Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


14.01.2011, 10:00 - Jak wejść do Nieba - rola cierpienia

Moja umiłowana córko, sposób, w jaki porozumiewam się z tobą, zaczyna się zmieniać. W poprzednich Orędziach ostrzegłem Moje dzieci o pilnej potrzebie okazania skruchy w celu osiągnięcia zbawienia, a to, co będę dalej przekazywał, będzie się koncentrować na pomaganiu duszom, aby dążyły do duchowej doskonałości.
Do Raju, Moja córko, choć jest należnym domem dla każdego z was, nie jest łatwo wejść. Wejście jest małe i tak niewielu może wejść w jednym czasie. Aby wejść, dusze muszą okazać pokorę i oddać się całkowicie w Moje Ręce. Jeśli chcą wejść do Nieba, muszą odsunąć na bok pychę, silną wolę, skłonność i przywiązanie, które mają do rzeczy materialnych na ziemi.
Wszystkie Moje dzieci, które zaczynają swoją duchową podróż ku Mnie, gdy teraz rozumieją prawdę, muszą obecnie ciężko pracować i wiedzieć o niezbędnych przymiotach, aby wejść do Królestwa Mojego Ojca.
Znaczenie pokory
Pokora to słowo, które wiele z Moich dzieci rozumie dzięki Mojemu Nauczaniu. Choć wielu Moich wyznawców rozumie, dlaczego jest ona ważna, to nie mają pewności, z czym się ona wiąże. Pokora oznacza szczerość. Oznacza przyjmowanie z godnością prób, wyzwań i zniewag, z którymi, jak spostrzeżecie, będziecie się zmagać, zwłaszcza kiedy będziecie przychodzić w Moje Imię. Moją najlepszą radą jest to. Pomyślcie o sobie jako o dziecku, prostym, niewinnym dziecku, bez wiedzy o złym społeczeństwie, którego normalnie doświadczalibyście jako dorośli. Mówcie do Mnie cały czas w swoich modlitwach, mając oczy i serce dziecka.
Zachowajcie prostotę modlitw i słów. Nie oczekuję, abyście odmawiali wszystkie modlitwy przekazane światu z Miłości. Spójrzcie w górę i podzielcie się ze Mną swoimi problemami. Podzielcie się swoimi cierpieniami. Oddajcie Mi je. Będziecie obficie wynagrodzeni, kiedy przyjmiecie dla Mnie w waszym życiu smutek i cierpienie. Możecie nie zdawać sobie z tego sprawy, ale gdy to czynicie, ratujecie wiele dusz i przygotowujecie im drogę do wejścia do Nieba. Ten fakt nie będzie wam ukazany, dopóki także wy nie wejdziecie do Nieba, gdzie doświadczycie wspaniałości waszego hojnego daru dla Mnie.
Nie traćcie spokoju, kiedy bronicie swojej wiary
Okazywać pokorę znaczy przyjąć to, co się dzieje dookoła was, choć może to być bolesne. Zachować godność przez cały czas, nawet kiedy w waszej obecności jest znieważane Moje Imię. Ależ oczywiście, brońcie - nawet żarliwie, jeśli tego pragniecie - ale nigdy nie lekceważcie znieważających was, publiczne nimi gardząc.
Wyjaśniajcie łagodnie Prawdę Mojego Nauczania. Nie traćcie spokoju. A także nie okazujcie lęku wobec znieważających was. Bądźcie stanowczy. Brońcie się, ale tylko poprzez ciągłe powtarzanie Mojego Nauczania. Nigdy się nie lękajcie otwarcie mówić Prawdę. Nie mylcie pokory z tchórzostwem. Niektórzy z Moich wyznawców, którzy znają wagę pokory i jej znaczenie w uświęcaniu dusz, błądzą, zachowując milczenie, gdy z Mojego Imienia publicznie się drwi. Tak, nigdy nie powinniście osądzać osoby, która wyśmiewa się ze Mnie, z Mojego Ojca Przedwiecznego albo nawet Mojej ukochanej Matki Najświętszej, ale powinniście trwać mocno w obronie Prawdy.
