Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


18.03.2011, 00:00 - Trzęsienie ziemi w Europie i wojna światowa

Moja umiłowana córko, z wielką Miłością przychodzę dziś wieczorem, aby się z tobą skontaktować. Bo znam udrękę, którą znosisz. Cierpienie, które ofiarujesz teraz za dusze, sprawia, że spotkałyby się one z potępieniem, jeślibyś tego nie uczyniła z radością.
Moja córko, te Orędzia są prawdziwe, ale powinnaś łączyć się ze Mną tylko podczas modlitwy albo po modlitwie. Jest to ważne, ponieważ zwodziciel czasami może próbować przeszkodzić, jeśli nie jesteś w cichej modlitwie ze Mną.
Wojna światowa
Moja córko, proroctwa, o których mówię, mają się właśnie wypełnić. Mojemu umiłowanemu Wikariuszowi nie pozostaje wiele czasu w Watykanie z powodu wydarzeń, które miały miejsce w marcu. Ludzkość będzie wkrótce świadkiem innych wydarzeń, łącznie z trzęsieniem ziemi w Europie, które zaszokuje wielu. Ale to oczyszczenie dopomoże w zjednoczeniu ludzi, co będzie dla dobra każdego. Nastąpią teraz inne globalne wydarzenia, włączając w to wybuch wulkanu*, podczas gdy wojna na Bliskim Wschodzie zaangażuje inne narody. Inne narody Zachodu sprowokują reakcję Rosji i Chin. Wszystko zakończy się wojną światową.
Modlitwa złagodzi surowość tych wydarzeń
Modlitwa spowoduje nawrócenie. Nawrócenie złagodzi, poprzez modlitwę, skalę i surowość tych wydarzeń.
Cierpienie przyniesie pokorę - pokora zbawi dusze
Moja córko, podczas gdy świat będzie dalej doświadczał tych przykrych wydarzeń, ci, którzy cierpią, nabiorą pokory. Dzięki pokorze mogą zostać zbawieni. Wszystko to jest konieczne, aby przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście. Ten czas nie jest odległy. Będzie to, Moja córko, Dzień wielkiej Chwały dla wierzących. Zawsze pamiętaj o tym dniu, ponieważ zapomnisz wtedy o wszystkich wcześniejszych cierpieniach, które znosiłaś w Moje Imię.
Teraz na świecie wypełniają się wszystkie proroctwa przepowiedziane w Księdze Apokalipsy. Wy, którzy rozumiecie znaczenie tych wydarzeń, proszę, proszę, wyjaśnijcie innym, jak ważna jest konieczność, aby prosili Boga o przebaczenie potrzebne do oczyszczenia ich dusz.
Wątpienie w Moje Orędzia
Moja córko, zawsze, zawsze słuchaj Moich Orędzi swoim sercem. Ty wiesz, że one pochodzą ode Mnie, twojego Boskiego Zbawiciela, choć inni będą cię czasem przekonywać, że tak nie jest. Tak bardzo Mnie to boli. Rozumiem, że wiele twoich własnych wątpliwości wypływa z obaw, bo nienawidzisz wprowadzać ludzi w błąd. Musisz teraz w końcu porzucić wszystkie takie myśli.
Poddaj mi swoją wolę
Ty, Moja córko, byłabyś silniejsza, gdybyś otrzymała od kapłana duchowe wsparcie, którego potrzebujesz. Niestety, ani jeden z nich nie podejmie Mojego Kielicha odpowiednio - to fakt, który Mnie bardzo znieważa. Musisz więc teraz całkowicie Mi zaufać. Poddaj Mi ostatecznie swoją wolę, a wszystko wyda się bardziej przejrzyste. Módl się każdego dnia Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia, o co cię wcześniej poprosiłem, jak również Różańcem świętym. Przynajmniej raz w tygodniu chodź także na adorację do kościoła. Wszystkie te małe prezenty dla Mnie zbliżą cię do Mnie. Im bliżej Mnie będziesz, tym łatwiejsze i prostsze będą twoje zadania.
