Ostatecznym - czasem, kiedy przybędę z powrotem na tę ziemię. Przyjdę wtedy, jak wiecie, nie jako Zbawiciel, ale jako Sędzia Sprawiedliwy. Czas jest teraz bliski, Moje dzieci. Nie lękajcie się. Miłuję was wszystkich. Jesteście w Moim Sercu. Pozwólcie Mi teraz wejść do siebie i poprowadzić was do Królestwa Mojego Ojca. Nigdy się nie lękajcie śmierci. Śmierć będzie po prostu wejściem do nowego, pięknego życia w błogiej wieczności, przepełnionej miłością, pokojem i szczęściem.
Życie na ziemi - tylko urywek czasu
Wasze życie na ziemi jest po prostu urywkiem czasu. Może być pełne miłości, radości, bólu, odrzucenia, lęku, gniewu, rozpaczy, frustracji lub smutku. Ale tylko wtedy, kiedy zwrócicie się do Mnie, wasz ból złagodnieje. Błogosławieni są ci, którzy cierpią, zwłaszcza w Moje Imię, bo będziecie wsławieni w Królestwie Mojego Ojca. Błogosławieni są także ci, którzy powracają do Mnie, bo będzie wielka radość w Niebie.
Będziecie przyjęci do Mojego Nowego Raju. Módlcie się teraz za swoje dusze i tych z waszych rodzin. Ostrzeżenie nastąpi wkrótce. Wtedy będziecie znać Prawdę. Będziecie mieli wtedy szansę odkupienia się w Moich Oczach.
Kocham was wszystkich. Raduję się, bo wiem, że o tak wiele więcej Moich dzieci powróci teraz do Mnie i do Mojego Ojca Przedwiecznego, jako że bardzo przybliża się teraz koniec czasów. Bądźcie przygotowani.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus


12th January 2011, 15:00 - The Warning - Second Coming Close - Chance to Save your souls

My daughter, My Message yesterday was harsh. Many reading it will say, "this is not the way the Lord speaks." But how do they know? It is because of the suffering that is being endured by My beloved children, at the hands of others, that I must speak out. I speak out because of My Divine Mercy, in order to help save you, My children, so that we can be united as one Holy Family in the New Paradise. I do not want to lose one single soul to the deceiver. It is important that My Voice is heard.
Non-Believers find it so difficult
I understand that for many of My children, especially those non-believers, they find it very difficult to believe in the next life. They are so conditioned, by worldly matters, that in their struggle to survive, they have neglected their spirituality to such an extent they don't believe that there is another life at all. They now need to consider. They believe that all ends after death and that the only world they need to worry about is the one they live in right now. How I Am distressed for these misguided souls. If they could only experience a glimpse of what Paradise provides, they would spend their days in prayer and adoration to Me, and My Eternal Father, in praise and thanks.
This New World that I have promised them is a reality. Praise to the believers who have never forgotten this fact and who still pray to Me every day. How I love My followers; but how I suffer for them too. These devout followers do everything they can to convince others of My Existence. Then they are laughed at and scorned on My behalf. How this breaks My Heart.
How the departed pine for all those left with no faith
How your loved ones pine for you all on the other side, non-believers! For those of you, whose loved ones are at peace in My Father's Kingdom, they constantly pray to intercede on your behalf. What you do not realise is this. If you take time to speak with Me privately - in your own words - and ask Me for guidance, even if your faith is lukewarm, then I will respond. And you will know that I have responded. Turn to Me now children. In your own words and ask Me to restore your faith.
Consider My Teachings through these Messages and through the Bible and remind yourselves what way you must live your lives. I will, through My Mercy, reveal to you your grievances against My Teachings, and every sin and offence you have committed throughout your life, very soon.
Not Judgment Day, but a taste of what it will be like
This is an Act of Mercy on My part. You will see your sins and understand immediately how they appear to Me. Instantly, you will understand clearly how offensive they are and wrong. This is your chance, children, to repent. This is not Judgement Day, but a taste of what it will be like.
Out of Mercy you are being given the greatest Gift of all before Judgement Day - the chance to repent and change your life before the final day - the time when I arrive back on this Earth. I come, as you know, not as a Saviour then, but as a Just Judge. That time is now close, My children. Do not fear. I Love you all. You are in My Heart. Allow Me to enter yours now, and let Me guide you to My Father's Kingdom. Never fear death. Death will simply be a doorway into a new beautiful life of blissful eternity, full of love, peace and happiness.
Life on Earth - only a passage in time
Your life on Earth is simply a passage in time. It can be full of love, joy, pain, rejection, fear, anger, despair, frustration and sadness. But it is only when you turn to Me, that your pain will ease. Blessed are those who suffer and especially in My Name, for you will be glorified in My Father's Kingdom. Blessed too are those who turn back to Me, for there will be great rejoicing in Heaven.
You will be welcomed into My New Paradise. Pray for your souls and those of your families, now. The Warning will take place soon. Then you will know the Truth. You will then have the chance to redeem yourself in My Eyes.
I love you all. I rejoice because I know that so many more of My children will now turn back to Me and God the Eternal Father, as the time for the end times draws very close now. Be prepared.
Your loving Saviour Jesus Christ