Smutek, Dar od Boga
Kiedy mówicie do Mnie jak dzieci, zrozumcie to. Jeśli otworzycie swoje serca i położycie we Mnie całą swoją ufność, pokieruję wami, kiedy będziecie cierpieć smutek na tej ziemi. Nie odwracajcie się ode Mnie. Choć jest to niezmiernie bolesne, Moje dzieci, postrzegajcie smutek jako Dar od Boga. Jako błogosławieństwo. Ponieważ to przez smutek i cierpienie dokonuje się oczyszczenie. Ofiarujcie Mi wasze cierpienia. Czyniąc to, ulżycie udręce, której doświadczam, kiedy wciąż na nowo każdego dnia doznaję bólu Mojej Męki na Krzyżu, gdy widzę potworności w dzisiejszym świecie.
Oczyszczenie, które ma miejsce, gdy przyjmujecie smutek lub cierpienie, nieważne jak ciężkie, kiedy ofiarujecie je z radością za zbawienie ludzkości, nie może zostać przez was w pełni zrozumiane, Moje dzieci. Ale kiedy zbliżacie się do Mnie, otwierając wasze serca, oddając Mi swoją wolę i całkowicie Mi się poddając, zrozumiecie więcej. Widzicie, że tylko poprzez czynienie tego będziecie w jedności ze Mną. A kiedy to czynicie, wasze próby i cierpienie na ziemi złagodnieją. Z czasem przyjmiecie cierpienie z radością w sercach, szczególnie kiedy ofiarujecie Mi je jako dar.
Cierpienie jest Darem od Boga i jest dopuszczone. Dusze, które pomożecie zbawić, zapewniają wam miejsce w Królestwie Mojego Ojca.
To Nauczanie nie jest nowe, Moje dzieci. Tylko że nie przypominano wam prostej Prawdy. Moje Orędzia i Nauczanie nigdy się nie zmieniły. Są proste i są streszczone w Ewangeliach i w dziesięciu przykazaniach. Tylko pamiętajcie, kiedy oddajecie się wszystkim, oddajecie się Mnie. Okażcie miłość swojemu bliźniemu, a okażecie miłość Mnie.
Traktujcie go w taki sposób, w jaki oczekiwalibyście samemu zostać potraktowanym. I nigdy nie zapominajcie, kiedy spostrzegacie, jak stajecie się zagniewani wobec innych i jesteście kuszeni, by zadawać im krzywdę albo ukarać ich w jakikolwiek sposób, że Ja Jestem w nich obecny - nawet w tych, którzy Mnie nienawidzą. Wyrządźcie krzywdę któremukolwiek z Moich dzieci, a czynicie to samo wobec Mnie.
Z czasem, Moje dzieci, wszystkie te łaskawe czyny nabiorą sensu. Módlcie się każdego dnia o siłę, aby przeżywać swoje życie w Moje Imię. Wiedzcie, że za każdym razem, kiedy przebaczacie drugiemu, choćby mogło się wydawać, że to wróg, rozszerzacie Moje Serce Miłości i Miłosierdzia. Otrzymacie za to wieczne szczęście w Niebie.
Módlcie się o wytrwałość. Naśladujcie Moje Życie. Nie będzie to łatwe. Ale wasze uczynki, nieważne jak małe, pomogą duszom.
Wasz umiłowany Nauczyciel i Zbawiciel
Jezus Chrystus, Jeden z Bogiem Ojcem Przedwiecznym i Duchem Świętym


14th January 2011, 10:00 - How to enter Heaven - role of suffering

My beloved daughter, the way in which I communicate with you is beginning to change. While I have, in previous Messages, warned My children of the urgency to repent in order to achieve salvation, My next communications will focus on helping souls to aim towards spiritual perfection.
