Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


05.02.2011, 11:50 - Miłość jest drogą do zbawienia

Moja szczerze umiłowana córko, otrzymałaś dzisiaj dodatkowe Łaski, by pozwolić Mi przyciągnąć cię bliżej. Ponieważ tylko będąc blisko Mnie, będziesz w stanie doświadczyć pokoju, miłości i radości w sercu. Tylko przez modlitwę i oddanie Mi swoich kłopotów będziesz w jedności ze Mną. Kiedy oddasz siebie, Moja córko, i zaufasz Mi, wtedy zrozumiesz Miłość, jaką mam dla ciebie w Moim Sercu. A kiedy to uczynisz, twoja miłość do Mnie wzrośnie na sile. To tylko wtedy, kiedy ofiarujesz wszystkie swoje troski i złożysz je w Moich Dłoniach, zajmę się nimi.
Możesz okazywać prawdziwą miłość innym tylko wtedy, kiedy Mnie kochasz. To poprzez miłość będziesz pobłogosławiona Darami patrzenia na inne istoty ludzkie poprzez Moje Serce, które jest pełne Miłości i współczucia.
Tylko kiedy okazujesz Mi prawdziwą miłość, twoje życie się zmieni, a w twoim codziennym życiu wzrośnie radość. Nigdy się nie lękajcie Mojej Miłości, dzieci. Byłaby ona dla was wszystkich obfita, jeśli tylko zwrócilibyście się do Mnie i poprosili o nią. Kiedy otrzymacie tę Miłość, bądźcie w niej szczodrzy. Szerzcie Moją Miłość wszędzie, tak abyście wszyscy, szczególnie osoby z letnimi duszami, mogły zaprosić Mnie do swoich dusz. Jest to jedyna droga do zbawienia.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus


5th February 2011, 11:50 - Love is way to Salvation

My dearly beloved daughter, you have been given extra graces today to enable Me to draw you closer. For it is only by being close to Me that you will be able to experience peace, love and joy in your heart. It is only through prayer and by handing Me over your troubles, that you will become in union with Me. When you surrender, My daughter, and trust in Me, then you will understand the Love I hold for you in My Heart. And when you do, your love for Me will grow stronger. It is only when you offer up all your concerns and place them in My Hands that they will be taken care of.
You can only show real love to others when you love Me. It is through love that you will be blessed with the gifts of looking at other human beings through My Heart, which is full of Love and Compassion.
It is only when you show Me true love that your life will change and joy will surge through your daily life. Never fear My Love, children. It is there for you all in abundance, if you could only turn to Me and ask for it. Once you receive this Love, be generous with it. Spread My Love everywhere, so that all of you, especially lukewarm souls, can invite Me into their souls. This is the only way to salvation.
Your loving Saviour Jesus Christ