Broń tych Orędzi
Szanuj to najświętsze Pismo. Broń go. Przyjmij, że będzie atakowane i rozdzierane, zwłaszcza przez tych, którzy uważają się za ekspertów; będą wynajdywać fragmenty, które jak powiedzą, pozostają w sprzeczności z Moim Nauczaniem. Jedyną sprzecznością będzie ich własna błędna interpretacja Mojego Nauczania. Tak właśnie będą przeinaczać i błędnie interpretować Moje święte Słowo, ponieważ odpowiada im, aby to czynić.
Znaczenie pozostawania w stanie Łaski
Moja córko, z Serca tęsknię za tobą i twoją bliską łącznością ze Mną. Proś Mnie o Łaski podtrzymania cię silną, a je otrzymasz. Mam plany wobec ciebie, Moja córko. Są one bardzo ważne. To dlatego jest istotne, by twoja dusza została oczyszczona i abyś przez cały czas pozostawała w stanie Łaski. Ponieważ nastąpi twoja ostateczna przemiana ku duchowej doskonałości, Moja córko, będziesz cierpieć. Ale przygotuję cię na to. Nie powinnaś się martwić opinią innych. Tych, którzy nie są w Świetle, którzy cię denerwują - tych ignoruj. Ale módl się za nich. Zwróć jednak uwagę, że mogą cię odciągnąć tak daleko ode Mnie, i nie zdasz sobie z tego sprawy, tak że gdy to spostrzeżesz, twoje serce będzie już na Mnie zamknięte.
Święci Augustyn i Benedykt działają obaj wraz z tobą. Wzywaj ich pomocy, a wszystko będzie dla ciebie znacznie łatwiejsze. Podejmowanie Mojego Dzieła, wykonywanie tych zadań, których od ciebie wymagam, jest trudne. Na każdym kroku tej drogi będą czynione starania, abyś się potknęła. Pojawią się wokół ciebie gniew, frustracja i kłótnie, i się nasilą. Wszystkie mają na celu osłabienie twojej woli, jeśli na to pozwolisz.
Musisz błogosławić swój dom i przez cały czas nosić teraz różaniec, Krzyż św. Benedykta, a także wodę święconą. Bądź teraz dzielna. Zaufaj Mi całkowicie. W końcu pozwól na to. Ofiaruj Mi teraz swoją wolną wolę, a Ja obdarzę cię wszystkimi Łaskami potrzebnymi do doprowadzenia Mojego Dzieła do doskonałości.
Kocham cię, Moja wybrana córko. Nadal będę cię czynił silniejszą niż jesteś. Będę cię prowadził. Aby to naprawdę było skuteczne, musisz Mi się oddać w ciele, umyśle i duszy. Ale ta ofiara musi pochodzić od ciebie i zostać Mi przekazana jako drogocenny dar. Nie mogę po prostu zabrać ci jej, ponieważ twoja wolna wola jest szczególnym Darem od Boga, Mojego Ojca Przedwiecznego.
Idź teraz, Moja córko, w pokoju. Przekaż Mi swoje zmartwienia i troski. Uwolnij swój umysł, ciało i duszę. Gdy poddasz Mi swoją wolną wolę, będziesz w końcu w zjednoczeniu ze Mną. Ten Dar dla Mnie zapewni, że Moje Słowo będzie skuteczniej słyszane na całym świecie.
Twój kochający Zbawiciel ludzkości
Jezus Chrystus
Sędzia Sprawiedliwy
*Szczegóły, miejsce i miesiąc, zna wizjonerka.


18th March 2011, 00:00 - Earthquake in Europe & World War

My dearly beloved daughter, it is with great Love that I come to communicate with you this evening. For I know the torment you have been suffering. The suffering, which you have now offered up for souls, means that they would have faced damnation had you not done so with joy.
My daughter, these Messages are authentic, but you must only communicate with Me during prayer or after prayer. This is important because the deceiver can sometimes try to intercept unless you are in quiet prayer with Me.