Paradise, My daughter, although the rightful home for each and every one of you, is not easy to enter. The entrance is small and only so many can enter at a time. In order to enter, souls must show humility and place themselves fully in My Hands. They must push aside pride, strong will and the eagerness and attachment they have for the material things on this Earth, if they want to enter Heaven.
All My children who are starting on their spiritual journey towards Me, now that they understand the Truth, need to work hard now and understand the qualities essential to enter My Father's Kingdom.
Importance of humility
Humility is a term many of My children understand through My Teachings. While many of My followers understand why it is important, they are confused as to what it really entails. Humility means sincerity. It means accepting, with dignity, the trials, challenges and abuses you will find yourselves facing especially when you come in My Name. My best advice is this. Think of yourself as a child, a simple, innocent child, with no knowledge of the evil society that you would normally experience as an adult. Communicate at all times in your prayers to Me through the eyes and the heart of a child.
Keep prayers and communication simple. I do not expect you to recite all Prayers handed down, out of Love, to the world. Look up and share your problems with Me. Share your sufferings. Give them over to Me. You will be rewarded greatly when you accept sorrow or suffering in your lives, for Me. You may not realise this, but when you do, you are saving many souls and are paving the way for them to enter Heaven. This fact will not be revealed to you until you too, enter Heaven, where you will experience the glory of your generous gift to Me.
Do not lose your temper when defending your Faith
When showing humility this means accepting what goes on around you, painful though it may be. Show dignity at all times, even when My Name is being scorned in your company. By all means defend - and passionately, if you so desire - but never dismiss the abuser by publicly scorning him.
Explain the Truth of My Teachings calmly. Do not lose your temper. Do not show fear of the abuser, either. Be firm. Defend yourself, but only by reiterating My Teachings. Never be afraid to speak the Truth openly. Do not confuse humility with cowardice. Some of My followers who understand the importance of humility and its relevance in sanctifying souls, confuse this by staying silent when My Name is mocked in public. Yes, you should never judge the person who ridicules Me, or My Eternal Father, or indeed, My beloved Blessed Mother, but you should stand your ground in defence of the Truth.
Sorrow, a Gift from God
When speaking to Me, as a child, understand this. If you open your hearts and place all your trust in Me, I will direct you when you suffer sorrow on this Earth. Do not turn your back on Me. While it is excruciatingly painful, My children, consider sorrow a Gift from God. A blessing. Because it is through sorrow and suffering that purification takes place. Offer your sufferings to Me. By doing so, you are relieving the torment I endure, when I experience the pain of My Passion on the Cross, over and over again, each day as I witness the horror in the world today.
The Purification which takes place when you accept sorrow or suffering, no matter how bad, when offered up with joy for the salvation of mankind, cannot be truly understood by you, My children. But as you draw closer to Me, by opening your hearts, abandoning your will to Me and completely surrendering to Me, you will understand more. You see, it is only by doing this that you will be in union with Me. And when you do, your trials and suffering on Earth will ease. In time you will accept suffering with joy in your hearts, especially when you offer this as gift to Me.
Suffering is a Gift from God and is permitted. The souls you will help save guarantees you a place in My Father's Kingdom.
These Teachings are not new, My children. It is just that you have not been reminded of the simple Truth. My Messages and Teachings have never changed. They are simple and are summarised in the Gospels and in the Ten Commandments. Just remember, when you give yourself to everyone, you give yourself to Me. Show love to your neighbour and you show love to Me.
Treat him the way in which you would expect to be treated yourself. And never forget that when you find yourself becoming angry with others and are tempted to do them harm, or punish them in any way, that I Am present in them - even in those who hate Me. Inflict damage on any of My children and you do the same to Me.
In time, My children, all these graceful actions will make sense. Pray every day for the strength to live your life in My Name. Know
that every time you forgive another, although he may seem like the enemy, you expand My Heart of Love and Mercy. For that, you will receive eternal happiness in Heaven.
Pray for perseverance. Imitate My Life. It won't be easy. But your actions, no matter how small, will help souls. Your beloved Teacher and Saviour
Jesus Christ, One with God the Eternal Father and the Holy Spirit