Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


24.01.2011, 22:00 - Jak łatwo jest grzeszyć

Dzisiaj, Moja umiłowana córko, nareszcie zrozumiałaś zagrożenia, stwarzane przez zwodziciela, kiedy zaniedbujesz czujność. Modlitwa do Mojego Ojca Przedwiecznego, poprzez Koronkę do Bożego Miłosierdzia, jest ważna w uświęcaniu twojej duszy.
Grzech, Moja umiłowana córko, jest trudny do uniknięcia. Trudniej jest zdobyć Moje szczególne Łaski niż uniknąć grzechu w jakiejś formie. Od kiedy zostałaś powołana do wypełnienia tego świętego Dzieła, zawsze będziesz celem złego, który stara się przy każdej okazji wprowadzić w twoje życie to, co negatywne. Posłuży się tymi, którzy są wokół ciebie, tak że zaatakuje ciebie - to dlatego zawsze musisz mieć się na baczności przed nim. Nigdy nie pozwól mu zwyciężyć, ponieważ kiedy tak się stanie, uda mu się opanować dusze i spowodować okropny ból, udrękę i cierpienie. Powoduje rozpad przyjaźni, zamieszanie, rozpacz i zaszczepia fałszywe myśli w umysłach, które ma za cel. Następnie, gdy Moje dzieci czują się winne swojej własnej słabości, gdy uległy pokusie, doświadczają pewnego rodzaju nędzy, która wprowadza w ich życie desperację, niedolę i szaleństwo.
Moje dzieci, zawsze będziecie kuszone do grzechu. Doskonałość duszy jest niezwykle trudna do osiągnięcia i wymaga z waszej strony olbrzymiej dyscypliny i determinacji. Jeśli, i kiedy, padniecie ofiarą zwodzenia złego ducha i popełnicie grzech, musicie natychmiast modlić się z serca i zabiegać o przebaczenie.
Regularna spowiedź jest sakramentem bardzo źle rozumianym. Tylko dzięki cotygodniowemu przystępowaniu do konfesjonału wasza dusza będzie mogła pozostać w stanie Łaski. Kiedy wasza dusza jest uświęcana w ten sposób i poprzez codzienną modlitwę - tylko wtedy jesteście w stanie móc trzymać zwodziciela na dystans.
Poczucie winy grzechu
Jeśli odczuwacie poczucie winy na skutek grzesznego działania, niezależnie od tego, jak wielkie jest to przewinienie w Oczach Mojego Ojca, nie niepokójcie się. Zawróćcie, otwórzcie swoje serce i proście o przebaczenie. Poczucie winy to odczucie negatywne. Chociaż służy ono jako forma prowadzenia waszego sumienia, to nie jest zdrowo pozostawać w tym stanie. Proście o Łaski poprzez modlitwę, by osiągnąć czystość duszy, wymaganą, by Mi służyć. Ważna jest cierpliwość. Nigdy nie pozwólcie, by grzech oddalał was ode Mnie. Poczucie winy nigdy nie powinno stać na drodze poszukiwania odkupienia.
Pamiętajcie, dzieci, że z powodu grzechu pierworodnego zawsze będziecie padać ofiarą kuszenia złego ducha. To przez modlitwę, post i oddanie się Najświętszej Eucharystii staniecie się Mi bliżsi. Wymaga to czasu, który musi zostać na to przeznaczony.
Idźcie teraz, Moje dzieci, i zapamiętajcie jedną rzecz - nigdy się nie lękajcie zwrócić do Mnie, kiedy zgrzeszyliście. Nigdy nie bądźcie zakłopotani, by prosić o przebaczenie, kiedy jesteście prawdziwie skruszeni. Ale pamiętajcie też, że jeśli tego nie uczynicie, będziecie przyciągać zwodziciela wciąż na nowo i wasza dusza pogrąży się w ciemnościach. Ciemności przyciągają ciemność. Światłość przyciąga światłość. Ja Jestem Światłością.
Zwróćcie się teraz do Mnie i pozwólcie Mojej Miłości promieniować na wasze biedne, zagubione dusze. Kocham was tak bardzo, Moje dzieci, że gdy zwracacie swoje serca ku Mnie, bez względu na to, jak bardzo czujecie się osamotnieni, nigdy was nie odrzucę.
Idźcie w pokoju i miłości.
Wasz Boski Zbawiciel
Jezus Chrystus


24th January 2011, 22:00 - How Easy is it to Sin

Today, My beloved daughter, you have finally understood the dangers posed by the deceiver, when you let down your guard. Prayer to My Eternal Father, through theDivine Mercy Chaplet, is important in sanctifying your soul.
Sin, My beloved daughter, is hard to avoid. It is harder to achieve My special graces than it is to avoid sin in any form. When you have been called to do this sacred Work, you will always be a target of the evil one, who sets out at every opportunity, to create negativity in your life. He will use those around you as a means of attack, which is why you must always be on your guard against him. Never let him win, because when he does he succeeds in infesting souls and causes terrible pain, anguish and suffering. He causes friendships to disintegrate, confusion, despair, and instils false thoughts in the minds of his targets. Then, when My children feel guilt at their own weakness, for succumbing to temptation, they experience a form of wretchedness that brings desperation, misery and distraction into their lives.
My children, you will always be tempted into sin. Perfection of your souls is extremely difficult to attain and requires a tremendous discipline and determination on your part. If and when you fall prey to the evil one's seduction and commit sin, you must immediately pray from your heart and seek forgiveness.
Regular Confession is a Sacrament much misunderstood. It is only by weekly attendance in the confessional that your soul can remain in a state of grace. When your soul is sanctified in this manner and through daily prayer, only then can you can keep the deceiver at bay.
The guilt of sin
If you suffer guilt as a result of sinful action, irrespective as to how grievous the offence is in My Father's Eyes, don't fret. Turn back, open your heart, and ask for forgiveness. Guilt is a negative feeling. And while it serves as a form of guiding your conscience, it is not healthy to remain in this state. Ask for the graces, through prayer, to attain the purity of soul required to serve Me. Patience is important. Never let sin drive you away from Me. Guilt must never stand in the way of seeking redemption.
Remember, children, that because of original sin, you will always fall victim to the temptation of the evil one. It is through prayer, fasting and dedication to the Holy Eucharist that you will become closer to Me. This does require time, which must be set aside.
Go now, My children, and remember one thing - never be afraid to turn back to Me when you have sinned. Never be embarrassed to ask for forgiveness when you are truly remorseful. But remember also that when you don't, you will attract the deceiver again and again and your soul will plunge into darkness. Darkness attracts dark. Light attracts light. I Am the Light.
Turn to Me now and let My Love shine through your poor, lost souls. I love you so much, My children, that when you turn your hearts towards Me, no matter how much isolation you feel, you will never be turned away.
Go in peace and love,
Your Divine Saviour Jesus Christ