Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


19.02.2011, 15:00 - Proroctwa z La Salette, Fatimy i Garabandal wypełnią się teraz

Moja szczerze umiłowana córko, bardzo się starasz przestrzegać Moich zaleceń, aby uświęcać swoją duszę, i jest Mi to bardzo miłe. Proszę, ofiaruj jedną pełną godzinę twojego dnia na ciszę ze Mną i pozwól Mi przyciągnąć cię bliżej Mojego Najświętszego Serca. Poczujesz się o wiele silniejsza, kiedy to uczynisz. Zacznij od dzisiaj spędzać ten czas w Moim towarzystwie, tak abym mógł oświecić twoje serce i złagodzić twój ciężar.
Dzisiaj pragnę odsłonić ci Moje życzenie wobec ludzi, aby zaczęli przyglądać się swojemu życiu, przygotowując się na Ostrzeżenie. Moja córko, ci z was, którym nie uda się przygotować, będą potrzebowali modlitwy, wiele modlitwy.
Ostrzeżenie, ten wielki Dar, zostanie teraz ukazane światu. Wszyscy otrzymają szansę, aby zasmakować radości, kiedy ostatecznie uświadomią sobie prawdę - prawdę o Moim Istnieniu. Módl się za wszystkich, Moje dziecko, aby mieli odwagę prosić o Moje przebaczenie.
W końcu, Moja córko, Moje dzieci zaczynają wszędzie otwierać oczy. Uświadamiają sobie teraz, że świat się zmienia. Świat, jaki kiedyś znali, przeszedł do nowej fazy. Ta nowa faza poprowadzi przez pewną liczbę etapów, zanim oni, Moje dzieci, będą ostatecznie gotowi na Nowy Raj.
Pasożyty zwodziciela będą niestety zawzięcie walczyć aż do samego końca. Módl się teraz za te biedne, zwiedzione dusze, aby iskra światła wlała się do ich serc, kiedy będą spotykać Moich oddanych wyznawców. Wy, Moi wyznawcy, otrzymujecie Łaski, by pomóc nawrócić wszystkie te dusze, zagubione na pustkowiu i w stanie zamętu spowodowanego w ich duszach przez szatana.
Proroctwa z La Salette, Fatimy i Garabandal wypełnią się teraz
Wszystkie proroctwa, dane błogosławionym wizjonerom w La Salette, Fatimie i Garabandal, wypełnią się teraz, tak że wszyscy będą mogli to widzieć. Wy, całe tysiące wierzących, którzy znacie i przyjmujecie te proroctwa, wiedzcie, że teraz Ja, wasz Zbawiciel, wzywam was wszystkich, byście się modlili za dusze wszystkich ludzi. Otwórzcie swoje serca raz jeszcze na te nowe Orędzia - ostatnie proroctwa tego rodzaju, które mają być dane wszystkim Moim dzieciom, zanim powrócę, by sądzić.
Wezwanie do posługujących we wszystkich kościołach
Wzywam Moje wyświęcone sługi ze wszystkich wyznań, którzy czczą Mojego Ojca Przedwiecznego, abyście posłuchali teraz. Nie pozwólcie zwodzicielowi, by poprzez swojego fałszywego proroka oszukał was, byście uwierzyli w kłamstwo, które będzie wkrótce przedstawione w jego imię. Będzie to bardzo ciężki czas dla tych z was, którzy Mnie kochacie, ponieważ będziecie bardzo zdezorientowani.
Fałszywy prorok i antychryst
Obserwujcie uważnie fałszywego proroka, który będzie próbował prowadzić Mój Kościół, ponieważ nie pochodzi on z Domu Mojego Ojca Przedwiecznego. Będzie się wydawało, że pochodzi. Ale to będzie fałsz. Patrzcie także na jawną przyjaźń z antychrystem, ponieważ będą to dwaj najbardziej kłamliwi naśladowcy szatana, przebrani w owcze skóry. Będą mieć moce, które będą się zdawały cudami jak za dawnych czasów, ale te moce będą szatańskie. Musicie przez cały czas być w łasce, aby bronić swojej wiary. Módlcie się za Moje święte sługi, którzy, letni w swojej wierze, będą wciągnięci w ramiona zwodziciela. Będzie dla nich przekonujący, ponieważ będzie ofiarował ekscytację, żarliwość, tak zwaną miłość, która będzie wypływać z własnego ego, a jego charyzmatyczna zewnętrzna postawa będzie trudna do odparcia. Pójdźcie tą drogą, Moi wyświęceni słudzy, a będziecie straceni dla Mnie na zawsze.
Możecie pytać: dlaczego te wydarzenia miałyby powodować takie trudności? Będziecie wtedy rozmyślać, dlaczego dopuszczam, aby te rzeczy się wydarzyły. Chyba Jezus w Swoim Miłosierdziu nie czyniłby takich przeszkód? Cóż, muszę na nie pozwolić, ponieważ poprzez te wyzwania będzie miała miejsce ostateczna bitwa pomiędzy Moim Ojcem Przedwiecznym a złym duchem. Bez ostatecznej konfrontacji on, szatan, nie mógłby zostać ostatecznie wrzucony do otchłani wiecznego piekła.
Uważajcie na to oszustwo. Nie pozwólcie waszym duszom zagubić się w ten sposób. Módlcie się, módlcie się, módlcie się o Łaski rozeznania, tak abyście mogli dostrzec, kim naprawdę jest ten fałszywy prorok. Demonem posłanym z głębi piekła, aby was zmylić. Bądźcie wdzięczni, że jesteście jego celem. Dzięki waszemu oddaniu się Mnie będziecie poddani ostatecznej próbie - próbie waszej wiary. Nigdy ponownie nie będziecie musieli mierzyć się z taką próbą. Tak więc bądźcie przygotowani. Zwróćcie się teraz do Mnie, wy wszyscy, Moi wyświęceni słudzy, zanim będzie za późno.
Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus


19th February 2011, 15:00 - Last Message for the Volume "The Warning"

My dearly beloved daughter, you are trying hard to obey My instructions to sanctify your soul and this is greatly pleasing to Me. Please give Me one full hour of your day in silence with Me and let Me draw you closer to My Sacred Heart.
You will feel much stronger when you do this. Start from today to spend this time in My Company so that I can enlighten your heart and ease your load.
Today I wish to unveil to you My wish for mankind to start evaluating their lives in preparation for The Warning. My daughter those of you who fail to prepare need prayer and much of it.
The Warning, the Great Gift, will now be presented to the world. All will be given the opportunity to savour the joy when they will finally realise the Truth, the Truth of My Existence. Pray for everyone, My child, that they will have the courage to seek My Forgiveness.
At last, My daughter, My children everywhere are beginning to open their eyes. They are now realising that the world is changing. The world as they once knew it has shifted into a new phase. This new phase will lead to a number of stages before they, My children, will finally be ready for the New Paradise.
The parasites of the deceiver will fight stubbornly to the bitter end, unfortunately. Pray for those poor, delusional souls now, that a spark of light will flood their hearts when they come into contact with My devout followers. You, My followers, are being given the graces to help convert all those souls, lost in the wilderness and a confused state, caused in their souls by Satan.
Prophecies - La Salette, Fatima and Garabandal, now unfold
All of the prophecies given to the blessed visionaries at La Salette, Fatima and Garabandal, will now unfold for all to see. For all the thousands of believers who know and accept these prophecies, know that now, I your Saviour, call on you all to pray for the souls of all mankind. Open your hearts once more to these new Messages - the last prophesies of their kind to be bestowed on all of My children, before I come back to Judge.
Call on all Ministers of the Churches
I call to My sacred servants of all denominations who honour My Eternal Father, to listen now. Do not allow the deceiver, through his false prophet, to deceive you into believing the lie that will be perpetrated in his name, shortly. This will be a very difficult time for those of you who love Me, because you will be very confused.
The false prophet and the antichrist
Just watch with clear eyes, the false prophet, who will attempt to lead My Church, for he does not come from the House of My Eternal Father. He will seem like he does. But this will be false. Watch too, for the friendship he will display with the antichrist, for they will be two of the most deceitful followers of Satan - dressed in sheep's clothing. They will have powers, which will seem like the miracles of old, but these powers will be satanic. You must keep in grace at all times in order to defend your Faith. Pray for My holy servants, who, lukewarm in their faith, will be drawn into the arms of the deceiver. He will appeal to them because he will offer excitement, passion, so-called love, which will be ego-driven, and his charismatic appearance will be difficult to resist. Go down this path, My sacred servants, and you will be lost to Me forever.
You may ask: Why should these events present such difficulties? You will then wonder why I allow these things to happen. Surely Jesus, in His Mercy, would not present such obstacles? Well, I must permit them, because it will be through these challenges that the final battle between My Eternal Father and the evil one can take place. Without a final confrontation, he, Satan, cannot be thrown, finally, into the abyss of Eternal Hell.
Be alert to this deceit. Do not allow your souls to be lost in this way. Pray, pray, pray for the graces of discernment so that you may see this false prophet for what he truly is. A demon sent to distract you, from the depths of Hell. Be thankful that you are his targets. Because of your allegiance to Me, you will be put to the ultimate test, the test of your faith. Never again will you have to face such a test. So be prepared. Turn to Me all of you, My sacred servants, now, before it is too late.
Your beloved Saviour Jesus Christ