World War
My daughter, the prophecies about which I spoke are about to happen. My beloved Vicar does not have much time left in the Vatican, based on events which took place in March. Other events now to be witnessed by mankind include an earthquake in Europe, which will shock many. But this purification will help unite people, which will be for the good of everyone. Other global events including the volcanic eruption will occur now, (*details of location and month with visionary) while war in the Middle East will involve other nations. The other nations from the West will provoke a reaction from Russia and China. All will end in a World War.
Prayer will dilute severity of these events
Prayer will create conversion. Conversion will dilute, through prayer, the scale and severity of these events.
Suffering will bring Humility - Humility will save souls
My daughter, as the world continues to experience these upsetting events, they who suffer will be humbled. Through humility they can be saved. All of this is necessary to prepare the world for My Second Coming. This time is not far away. It will be, My daughter, a day of great glory for believers. Keep this day at the forefront of your minds because any previous suffering you have endured in My Name will have been forgotten by then.
All prophecies foretold in the Book of Revelation now present themselves to the world. For those who do understand the significance of these events please, please explain the importance to others of the need to ask God for the forgiveness needed to cleanse their souls.
Doubting My Messages
My daughter, always, always listen to My Messages with your heart. You know they come from Me, your Divine Saviour, though others will sometimes have you convinced they don't. This hurts Me so much. I understand many of your own doubts stem from a concern that you would hate to mislead people. You must now finally dismiss all such thoughts.
Surrender your will to Me
You, My daughter, would be stronger if you were given the spiritual support you needed from a priest. Sadly, not one of them will take up My Cup properly - a fact, which I find deeply insulting. So you must now trust in Me completely. Surrender your will to Me finally and everything will seem much clearer. Pray My Divine Mercy, as I have asked you before, every day, as well as the Holy Rosary. Also attend adoration at least once a week in a Church. All of these little gifts to Me will bring you closer to Me. The closer you become, the easier and simpler will be your tasks.
Defend these Messages
Respect this Most Holy Scripture. Defend it. Accept it will be attacked and torn asunder, especially by those who profess to be experts who will seek out sections, which they say contradict My Teachings. The only contradiction will be their own flawed interpretation of My Teachings. This is where they have twisted and misinterpreted My Holy Word, because it suits them to do this.
Importance of remaining in state of grace
My daughter, I have missed you and your close communications with Me from the heart. Ask Me for the graces to keep you strong and you will be given these. I have plans for you, My daughter. They are very important. This is why it is essential that your soul be purified and that you remain in a state of grace at all times. As your final transformation takes place towards spiritual perfection, you will, My daughter, suffer. But I will prepare you for this. The opinion of others should not concern you. Those, who are not in the Light, who upset you - ignore them. But pray for them. Be aware, however, that they can draw you so far away from Me, without you realizing it, that by the time you do you will have closed your heart to Me.
St. Augustine and St. Benedict are both working with you. Invoke their help and you will find everything much easier. Doing My Work, carrying out those tasks I require of you is difficult. Every single step of the way attempts will be made to trip you up. Anger, frustration and arguments will spring up around you and intensify. All are designed to weaken your will if you allow it.
You must bless your home and carry Rosary Beads, a Benedictine Cross as well as Holy Water at all times now. Be brave now. Trust Me fully. Finally let go. Offer Me your free will now and I will bestow you with all the graces needed to carry out My Work to perfection.
I love you, My chosen daughter. I will continue to make your stronger than you are. I will guide you. For this to be truly effective,
you must surrender to Me in body, mind and soul. But the offer must come from you and be given as a precious gift to Me. I cannot just take this away from you because your free will is a special Gift from God, My Eternal Father.
Go now, My daughter, in peace. Hand Me over your worries and concerns. Free your mind, body and soul. Then when you surrender your free will you will finally become in union with Me. This gift to Me will ensure that My Word is heard more effectively around the world.
Your beloved Saviour of Mankind Jesus Christ, Just Judge